Головна » Реферати » Реферати 3 РєСѓСЂСЃ » Бухгалтерський облік

Глосарій з бухгалтерського обліку• Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; (П(С)БО № 1, № 2)
• Асоційоване підприємство — підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. (П(С)БО № 3)
• Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. (П(С)БО № 1)
• Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. (П(С)БО № 1)
• Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; (П (С)БО № 1)
• Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). (П(С)БО № 1, № 3)
• Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. (П(С)БО № 1, № 2, № 3)
• Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. (П(С)БО № 4)
• Група — материнське (холдінгове) підприємство та його дочірні підприємства. (П(С)БО № 4)
• Довгострокові зобов'язання — всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. (П(С)БО № 2)
• Доходи—збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). (П(С)БО № 1, № 3)
• Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. (П(С)БО № 2, № 4)
• Збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. (П(С)БО № 3)
• Звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. (П(С)БО № 3)
• Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. (П(С)БО № 1)
• Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. (П(С)БО № 1)
• Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. (П(С)БО № 1)
• Зобов'язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; (П(С)БО № 1, № 2)
• Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. (П(С)БО № 4)
• Консолідована фінансова звітність — звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. (П(С)БО № 1)
• Користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. (П(С)БО № 1)
• Метод участі в капіталі—метод обліку iнвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. (П(С)БО № 3)
• Надзвичайна подія — подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. (П(С)БО № 3)
• Негрошові операції — операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. (П(С)БО № 4)
• Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними. (П(С)БО № 2)
• Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. (П(С)БО № 1)
• Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. (П(С)БО № 2)
• Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. (П(С)БО № 3, №4)
• Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. (П(С)БО № 2)
• Основна діяльність — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. (П(С)БО № 3)
• Пов'язані сторони—особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. (П(С)БО № 2)
• Подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. (П(С)БО № 6)
• Поточні зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. (П(С)БО № 2)
• Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. (П(С)БО № 3)
• Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). (П(С)БО № 1)
• Принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. (П(С)БО № 1)
• Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності. (П(С)БО № 1)
• Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. (П(С)БО № 4)
• Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом). (П(С)БО № 1)
• Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства. (П(С)БО № 1)
• Фінансова діяльність—діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. (П(С)БО № 4)
• Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період; (П(С)БО № 1)
• Фінансові інвестиції— активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. (П(С)БО № 2)
Повна інформація про роботу

словник термінів "Глосарій з бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.11.2010 в 17:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2090 та скачано 72 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали