Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Регіональна економіка

Проблеми раціонального використання трудових ресурсів УкраїниЗміст

1. Характеристика трудових ресурсів.
1.1. Трудові ресурси, їх суть та значення.
1.2. Сучасна демографічна ситуація в Україні.
1.3. Регіональні проблеми віково-статевої структури працездатного населення.
1.4. Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування.
2. Аналіз регіонального ринку праці.
2.1. Проблеми формування і функціонування регіонального ринку праці.
2.2. Регіональні особливості реформування керування зайнятістю.
2.3. Аналіз формування і розвитку трудових ресурсів регіонів.
2.4. Аналіз трудових ресурсів України в умовах політичноїта економічної нестабільності.
3. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття. Ринок праці.
4. Висновок.
5. Література.

Висновок

Питання зайнятості населення в умовах переходу до ринкової економіки потребують теоретичного і методичного переосмислення. Розвиток індивідуальної та кооперативної трудової діяльності, впровадження нових форм організації праці, особливо оренди, характеризуються виникненням принципово нових проблем у сфері зайнятості.
Перехід промислових підприємств на нові умови господарювання передбачає плату державі за трудові ресурси. Це передусім змушує їхніх керівників серйозно зважувати можливість додаткового залучення робочої сили. Поряд з цим підприємства намагатимуться вивільнятися від зайвої робочої сили завдяки механізації, автоматизації й роботизації виробництва. Скорочуватиметься управлінський апарат. Отже, уже в недалекому майбутньому перед суспільством постане проблема галузевого і територіального перерозподілу вивільненої робочої сили.
Якісно новою формою зайнятості є розвиток індивідуальної і кооперативної трудової діяльності. З одного боку, ця сфера поглине значну кількість вільної робочої сили, а з другого — вона намагатиметься обмежитися меншою кількістю робочої сили в розрахунку на одиницю вироблюваної продукції. Загальна чисельність зайнятих при масовому розвитку цієї сфери зросте завдяки додатковому залученню пенсіонерів і непрацездатних у працездатному віці. Зросте й повторна зайнятість певної частини населення. Отже, ускладниться процес складання витратної частини балансу трудових ресурсів.
У майбутньому ймовірно зросте конкурентність між державними і кооперативними підприємствами в сфері зайнятості. В умовах переходу до ринкової економіки одним з найважливіших її структурних елементів буде ринок праці.
Впровадження орендних форм організації сільськогосподарського виробництва позитивно впливає на забезпечення його робочою силою. Сільське господарство зможе вивільнити певну часгину робочої сили тільки за умов високих темпів зростання продуктивності праці. Однак розвиток агропромислової інтеграції уможливить ефективне використання залишкової частини робочої сили. Цю саму роль належить виконати і сфері обслуговування, яка в сільській місцевості розвинена ще недостатньо.
Кооперація відкриває нові можливості для розширення трудової діяльності всіх членів суспільства, особливо в сфері послуг, що дасть можливість залучити до праці насамперед кваліфікованих працівників, які перебувають на пенсії. Розширення кооперативних форм у сфері послуг — не тільки резерв для досягнення ефективної зайнятості населення, а й найважливіший фактор раціонального використання трудових ресурсів.

Література

1. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: / Колект. автор., Варналій З.С., Мокій А.І., Новікова О.Ф., Романюк С.А. – К.: Знання України, 2005. – 497 с.: іл. – Бібліогр. наприкінці розд.
2. Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: / Колект. автор., Понотаренко В.С., Зінченко В.А., Кизим М.О., Гейман О.А. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 404 с.
3. Клебанова Т.С., Гур’янова Л.С. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України //Статистика України. - 2005. - № 3. - С. 57-60.
4. Бражко О. В. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами/ Бражко О. В.//Економіка та держава. – 2010 - № 2 – с. 103 – 106
5. Докучаєв О. А. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства/Докучаєв О. А.// Економіка та держава – 2009 - № 2 – с. 43 – 45
6. Семикіна М. В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України/Семикіна М. В//Держава та регіони – 2010 - № 1 – с. 180 – 184.
7. Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. — 2000. — №
8. Лазор В. Юридична природа трудового договору у ринкових відносинах // Право України. — 2000. — № 1.
9. Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. — 2000. — №
10. Розміщення продуктивних сил України. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова Київ “Знання” 1998р.
11. www.fpsu.org.ua - Глобальні тенденції зайнятості у світі та ринок праці України.
12. www.obozrevatel.com - Обозреватель - Реальна кількість безробітних в Україні

Повна інформація про роботу

реферат "Проблеми раціонального використання трудових ресурсів України" з предмету "Регіональна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.04.2011 в 10:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2550 та скачано 187 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали