Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податковий менеджмент

Види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавстваЗміст

Вступ
Розділ 1. Характеристика податкового законодавства України та відповідальності за податкові правопорушення
1.1. Поняття відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства......5-9
1.2.Підстави, склад та класифікація податкових правопорушень9-15
Розділ 2. Види відповідальності, які застосовуються за податкові правопорушення
2.1. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства...16-19
2.2. Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства….19-22
2.3. Кримінальна відповідальність за скоєні злочини у сфері оподаткування..23 -26
2.4 Фінансова відповідальність…26-28
Розділ 3. Шляхи протидії податковим порушенням в Україні
3.1. Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки платників податків…..29-32
3.2. Способи ухилення від оподаткування та шляхи протидії податковим правопорушенням в Україні….33-43
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

ВСТУП

Податки пов’язані з існуванням держави, хоч виникли вони значно пізніше, ніж з’явилися перші держави, фінансова діяльність яких супроводжувалася збиранням митних зборів у сучасному їх розумінні.
Системи оподаткування у різних країнах світу різняться одна від одної за структурою, набором податків, зборів та обов’язкових платежів, методами їх стягнення, податковими ставками, фіскальними повноваженнями органів різних рівнів влади, податковою базою та податковими пільгами. Такий стан є закономірним, оскільки податкові системи формуються під впливом різних економічних, політичних і соціальних факторів.
Становлення податкової України відбувалося в непростий час розбудови державності та реформування економіки на ринкових засадах, за умови економічної нестабільності, хронічного дефіциту державного бюджету.
Податкове законодавство формувалося на основі нормативної бази, успадкованої від адміністративно-командної системи, а засади національної податкової політики розроблялись під тиском не тільки об’єктивних, економічних, а й політичних чинників, без належного наукового обґрунтування та аналізу економічних наслідків запропонованих різних податків та величини їх ставок.
Проте до 1995 року податкова система нашої держави як “сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків до бюджету платників податків і органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати” в основному була сформована.
Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.
Основним законом нашої держави встановлено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. [ 1 ]
У своїй роботі на тему : “ Відповідальність за порушення податкового законодавства “ я намагаюсь розкрити поняття податків, визначити їх роль у нашому житті, висвітлити види відповідальності за порушення податкового законодавства, на прикладах показати світовий досвід відповідальності за порушення податкового законодавства, встановити причини їх виникнення та подолання.
Я вважаю за необхідне дати визначенню поняттю податків.
Податки – це об’єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, хоч і найкращими, але нездійсненними. Саме тому побудова чіткої податкової системи – це одна з головних умов ефективного функціонування економіки і фінансів, оскільки через податки здійснюється найтісніший зв’язок між державою і юридичними та фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їх доходів.
Кожна людина повинна реально уявляти, як складаються його відносини з державою з приводу оподаткування. Знання податкових проблем є частиною загальноекономічної культури бізнесу. З цього приводу важливість і актуальність проблеми відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства є досить важливою в наш час, адже ухилення від сплати податків являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень, зміст яких полягає в неналежному виконанні обов’язків платників податків.
Зрозуміло, що ненадходження запланованих сум податків є підставою для неможливості виконати видаткову частину бюджету.
Подальший розвиток податкового законодавства неможливо без виділення такого важливого питання як податкові порушення.
Відповідальність за податкові порушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин при оподатковуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин і адміністративно-правовим характером податкових відносин, що повинно бути роз'яснено нормами спеціальних податкових законів.

ВИСНОВОК

Аналізуючи все вище сказане, я з’ясувала, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл і перерозподіл на цілі економічного й соціального розвитку. Метою системи є створення фінансових умов для виконання державою економічних і соціальних функцій.
Податкова система може вважатися ефективною за двох умов: коли фінансово забезпечується виконання функцій держави і коли достатньо виконуються основні принципи оподаткування. Разом із тим слід зазначити, що значні масштаби ухилення від оподаткування порушують принципи оподаткування. Порушення цього принципу веде до того, що додаткове податкове навантаження лягає на законослухняних платників податків або на тих, хто не має можливості ухилятися від оподаткування. Не можна сказати, що податкова система України ефективна і досягає мети свого функціонування. Процес формування норм податкового законодавства виявив особливу актуальність установлення відповідальності за податкові правопорушення. Причини виникнення податкових правопорушень в Україні можна розділити на три умовних категорії: правові, економічні і моральні.
Відповідальність за податкові правопорушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин при оподаткуванні. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим характером майнових відносин і адміністративно-правовим характером податкових відносин, що повинно бути роз’яснено нормами спеціальних податкових законів.
Податкове правопорушення являє собою протиправне, винне діяння особи, зв’язана з невиконанням або неналежним виконанням обов’язків по сплаті податку, за яке встановлена юридична відповідальність. Об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що складаються з приводу забезпечення надходження податків і обов’язкових платежів у бюджет та відповідні фонди між суб’єктами податкових правовідносин. Суб’єктом правопорушення виступає особа, що відповідно до закону зобов’язана сплачувати податки у відповідному розмірі й у встановлений час.
У залежності від характеру дій податкові злочини і правопорушення можна згрупувати у три групи:
- правопорушення, що припускають карну і фінансову відповідальність;
- податкові злочини;
- правопорушення, що припускають адміністративну і фінансову відповідальність.
Одним із основних видів податкового правопорушення є ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, яке може бути вчинене шляхом неподання документів, пов’язаних із їх обчисленням і сплатою до бюджетів чи державних цільових фондів; приховування об’єктів оподаткування; заниження цих об’єктів; заниження сум податків; приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування.
Фінансово-правові санкції це застосування уповноваженими на те державними органами і їхніми посадовими особами до платників податків за здійснення податкового правопорушення у встановленому адміністративними і фінансово-правовими нормами порядку примусових заходів, що виражаються в грошовій формі і перерахування в бюджет, з метою забезпечення суспільних і державних інтересів, відшкодування неоотриманих бюджетом і позабюджетними фондами грошових надходжень, а також покарання порушників. Таким чином застосування фінансових санкцій виявляється для винних у здійсненні податкових порушень настання обтяжних наслідків майнового і морального характеру.
При виявленні сутності податкової відповідальності потрібно і навіть необхідно врахувати той факт, що правопорушення може спричинити і такі санкції, які заходами відповідальності не є. Склад правопорушення в тому числі й у податковій сфері утворюють елементи правопорушення, тобто об’єкт правової охорони, що включає в себе суспільні відносини або інтереси; суб’єкт правопорушення – це дієздатна особа, що зробила дане правопорушення; об’єктивна сторона - спосіб,місце, час його негативні наслідки та причинний зв'язок між діянням і результатом; суб’єктивна сторона правопорушення характеризується елементами мети, мотиву, ступеня провини у формі наміру або недбалості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради. –1996 . №30, ст.140-143.
2. Про державну податкову службу України: Закон України від 04.12.1990 р. №509-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. №6, ст. 37.
3. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед державними та цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –2001. №10
4. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1999 р. № 5
5. Про прибутковий податок з громадян : Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. №13-92 // Відомості Верховної Ради України. –1992. №10, ст.77.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. №51, ст.1122.
7. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. №322-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. –1971 . №50, ст. 375.
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV // Відомості Верховної Ради України. –2003 . №44, ст. 356.
9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ
10. Орлюк О.П. Фінансове право : Навчальний посібник. –К.: Юрінком Інтер, 2003. –528 с.
11. Воронова Л.К. Фінансове право: Навчальний посібник. К.:1997.
12. Попович В.М., Шолудько Д.П. Податкове навантаження та тонізація суспільно-економічних відносин: зв'язки, залежності, засоби протидії // Науковий вісник. Ірпінь: Академія ДПС України, 2006. №3. С. 74-80.
13. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства" з предмету "Податковий менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.03.2011 в 12:30. Автором даного матеріалу є marina (marin4ik_mandarin4ik@i.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 4544 та скачано 195 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

marina...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...