Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні
Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні

Як скачати? Дана робота є авторською і абсолютно унікальною, а тому платною. Але, спеціально для студентів в період СЕСІЙ діє знижка (50%), і отримати роботу Ви можете всього за 29.95 грн. (60 грн.).
Детальніше Про Отримання Доступу До Роботи >>>
Тип матеріалу: курсова роботаПредмет: Гроші та кредитКарімов ПетроОлег ВернадськийКупили: 337

Оплатили роботу і отримали код? Введіть його сюди, натисніть "Скачати роботу"Зміст

ВСТУП.... 3
РОЗДІЛ 1
Сутність та особливості електронних грошей у сучасних умовах
1.1.Природа електронних грошей і загальні схеми обігу.. 6
1.2Визначення та основні види електронних грошей..... 11
1.3.Електроннні гроші у світі та особливості їх моніторингу.... 15
1.4.Особливості вирішення окремих проблем щодо електронних грошей у різних країнах світу….... 19
РОЗДІЛ 2
Тенденції розвитку електронних грошей в Україні
2.1.Електронні гроші на програмній основі........ 23
2.2.Електронні гроші на карткових носіях. Національна система масових електронних платежів..... 29
РОЗДІЛ 3
Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні
3.1.Прогнози розвитку електронних грошей в Україні. ..32
3.2.Впровадження новітніх технологій використання електронних грошей….... 35
3.3.Шляхи вдосконалення правового визначення та законодавчого регулювання електронних грошей….… 38
ВИСНОВКИ..… 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….…...……..…….... 50
ДОДАТКИ……. 53

