Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Шпоргалка з бухгалтерського обліку



Перелік питань

1. Бухгалтерський облік: поняття, завдання, види та особливості
2. Процес обліку та вимірники , що в ньому застосовуються
3. Функції бухгалтерського обліку та користувачі облікової інформації
4. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні
5. Стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення та структура
6. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів
8. Метод бухгалтерського обліку та його складові
9. Групування господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат
10. Бухгалтерський баланс як форма фінансової звітності: зміст, структура, призначення.
11. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
12. Бухгалтерські рахунки, їх будова, види і призначення
13. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення
14. Первинне спостереження і його документальне відображення
15. Організація документообігу та коротка характеристика його етапів
16. Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства, її мета , завдання та види.
17. Облікові регістри, їх види і класифікація
18. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку та взаємозв’язок між ними
19. План рахунків бухгалтерського обліку і його характеристика
20. Характеристика та ознаки класифікації активів підприємства
21. Ознаки класифікації і характеристика майна підприємства за джерелами утворення і цільовим призначенням
22. Узагальнення даних обліку в оборотних відомостях за синтетичними і аналітичними рахунками
23. Процес створення підприємства. Початок обліку операцій.
24. Облік процесу постачання, його економічна сутність і значення. Відображення операцій процесу постачання в системі рахунків бухгалтерського обліку.
25. Форми бухгалтерського обліку, їх відмінні ознаки та історичний розвиток.
26. Загальна характеристика звітності, її сутність, значення та організація в Україні
27. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
28. Амортизація (знос) основних засобів: сутність та методи нарахування
29. Облік вибуття, реалізації, ліквідації основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку
30. Нематеріальні активи: поняття, види та облік
31. Визнання виробничих запасів та їх оцінка
32. Документальне та облікове відображення операцій по надходженню виробничих запасів.
33. Облік витрат виробничих запасів у виробництві
34. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
35. Організація процесу придбання товарно - матеріальних цінностей та облік розрахунків з постачальниками
36. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку
37. Загальні положення про касу та документальне оформлення касових операцій
38. Облік розрахунків з підзвітними особами
39. Форми безготівкових розрахунків, документальне і облікове їх відображення
40. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість згідно з П(С)БО 10“Дебіторська заборгованість”
41. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання згідно з П(СБО 11 “Зобов’язання ”
42. Облік короткотермінових кредитів банку. Умови та форми кредитування
43. Облік особового складу працюючих підприємства
44. Облік відпрацьованого часу та контроль за його витрачанням
45. Форми та системи заробітної плати, їх коротка характеристика
46. Поняття про заробітну плату. Порядок нарахування заробітної плати різним категоріям працюючих по тарифних ставках, посадових окладах, відрядних розцінках
47. Порядок розрахунку заробітної плати за невідпрацьований час і за особливі умови праці
48. Облік забезпечення оплати відпусток працівникам
49. Утримання та вирахування із заробітної плати
50. Порядок та документування операцій по виплаті заробітної плати. Облік депонованої заробітної плати
51. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати
52. Облік розрахунків по страхуванню
53. Облік розрахунків за податками і платежами
54. Облік податку на прибуток
55. Групування витрат, що формують собівартість продукції, у відповідності з П(С)БО 16 “Витрати”
56. Методи калькулювання собівартості продукції: поняття, види та сфера застосування
57. Брак у виробництві: сутність, оцінка, документування та облік
58. Облік загальновиробничих витрат та їх розподіл
59. Склад , облік та списання адміністративних витрат
60. Облік витрат на збут
61. Проведення й оформлення результатів інвентаризації готової продукції
62. Поняття готової продукції, документальне і облікове відображення її руху
63. Облік фінансових результатів діяльності
64. Методологічні засади формування інформації про доходи та фінансові результати діяльності П(С)БО 15 “Дохід”
65. Власний капітал підприємства : загальне поняття та характеристика його складових
66. Порядок формування та облік змін статутного капіталу
67. Фінансова звітність підприємств : мета складання, склад та зміст форм
68. Зміст звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, послідовність визначення та оцінка доходів і витрат для його заповнення





Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.11.2010 в 17:37. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2035 та скачано 95 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали