Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Податкова політикаЗміст

Вступ 3
Розділ І. Податкова політика: сутність та функціональне значення 6
1.1. Роль податкової політики як важеля державного регулювання економіки 6
1.2. Податкова політика як чинник економічного зростання: світовий досвід 12
1.3 Вплив податкової політики на формування доходів бюджетів України 16
Розділ ІІ. Аналіз фіскальної та регулюючої функції системи оподаткування України 23
2.1 Характеристика діючої системи оподаткування з огляду на забезпечення доходної частини бюджету України 23
2.2 Аналіз динаміки та структури податкових надходжень до Зведеного бюджету 27
Розділ III. Основні напрями вдосконалення податкової політики 37
З.1 Модернізація Державної податкової служби України 37
3.2 Вдосконалення податкового законодавства 42
Висновки 48
Список використаних джерел 54
Додатки 56

Вступ

Трансформаційні процеси в економічній системі України супроводжуються виникненням складних соціально-економічних проблем, вирішення яких залежить від реалізації державної політики економічних реформ. Важлива роль у їх вирішенні належить реалізації відповідної податкової політики.
Податкова політика - це система заходів, спрямованих на формування принципів, механізмів, рівня оподаткування, адміністрування податків. Вона залежить від особливостей, стану соціально-економічного розвитку країни. Неврахування їх призводить до складних економічних проблем вирішення яких знаходиться, як правило за межами дії податкової політики.
Податкова політика - важлива складова фінансово-економічної політики держави. Практичним виразом її є функціонування податкової системи яка показує, наскільки ця політика ефективна, оптимальна в конкретних соціально-економічних умовах розвитку країни.
Податкова система України формувалася в досить складних умовах становлення незалежності країни і увібрала всі помилки і проблеми трансформаційного періоду. Історично склалося так що все це відбувалося в досить короткі терміни, без достатнього наукового обґрунтування, а саме – була втілена в життя податкова система, яка характерна для країн із розвиненою ринковою економікою, тоді як Україна на час виходу із Радянського Союзу, маючи досить потужний індустріальний та інтелектуальний потенціали, мала неадекватні впровадженій податковій системі економічні відносини.
Класична податкова система має свої специфічні прояви і особливості в країнах сформованої ринкової економіки, механічно перенесена в Україну, носить деструктивний, руйнівний характер. Це стало причиною виникнення ряду проблем, які призвели до негативного впливу на розвиток економіки, необхідності постійного коригування, вдосконалення податкового законодавства. Реформування податкової системи, її адаптація до сучасних умов соціально - економічного розвитку України - важлива проблема часу. Завдання полягає у створенні оптимальної системи оподаткування. Оптимальність її полягає у тому, щоб, з одного боку, забезпечити надходження фінансових ресурсів для функціонування держави, а з іншого - створити сприятливі умови для розвитку суб'єктів підприємницької діяльності.
Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що у наш час податки є основним джерелом доходів Державного та місцевих бюджетів, які забезпечують фінансову базу держави, тобто визначають фінансові відносини між державою та платниками податків. Наповнення дохідної частини бюджетів України повинно відбуватися з врахуванням інтересів платників податків і це є одним з досить складних завдань в реалізації податкової політики та її ролі в державному регулюванні економічних процесів.
Проблема побудови ефективної податкової системи - одна з найбільш актуальних у процесі становлення в Україні ринкових відносин. Існуюча податкова система не тільки не заохочує, а в ряді випадків прямо перешкоджає зусиллям підприємств щодо розвитку виробництва і підвищення його рентабельності. Вона не відповідає цілям економічної, у тому числі промислової, політики держави і потребує невідкладних змін.
Ці обставини сприяють запровадженню нової парадигми оподаткування в Україні. Інакше кажучи, фінансова ситуація надто складна, адже система оподаткування не задовольняє ні державу, ні платників.
Якщо говорити про стан податкової системи сьогодні, то її основний недолік у тому, що 40% бюджетних доходів, що надходять у розпорядження держави, стягуються шляхом непрямих податків (тобто об'єктом оподаткування виступають не доход і прибуток, а витрати - мається на увазі податок на додану вартість та акцизний збір).
Важливою умовою подолання економічної кризи, забезпечення соціально - економічного та культурного розвитку суспільства є обґрунтована, виважена бюджетно-податкова політика. Досі в Україні не вдалося розв’язати завдання використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні процеси, стимулювання підприємництва, подолання негативних явищ в економіці країни.
Що ж стосується сучасної податкової політики, вона полягає у встановленні і зміні елементів податкової системи (різновидів податків, ставок, структури податкової системи, суб'єктів, об'єктів оподаткування, податкової бази, пільг тощо) для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою покладених на неї функцій та стимулювання економічного зростання, тобто йдеться про оптимальне поєднання фіскальної і регулятивної функцій податків. Виходячи з цього, формулюються основні теоретичні засади податкової політики.
Головною метою податкової політики є сприяння зростання національного багатства та добробуту громадян шляхом створення таких умов фінансово-господарської діяльності, які б стали каталізатором довгострокового росту виробництва з одночасним збереженням помірних темпів інфляції та поступового покращення стану платіжного балансу.
Досконалість податкової політики свідчить про рівень розвитку держави, ступінь узгодженості інтересів громадян як виробників вартості, а інтереси держави як повноважного представника, який від імені своїх громадян реалізує право розпорядження часткою суспільного національного багатства.
Об'єктивна необхідність науково обґрунтованої податкової політики випливає з того, що вона є одним з головних інструментів налагодження ефективних стосунків суб'єктів господарювання й населення з державою, оптимального поєднання іх інтересів з метою підвищення активності господарюючих суб'єктів у виробничому відтворювальному процесі і зростання на цій основі як економічної могутності держави в цілому, так і добробуту кожного її громадянина.
Об'єктом дослідження курсової роботи с система оподаткування і її вплив на формування доходів, виходячи з існуючої податкової політики в умовах перехідної економіки.
Метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних уявлень про засади податкової політики на основі аналізу її ефективності.
Дана тема зумовила постановку наступних завдань курсової роботи:
• розкрити сутність податкової політики для функціонування держави та її роль в державному регулюванні економіки;
• охарактеризувати діючу систему оподаткування та визначити її вплив на формування доходів бюджетів;
• розглянути світовий досвід реалізації податкової політики в контексті створення умов для економічного зростання;
• визначити вплив податкової політики на формування доходів бюджетів
України;
• визначити основні напрями вдосконалення податкової політики;
• розглянути напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин;
• розглянути модернізацію Державної податкової служби та її вплив на
формування доходів бюджетів України;
• розглянути основні напрями вдосконалення податкового законодавства.
Під час написання курсової роботи були використані літературні джерела з проблем вдосконалення податкової системи, розвитку міжбюджетних відносин та податкового законодавства, статистичні матеріали та оперативні дані Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Податкова політика" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.11.2010 в 20:59. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4845 та скачано 207 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...