ВСТУП

Останнє десятиріччя характеризується появою інноваційних продуктів для здій- снення платежів, чому певною мірою сприяє науково-технічний прогрес і роз- виток фінансового ринку.
Внутрішні та транскордонні роздрібні платежі, які виконуються з використа- нням новітніх платіжних продуктів, збільшуються як закількістю, так і за обсягами. Нові платіжні інструменти не з’являються випадково за бажанням розробників, їх поява – об’єктивний процес, викликаний новими незадоволеними потребами і під- вищеними вимогами до ефективності та надійності платежів.
Традиційні технології банківського обліку операцій, пов’язані з ідентифікацією клієнта, виявляються дорогими для систем масових платежів, які здебільшого обро- блюють операції з невеликими сумами. Для вирішення питання ефективності та конфіденційності платіжних трансакцій необхідно відмовитисявід зберігання та пе- редавання конфіденційних відомостей при віддаленому здійсненні тих угод, які не потребують ідентифікації клієнта. Безпека без ідентифікації може бути легко реа- лізована за допомогою електронного платіжного засобу на пред’явника, що випу- скається в обіг без відкриття банківського рахунку. Сааме таким платіжним засобом є електронні гроші.
Аналіз джерел і публікацій показує, що, незважаючи на появу систем електро- нних грошей в Україні, у вітчизняній науковій літературі поки що мало уваги при-діляється теоретичним аспектам цієї проблеми. Окремі аспекти питання висвітлюються В.Міщенком, А.Морозом, М.Савлуком та іншими українськими вченими. В роботах зарубіжних науковців, зокрема М.Вудфорда, А.Генкіна, Ч.Гудхарда, М.Кінга, С.Кляйна, Б.Коена, Г.Селджіна, А.Шамраєва, Б.Шміта, Л.Уайта, Б.Фрідмена порушується ряд питань, пов’язаних із феноменом електронних грошей. Економісти називають сучасний період розвитку електронних грошей «дитячим», підкреслюють віддаленість перспективи їх повсюдного проникнення, вважають, що широке використання цих грошей – поки ще теоретична концепція. Однак вчені визнають, що електронні гроші мають величезний і малодосліджений потенціал, який у майбутньому, завдяки імпульсам інформаційно-технічної революції, які важко передбачити, може перетворити їх на реально діючий феномен економічного життя.
Також представники фундаментальної економічної науки не дійшли єдиної думки щодо сутності електронних грошей і тієї ролі, яку вони відіграватимуть у майбутньому. Серед відомих економістів ведеться дискусія стосовно наслідків, які може викликати розвиток електронних грошей, зокрема впливу емісії електронних грошей на монетарну політику та роль центральних банків.
Актуальність дослідження полягає у тому, що позитивна динаміка збільшення Інтернет-аудиторії, підвищення швидкості появи на віртуальній арені нових сайтів і наростання темпів розвитку електронної торгівлі дозволяють вести мову про серйозні перспективи розвитку електронних платіжних систем мережі Інтернет. Електронні платіжні системи мережі Інтернет дозволяють зручно проводити розрахунки, не замислюючись про курси валют, черги в банківських касах, час перерахування грошей та інше. Електронні платіжні системи (Інтернет-гроші) - це фактично електронний еквівалент звичайних грошей, які використовуються при розрахунках між покупцем і продавцем в інтернет-магазинах. Виникнення таких електронних платіжних систем зумовило те, що електронна комерція в світі стала набирати значних обертів, а розрахунки кредитними картками стали небезпечними та повільними. Тому наприкінці дев’яностих років виникла потреба у надійній грошовій системі, пристосованій до розрахунків у мережі. З'явилась нова помітна ніша у сфері розрахунків - електронні гроші.
Об’єктом дослідження є процес становлення і розвитку електронних грошей і систем, що дозволяють здійснювати розрахунки з їх використанням.
Предметом дослідження є організаційно – методологічні аспекти розвитку електронних грошей у світі та Україні.
Метою проведеного дослідження є аналіз сучасного стану систем електронних грошей у світі, та визначення подальших перспектив запровадження їх в Україні як
нового платіжного засобу для здійснення масових платежів.
Відповідно до поставленої мети, завданнями дослідження є:
• визначити сутність, основні види електронних грошей та особливості їх функціонування;
• здійснити аналіз сучасного стану електронних грошей в Україні
• визначити подальші перспективи запровадження та використання електронних грошей в Україні як нового платіжного засобу для здійснення масових платежів.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз Інтернет-технологій для бізнесу, невід’ємною частиною яких є системи онлайнових платежів встановив, що : емітентами електронних грошей є системи що здійснюють організацію Інтернет-транзакцій; системи емісії електронних грошей бувають мінімум двох видів: ті які емітують електронну готівку відразу по надходженню реальних грошей на банківський рахунок системи і ті які здійснюють емісію тільки при і на період проходження платежу; електронні гроші, є грошима, випущеними під забезпечення реальними грошима; швидкість оборотності електронних грошей є найвищою на сьогоднішній день; традиційні кредитні і дебетові карти, що випускаються банками для видаленого доступу до рахунку, не є електронними грошима як такими; безготівкові гроші так само не можна безпосередньо називати електронними грошима, не дивлячись на те, що їх носій електронний; електронні гроші дозволяють проводити мікроплатежі і при накопиченні достатньої суми конвертувати їх в реальні гроші.
Визначено, що прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підґрунтя для свого існування. Якщо емісія електронних грошей на карткових носіях (наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем та електронних гаманців НСМЕП) за відсутності в законодавстві належних правових положень регулюється нормами щодо емісії платіжних карток і здійснюється в Україні лише банками, то системи розрахунків електронними грошима програмного типу («Інтернет.Деньги»/технологія PayCash, WebMoney Transfer тощо) та небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. Вони на власний ризик упроваджують сучасні схеми розрахунків, на свій розсуд дбають про захист користувачів та управляють фінансовими й нефінансовими ризиками.
Доведено, що у документах міжнародних установ з питань створення та функціонування платіжних систем зазначається, що системи платежів і розрахунків будь-якого рівня та призначення для нормального розвитку мають спиратися на правове підґрунтя.
Встановлено , що електронні гроші, з’явившись на ринку, вже не здадуть своїх позицій і, долаючи перешкоди, утвердяться на ньому назавжди. Результатом буде лібералізація діяльності чинної банківської системи та розвиток державно-правових умов для діяльності систем електронних грошей.
Якщо системи електронних грошей програмного типу, середовищем обігу яких є мережа Інтернет, потерпають в Україні від браку правових норм, які б надали їм легального статусу, то електронні гроші на картках – від нерозвиненості інфраструктури, їх переслідує класична проблема систем роздрібних розрахунків: торговець не впроваджує технічних засобів для приймання карток з електронними грошима тому, що покупці їх не використовують, а покупці не використовують електронні гроші на картках тому, що їм немає де їх застосувати.
Визначено, що до негативних складових розвитку систем електронних грошей слід також віднести психологічну непідготовленість регулюючих органів, низький ступінь їх компетентності та неготовність органів контролю до запобігання можливим порушенням у цій сфері й боротьби з ними.
Доведено, що на стан справ в Україні впливатимуть події в Європі, де протягом найближчих п’яти років очікується різке зростання на ринку наперед оплачених карток. Прогнози, розроблені за результатами дослідження, проведеного у Великобританії компанією PSE Consulting, показують, що у 2010 році європейці витратять 75 млрд. євро, використовуючи наперед оплачені картки, що на рік складатиме 2,3 млрд. трансакцій, – це відповідає 110% збільшенню на рік.
Звідси обґрунтованим є те, що вже найближчим часом кількість карток зросте на 40 млн., а кількість оплачених наперед трансакцій досягне 150 млн. Прогнозується, що 58% усіх купівель відбуватиметься з наперед оплаченими картами під брендами міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide.
Визначено,що основний недолік електронних грошей полягає в тому, що емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, держава не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності. Це приводить до того, що електронні гроші не рекомендується використовувати для здійснення великих платежів, а також для нагромадження істотних сум протягом тривалого часу. Тобто електронні гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний засіб.
Встановлено, що інший недолік полягає у тім, що електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, у рамках якої вони емітовані. Крім того, електронні гроші не є загальноприйнятим платіжним засобом, обов'язковим до прийому. Через це всі платежі, що ви можете зробити за допомогою ваших електронних грошей, зводяться до того набору, що надає вам оператор системи, довільні платежі в рамках системи неможливі. Це дуже обмежує застосування електронних грошей досить спеціальними випадками, утім розвиток систем привів до того, що покривається досить широкий спектр побутових платежів.
Крім того, переказ засобів з однієї системи електронних грошей в іншу може бути досить незручною і дорогою операцією, подібний переказ обходиться істотно дорожче, ніж перекакз усередині системи
Визначено, що для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні важливим є:
1. Встановлення законодавчої вимоги про обов’язкову попередню
оплату електронних грошей у повній сумі традиційними грошима;
2. Введення заборони на кредитування в електронних грошах, що зменшить негативний вплив емісії електронних грошей на інфляційні процеси в країні.
Отже, таким чином, інтересам центрального банку і держави в цілому відповідає створення в Україні правової основи для гарантування того, щоб емітенти електронних грошей були надійними, а системи розрахунків електронними грошима – безпечними та ефективними. Важливо також, щоб законодавство гарантувало рівні умови для провайдерів різних видів електронних грошей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базильов Н.И. Гурко С.П. Базильова М.Н. Економічна теорія: Допомога для викладачів, аспірантів і стажерів. . - Мн.: Інтерпрессервіс; Екоперспектіва, 2002. - 637 с.
2. Генкин А.С. Планета Web-денег. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 510 с.
3. Горшков Е.В., Котина О.В. Обзор сложившейся практики регулирования электронных денег//http://bankir.ru/analytics/it/3/41121.
4. Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? // Мир электронной комерции. – 2001. – 179 с.
5. Достов В. Частные деньги возможны только в качестве эксперимента // Аналитический банковский журнал. – 2006. – № 11. – С. 50.
6. Достов В. Электронные фунты, свопиты и прочие М-песо // Компьютера. – 2006. – № 16. – С.66–67.
7. Достов В. Международные системы электронных розничных платежей применительно к единому экономическому пространству // Материалы круглого стола «Совершенствование платежно-расчетных отношений». – 2006. – С. 40.
8. Ковтунець В. Становлення електронного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - № 1-2. – С. 51
9. Кочергин Д.А. Проблеми интерпретации электронных денег// Банковское дело. – 2005. – № 12; 2006. – № 1.
10. Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації національної економіки / Лазебник Л.Л. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. – 480 с. (30 д.а.)
11. Леанович Е. Проблемы правового регулирования Інтернет-отношений с иностранным элементом //www.beljornal.by.ru/2000/ 4/P/8.shtml
12. Махаєва О.О. Використання електронних грошей та вимоги, які висуваються до їх емітентів і відповідних систем розрахунків // Вісник УАБС. – 2005. – № 1.
13. Махаєва О.О. Електронні гроші в Європі та Україні // Вісник НБУ.–2004. – № 9.
14. Махаєва О.О. Електронні гроші – стан європейського ринку та його регулювання // Вісник НБУ. – 2006. – № 9.
15. Махаєва О.О. Новий платіжний інструмент роздрібних розрахунків – електронні гроші // Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України (10–11 листопада 2005 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2005. – с.14–
16. Махаєва О.О. Підходи до регулювання емісії електронних грошей та їх використання // Вісник УАБС. – 2005. – № 2.
17. Махаєва О.О. Ринок електронних грошей у Сполучених Штатах Америки та його регулювання у порівнянні з підходом, прийнятим в Європейському Союзі // Вісник НБУ.– 2007. – № 1.
18. Мировая экономика и международные отношения/ Рос. Акад. Наук. – М.: Наука, 2005. – №4. – С. 94–101.
19. Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практичний посібник/ В.І.Міщенко, А.В.Шаповалов, Г.В.Юрчук.– К.: Знання, 2003. - 278 с.
20. Невежіна В.П. Електронні гроші: накопичення, використання, зберігання, безпека. - М., 1995. – 364с.
21. Некрасов Ю. Риск – подотчетное дело //Комерсантъ ДЕНЬГИ. – 2006. – С. 49
22. Овсеенко С. Электронные деньги: перспективы использования // Банковский вестник – 2005. – Июль. – С.35–39.
23. Політіздат М. Рум'янців А.М. Політична економія. Капіталістичний спосіб виробництва. Підручник для вузів. Гл. ред. академік, 1973г., 623с.
24. Савлук M. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С.10–14.
25. Садовський М. Бізнес процеси і зайнятість в умовах «нової економіки»// Банківська справа. – 2001. - №5. – С. 8-13.
26. Стельмах В.С., Смовженко Т.С., Скринник З.Е. Гроші – людина – соціум: параметри взаємин: Навч. посібник / Національний банк України. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – C.27–34.
27.Шелудько В.М. Фінансовий ринок. Навч. посібн. - К.: Знання-Прес, 2002р. - 532с.
28. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions,http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2000/l_275/l2752000
29. Electronic Money System Security Objectives report, ECB, 2003,
30. E-payments in Europe – the Eurosystemm’s perspective, ECB,
31. Electronic money. Consumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues// BIS. 2002, http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/epayments.pdf
32. Evaluation of the E-Money Directive(2000/46/EC), EuropeanCommission, February 2006, http://europa.eu.int/comm/internal_market/ bank/e-money/index_en.htm#evaluati
1027en00390043.pdf
33. A glossary of terms used in payments and settlement systems, BIS, 2001.
34. Report on electronic money, ECB, 1998, http://www.ecb.int/pub/pdf/ other/emoneyen.pdf
35. Report to the EMI Council on Prepaid Cards, EMI, 1994
36. Risk management for electronic banking and electronic money activities, BIS, BCBS, 1998, http://www.bis.org/publ/bcbsc215.pdf
37. Security of electronic money, BIS, СPSS, 1996, http://www.bis.org/publ/cpss18.pdf
38. Survey of developments in electronic money and internet and mobile payments, BIS, СPSS, 2004, http://www.bis.org/publ/cpss62.pdf
39. Vereecken M. Electronic money: EU legislative framework// European Business Law Review.-2000.-November/December.
40. http://www.bankir.ru
41. http://www.imoney.com.ua
42. http://www.limonex.com
43. http://www.mastercardinternational.com
44. http://www.paymentsnews.com/2006/08/23_billion_prep.html
45. http://ukrmoney.com


Як скачати роботу?  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.05.2011 в 01:01. Автором даного матеріалу є Карімов Петро (fangloss@meta.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 9298 та скачано 337 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Карімов Петро...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали

  Чи справді характеристика роботи відповідає її змісту? Прокоментуй...


  (08.01.2012 19:19 Неділя)
  Ім'я : Anitey

  Anitey

  Спасибо
  Спам 0  
  (13.10.2011 13:22 Четвер)
  Ім'я : Marina
  битий архів
  Спам 0  
  (06.06.2011 13:50 Понеділок)
  Ім'я : Вітя

  Вітя

  дякую
  Спам 0