Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємстваЗміст

ВСТУП
Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Суть і значення аналізу фінансового стану
1.2. Методи фінансового аналізу
1.3. Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства
Глава 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ВЕСТА»
2.1. Коротка характеристика підприємства, аналіз майна і джерел його формування
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
2.3. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства
2.4. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
2.5. Оцінка вірогідності банкрутства
Глава 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ПОЛІПШЕННЮ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВЕСТА»
3.1. Розробка стабілізаційної програми
3.2. Шляхи підвищення платоспроможності ТОВ «веста»
3.3. Використання фінансового важеля для підвищення рентабельності власних засобів ТОВ «веста»
3.4. Пропозиції по розвитку діяльності ТОВ «веста»
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Вступ

У ринковій економіці підприємства несуть повну матеріальну відповідальність за свої дії. Це визначає іншу особливість фінансового управління : потрібно глибокий аналіз фінансового стану не лише свого підприємства, але і підприємств-конкурентів і ділових партнерів.
Аналіз проводиться для того, щоб оцінити фінансовий стан підприємства, а також, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його поліпшення. Аналіз фінансового стану показує, по яких конкретних напрямах потрібно вести цю роботу. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності.
Об'єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «Весту» (далі ТОВ «веста»).
Предметом дослідження є показники, що характеризують стан фінансів підприємства, на основі яких розробляються управлінські рішення.
У роботі були використані наступні методи дослідження : аналіз, синтез, порівняння, вертикальний, горизонтальний, балансовий, розрахунково-конструктивний.
Мета курсової роботи - розробка заходів по поліпшенню фінансового стану підприємства.
Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:
- Розкрити суть і значущість проведення аналізу фінансового стану, дати опис джерел інформації, необхідних для проведення аналізу.
- Обгрунтувати вибір методики проведення оцінки фінансової діяльності підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Весту».
- Представити організаційно-економічну характеристику і оцінити майнове положення ТОВ «веста» побудовою аналітичного балансу по горизонталі і вертикалі.
- Проаналізувати фінансову стійкість ТОВ «веста» за допомогою фінансових показників і коефіцієнтів і оцінити ділову активність.
- Оцінити ліквідність і платоспроможність, проаналізувати прибуток і рентабельність ТОВ «веста».
- Оцінити вірогідність банкрутства ТОВ «веста» методом двохфакторної моделі Альтмана і системою показників Бивера.
- Розробити заходи по поліпшенню ефективності фінансового стану підприємства ТОВ «веста».
Мета і завдання написання роботи визначили її структуру, яка складається з введення, трьох глав і укладення. Перша глава розкриває теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства, дає опис методів проведення фінансового аналізу. Друга глава побудована на цих ТОВ «веста» і містить в собі аналіз динаміки показників рентабельності і прибутку, оцінку майнового положення, оцінку фінансового стану, а також оцінку ліквідності балансу і оцінку вірогідності банкрутства. Третя глава є проектною. У ній розробляються і обгрунтовуються конкретні пропозиції (рекомендації) по поліпшенню ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ «веста».
Аналіз заснований на даних балансу (форма № 1 по ЗКУД) і звіту про прибутки і збитки (форма № 2 по ЗКУД) Товариства з обмеженою відповідальністю «Весту» за 2006-2008 роки (Додатки 1 - 6).
В якості джерел написання роботи послужили нормативні документи, бухгалтерська звітність ТОВ «веста», а так само спеціалізовані навчальні посібники і матеріали періодичного друку.
Результати фінансового аналізу дозволяють виявити недоліки управління підприємством, що вимагають особливої уваги. Виявлені недоліки і проведений аналіз дозволяють розробити рекомендації по поліпшенню ефективності фінансової діяльності підприємства.

Висновок

Щоб забезпечувати виживаність підприємства в сучасних умовах світової економічної кризи, управлінському персоналу необхідно, передусім, уміти реально оцінювати фінансовий стан, як свого підприємства, так і існуючих потенциальних конкурентів.
Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність, потенціал в діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні.
Головна мета комерційного підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства складають основне завдання управлінця.
Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливно, а стиль управління в нових ринкових умовах не міняється, то боротьба за виживання стає безперервною.
Роблячи висновки по першій главі можна виділити основні:
1. Результативність управління підприємством значною мірою визначається рівнем його організації і якістю інформаційного забезпечення. У системі інформаційного забезпечення особливе значення мають бухгалтерські дані, а звітність стає основним видом комунікації, що забезпечує достовірне уявлення інформації про фінансовий стан підприємства.
2. Основною метою фінансового аналізу є оцінка реального фінансового стану підприємства і порівняння отриманих результатів з результатами попередніх періодів і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Результати такого аналізу потрібні передусім власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам.
3. Основні завдання аналізу фінансового стану - визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за період, підготовка рекомендацій по підвищенню фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників.
4. Аналіз фінансового стану переслідує декілька цілей:
- Визначення фінансового положення;
- Виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;
- Виявлення основних чинників, що викликають зміни у фінансовому стані;
- Прогноз основних тенденцій фінансового стану.
Досягнення цих цілей досягається за допомогою різних методів і прийомів :
- горизонтальний аналіз;
- вертикальний аналіз;
- трендовий аналіз;
- аналіз відносних коефіцієнтів.
5. Існує безліч методик проведення аналізу фінансового стану для різних спеціалізацій підприємств, але є і універсальні методики для організацій, що не займаються виробничою діяльністю. Таку методику я застосувала для розрахунку аналізу фінансового стану ТОВ «веста».
Перед цією роботою була поставлена мета проаналізувати фінансовий стан ТОВ «веста», виявити основні проблеми фінансової діяльності, а також розробити шляхи поліпшення фінансового стану фірми. За результатами проведеного аналізу були зроблені наступні висновки:
1. Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відбивають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів підприємства і усю виробничо-господарську діяльність підприємства. Показники рентабельності є обов'язковими елементами порівняльного аналізу і оцінки фінансового стану підприємства.
2. Основними джерелами фінансових ресурсів ТОВ «веста» є позикові засоби (у вигляді кредиторської заборгованості), доля яких знизилася за минулий рік на 12,8% і досягла 60,7%. Доля власних засобів, навпаки, підвищилася на 12,8% і склала 39,3%, що говорить про позитивну динаміку розвитку підприємства. Велика частина фінансових ресурсів організації вкладена в оборотні активи, доля яких за минулий період зросла на 13,4% і досягла 94,0% загальної суми господарських коштів. Це сталося в основному за рахунок зниження дебіторської заборгованості на 98 тис. крб. і підвищення грошових коштів на 44 тис. крб. Короткострокові фінансові вкладення знизилися на 6,5%, що в сумі склало 19 тис. крб. Це сталося за рахунок зниження кредиторської заборгованості. Загальна сума позикових коштів також зменшилася на 19 тис. крб.
3. Показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на нормальному рівні, окрім коефіцієнта поточної ліквідності, що пояснюється, в основному, наявністю у підприємства значної суми кредиторської заборгованості, яка склала на кінець 2008 року 274 тис. рублів.
4. Фінансовий стан аналізованого підприємства на 2006 р. відносився до нестійкого, а до 2007 р. наблизилося до абсолютно стійкого фінансового стану. У 2008г. ситуація погіршала - нестійкий фінансовий стан, зв'язаний з порушенням платоспроможності, при якому, проте, зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів, скорочення дебіторів і прискорення оборотності запасів.
5. Діяльність організації можна оцінити як досить активну: значення багатьох показників збільшилися. Виріс прибуток, що свідчить про відносне зниження витрат звернення. Ріст фондовіддачі і продуктивності праці характеризує підприємство з позитивного боку. Сталося прискорення оборотності оборотного капіталу. Це сталося за рахунок прискорення оборотності грошової готівки. Прискорилася оборотність оборотних коштів, дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості. Негативним моментом можна назвати уповільнення оборотності власного капіталу, запасів. Як позитивний момент слід зазначити скорочення тривалості операційного циклу.
6. За 2008 рік усі показате-ли рентабельності збільшилися, в порівнянні з 2007 роком, у зв'язку з цим період окупності власного капіталу зменшився.
7. За системою оцінки вірогідності банкрутства У. Бивера, аналізована організація по більшості показників відноситься до групи - «за 5 років до банкрутства».
8. До кінця звітного періоду кредиторська заборгованість зменшилася з 293 тис.руб. до 274 тис.руб... З одного боку, кредиторська заборгованість - найпривабливіший спосіб фінансування, оскільки відсотки тут зазвичай не стягуються. З іншого боку, із-за великих відстрочень по платежах у підприємства можуть виникнути проблеми з постачаннями, збиток репутації фірми із-за несприятливих відгуків кредиторів, судові витрати у справах, збудженим постачальниками.
На лицо превышение кредиторской задолженности над дебиторской в сумме 190 тыс. руб. или на 69%. То есть, если все дебиторы погасят свои обя-зательства, то ООО «Веста» сможет погасить лишь 31% обязательств перед кре-диторами. Но в то же время превышение кредиторской задолженности над деби-торской дает предприятию возможность использовать эти средства, как привлечен-ные источники #00.
У третій, проектній, частини дипломної роботи дані пропозиції по підвищенню ефективності діяльності ТОВ «веста», а саме:
1. Вироблені заходи по підвищенню потоку грошових коштів на ТОВ «веста» ( короткострокові і довгострокові);
2. Приведені рекомендації по зниженню кредиторської заборгованості;
3. Розроблені пропозиції для проведення нової політики надання кредитів і управління дебіторською заборгованістю;
4. Дані в розрахунковій формі шляху підвищення показників платоспроможності, які знаходяться на рівні нижче за норму;
5. Розглянута роль фінансового важеля для підвищення рентабельності власних засобів.
В цілому на основі проведеного аналізу, були зроблені висновки, що свідчать про проблеми, пов'язані, передусім, з поточним оперативним управлінням фінансами на ТОВ «веста». Управлінню фінансами на підприємстві відводиться не занадто велика роль. По суті, управління фінансами відбувається на рівні бухгалтерської служби і керівника підприємства. Тому необхідно організувати службу управління фінансами і провести низку заходів по поліпшенню фінансового стану відповідно до цих рекомендацій.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.04.2011 в 15:32. Автором даного матеріалу є Alevtina (alevtina.AIP@yandex.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 4022 та скачано 210 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Alevtina...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали