Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Поняття aудиту та його сутність1. Поняття аудиту та його сутність.
У статті 4 розділу 1 Закону України Про аудиторську діяльність визначено поняття аудиту: «Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»
Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудито¬ри, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними під¬приємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначе¬них організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність роз¬рахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі¬нансовим планом підприємства. Результати контролю ауди¬торська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Ауди¬торські організації надають послуги підприємцям щодо поліп¬шення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і дек¬ларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).
Принципи аудиту ґрунтуються на його незалеж¬ності як виду фінансово-господарського контролю, високих професійних, культурних і морально-вольових якостей ауди¬тора, науковій організації і прогресивній методології вико¬нання аудиторського процесу.
Аудиторський контроль здійснюють не лише незалежні аудитори, фірми, а й аудиторські підрозділи державних по¬даткових адміністрацій. Функції цих підрозділів визнача¬ються податковими органами щодо повноти нарахування і своєчасності сплати податків підприємцями і фізичними осо¬бами.
Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансо¬во-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за дани¬ми бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також ауди¬торських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.
Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює: питання, поставлені на дослідження з метою отримання нау¬ково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бух¬галтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заін¬тересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що подат¬ки нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб'єктивізму останніх.
Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішен¬ні майнових спорів у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами. Обґрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають На¬ціональному банку України і комерційним банкам. Квалі¬фіковані висновки аудитора з питань господарської діяль¬ності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва. Пер¬манентний внутрішній аудит на підприємстві сприяє удос¬коналенню технологічного процесу, впровадженню ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу у вироб¬ництво.
Стратегічний аудит дає можливість суб'єктам підприєм¬ницької діяльності прогнозувати розвиток маркетингу, по¬ширювати комерційну діяльність на внутрішньому і міжна¬родному ринках, допомагає уникнути банкрутства в умовах ринкових відносин.
Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм¬ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

2. Поняття аудиторських процедур та послідовність їх здійснення.
Процедура (від лат. procedo— проходжу, відбуваюсь) — поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму. Контрольні функції в господарському механізмі здійсню¬ються за допомогою аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою.
Аудиторські процедури — це сукупність від¬повідних дій аудитора щодо перевірки фінансово-господарської діяль¬ності, стану обліку і фінансової звітності юридичних і фізичних осіб, зайнятих підприємництвом. Аудитор спочатку збирає й аналізує інформацію, необхідну для оцінювання достовірності бухгалтерсько¬го балансу і фінансової звітності, вивчає статутні документи, виявляє відхилення стану діяльності підприємства від того, який передбачено статутними документами. Відтак він вивчає форму і методику бух¬галтерського фінансового обліку, їх відповідність вимогам, що до них висуваються. Потім аналізу підлягають записи у Головній книзі й, зокрема, сумнівні записи, дані яких зіставляють з регістрами аналі¬тичного обліку і первинними документами.
Перевіряючи первинні документи і регістри бухгалтерського фі¬нансового обліку, слід виходити з таких вимог: повнота обліку, точ¬ність записів, правильність вартісних оцінок, об'єктивність, дотриман¬ня прав і обов'язків посадовими і матеріально відповідальними осо¬бами, відкритість даних (тобто аудитор не повинен сумніватись, що окремі господарські операції не записані на рахунках і в облікових регістрах).
Глибина і спосіб дослідження залежать від складності форми і методики обліку, а також від того, якою мірою аудитор може покла¬датися на дані внутрішнього контролю. Аудитору слід оцінити вплив змін у законодавстві на організацію і методику обліку, на аналіз звітів, визначити рівень роботи внутрішніх аудиторів.
Послідовність основних аудиторських процедур зображена на схемі 1.
Зарубіжний досвід передбачає такі етапи аудиторської перевірки:
1. Ознайомлення з персоналом і планом.
2. Отримання і документування інформації про клієнта, структу¬ру контролю, у тому числі в окремих випадках про засоби контролю для оцінки внутрішнього ризику і ризику під час контролю.
3. Розробка плану проведення перевірок у рамках аудиту.
4. Проведення допоміжних перевірок засобів контролю (після проведення перевірок на суттєвість), що дають змогу підвищити рівень впевненості стосовно окремих цілей аудиторської перевірки і бух¬галтерських рахунків.
5. Проведення перевірок на істотність, оцінювання і реєстрація до¬статньо переконливих доказів того, що судження управлінської лан¬ки, відображені у бухгалтерських балансах і фінансових документах, є обґрунтованими і дають змогу досягти відповідних цілей, що сто¬ять перед аудиторською перевіркою.
6. Використання кінцевих аналітичних та інших процедур, а та¬кож аналіз і оцінювання результатів аудиту.
7. Складання аудитором звіту і надання інформації про недоліки у структурі контролю.
За результатами попередньої експертизи між аудиторською фір¬мою і клієнтом укладається угода. За угодою одна сторона (вико¬навець) зобов'язується виконати відповідну роботу на завдання ін¬шої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Угода вважається укладеною з часу до¬сягнення сторонами згоди з усіх суттєвих пунктів, і від цього часу виникають права і обов'язки сторін. Виконуючи прийняту на себе за угодою роботу, виконавець зберігає самостійність, тобто сам організує свою роботу, визначає способи її виконання, черговість окре¬мих операцій тощо.
Сукупність організаційних, методичних і технічних процедур ста¬новить аудиторський процес. Аудиторський процес складається з таких стадій: початкова, дос¬лідна і завершальна.
Початкова стадія включає визначення об'єкта аудиту й організаційно-методичну підготовку. При виборі об'єктів аудиторська фірма використовує складений план своєї діяльності. Для здійснення ауди¬ту формується бригада або підбирається окремий аудитор, після чого видається наказ або розпорядження керівника аудиторської органі¬зації, в якому зазначаються найменування підприємства, що підля¬гає перевірці, період, за який воно обстежується, прізвище, ім'я, по батькові членів бригади (окремого аудитора), призначається керів¬ник, котрий має кваліфікаційний сертифікат.
До виїзду на перевірку бригада вивчає економічний стан об'єкта аудиту, знайомиться з планами виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та їх виконанням, з річною і періодичною фінансовою звітністю, актом (висновком) попередньої аудиторської перевірки, аналізує фінансовий стан, вивчає акти (довідки) перевірок з боку банків, податкових та інших державних органів, після чого керівник бригади складає програму аудиту, яку затверджує директор аудиторської фірми. У програмі вказуються об'єкт аудиту; зміст пе¬ревірки, періоди суцільного та вибіркового контролю. Конкретизується аудит у плані-графіку, де відображено строки перевірки кожного розділу теми і виконавців робіт. Завершується початкова стадія про¬цесу аудиту складанням робочого плану аудитора, де передбачено об'єкт контролю, обсяг роботи і час її виконання (початок і закін¬чення).
Дослідна стадія аудиту проходить безпосередньо на підприємстві. Для здійснення якісної та своєчасної аудиторської перевірки мають бути створені відповідні умови, аудиторам надані засоби обчислю¬вальної техніки тощо. У процесі аудиторської перевірки слід використовувати такі ма¬теріали: річні звіти, інформацію про збори акціонерів, засідання ради директорів, внутрішні фінансові звіти підприємства, аудиторські звіти (висновки) за попередній період, матеріали внутрішнього аудиту тощо.
Завершальна стадія аудиту включає узагальнення і реалізацію результатів аудиту. На цій стадії аудиту слід згрупувати виявлені недо¬ліки, скласти нагромаджувальні відомості порушень, аналітичні таб¬лиці, розрахунки, графіки, узагальнити та відобразити результати пере¬вірки в аудиторському висновку.

Повна інформація про роботу

реферат "Поняття aудиту та його сутність" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.09.2010 в 23:23. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 849 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали