Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Операційна система виробничого підприємстваЗміст

Вступ...3
1. Операційний менеджмент виробничої діяльності..4
2. Поняття операційної системи ..6
3. Роль та місце операційної системи у виробничому підприємстві 7
4. Методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства15
5. Основи проектування операційної системи виробничого підприємства...17
Висновок...19
Список використаної літератури 20
Тести по темі реферату 21

Вступ

Операційна система виробничого підприємства відіграє важливу роль у його функціонуванні. Операційна система виробничого підприємства повинна започатковуватись і функціонувати на визначених базових категоріях, основними з яких є головні цілі, завдання і критерії операційної діяльності. Дані критерії лежать в основі оцінки діяльності виробничого підприємства, яка є базою для прийняття управлінських рішень. У даній роботі висвітлено суть операційного менеджменту виробничої діяльності, розкрито поняття операційної системи, визначено методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства та до проектування операційної системи виробничого підприємства, а також показана методика оцінки функціонування операційної системи виробничого підприємства.
Актуальність теми. Важливим завданням для сучасної економіки України є формування механізму управління виробництвом, який би забезпечував узгоджений, комплексний підхід до організації його функціонування та був спрямований на досягнення ритмічного випуску продукції і своєчасне задоволення потреб споживачів. Саме тому проблема створення ефективної операційної системи на кожному виробничому підприємстві загострилась у нашій країні.
Проблемами дослідження операційної системи виробничого підприємства займалися такі вітчизняні вчені як Василенко В., Курочкін О., Плоткін Я., Пушкар Р., Сумець А., Тарнавська Н., Яременко О., російські –Макаров В., Маркіна Т., Рум’янцева З. та зарубіжні – Гелловей Л., Мескон М., Хедоурі А., Чейз Р. та інші. Але питання формування операційної системи виробничого підприємства з точки зору концепції управління операціями висвітлено недостатньо.
Метою реферату є теоретичне висвітлення операційної системи виробничого підприємства, пояснення її ролі та місця на виробничому підприємстві, формулювання підходів до її функціонування, висвітлення основ її проектування на виробничому підприємстві та розгляд питань методики оцінки її функціонування на виробничому підприємстві.
Предметом дослідження є операційна система виробничих підприємств. Об’єктом дослідження є механізм функціонування операційної системи виробничих підприємств.

Список використаної літератури

1. Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП,
2. 2000. — 144 с.: ил. — Библиогр.: с. 4, с. 96
3. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В. О. Василенка. - К.: ЦУЛ, 2003. - с. 42-48
4. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: теоретичні аспекти і практичні завдання: Підручник. 3-те вид., перероб. та доповн. – К.: ВД "Професіонал", 2006.-с.271=275
5. Федулова Л.І., О.В.Декалюк Управління операційною системою виробничого підприємства: Монографія/ Л.І.Федулова, О.В.Декалюк.- Хмельницький: ХНУ, 2005.- с.17-43, с.113-123
6. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32487&pg=2
7. https://isu2.tup.km.ua/mod/resource/view.php?id=12666

Тести по темі реферату

1. Виробнича система – це:
А) система, що використовує операційні ресурси підприємства для перетворення вхідного фактора виробництва (“входу”) в вибрану нею продукцію чи послугу (“вихід”)
Б) носить регулюючий характер з явно вираженими управлінськими функціями
В) вірної відповіді немає.
2. Операційна система – це:
А) поняття значно ширше, так як носить регулюючий характер з явно вираженими управлінськими функціями, створюється та функціонує враховуючи стратегію операційної діяльності, яка в свою чергу, є однією з функціональних стратегій розвитку організації
Б) носить регулюючий характер з явно вираженими управлінськими функціями
В) комп’ютерна програма, що містить методику АВС-аналізу
3. Операційна система складається з трьох підсистем:
А) переробної, забезпечення, планування і контролю;
Б) технічної, технологічної, проектної;
В) одно- , дво- та трирівневої підсистем
4. Основною метою виробничого підприємства є:
А) створення і виробництво конкурентоспроможних товарів
Б) експортно-імпортні операції
В) надання послуг
5. Операція – це:
А) універсальний термін, що означає вид діяльності, підприємницьку угоду, сукупність взаємопов'язаних дій з вирішення єдиної економічної задачі чи проблеми
Б) певна дія або послідовність дій
В) діяльність виробничого підприємства під час кризових ситуацій
6. Операція у виробничому процесі включає:
А) всі відповіді вірні
Б) цілеспрямовану зміну фізичних і хімічних властивостей предметів праці;
В) складання або розбирання деталей чи інших предметів;
Г) підготовку предмета до іншої технологічної, транспортної чи контрольної операції, зберігання, планування, калькуляцію, повідомлення або отримання інформації.
7. Переробна підсистема:
А) є основною складовою частиною виробничої системи і здійснює функцію перетворення вхідних затратних ресурсів (енергія, інформація, капітал, матеріали, праця) на вихідні результати
Б) формує складові виробничо-технічного процесу (безпосередньо виробничі ресурси) і утворюється відповідно до видів виробничих ресурсів з матеріального (основні засоби і оборотні фонди), кадрового (трудові ресурси), фінансового та інформаційного забезпечення.
В) отримує інформацію з таких джерел: 1) від переробної системи - про стан системи та незавершене виробництво; 2) з внутрішнього середовища підприємства — про цілі, стратегії, політику тощо; 3) із зовнішнього середовища - про попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку технології, нормативні акти тощо
8. Підсистема забезпечення:
А) формує складові виробничо-технічного процесу (безпосередньо виробничі ресурси) і утворюється відповідно до видів виробничих ресурсів з матеріального (основні засоби і оборотні фонди), кадрового (трудові ресурси), фінансового та інформаційного забезпечення.
Б) отримує інформацію з таких джерел: 1) від переробної системи - про стан системи та незавершене виробництво; 2) з внутрішнього середовища підприємства — про цілі, стратегії, політику тощо; 3) із зовнішнього середовища - про попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку технології, нормативні акти тощо
В) є основною складовою частиною виробничої системи і здійснює функцію перетворення вхідних затратних ресурсів (енергія, інформація, капітал, матеріали, праця) на вихідні результати
9. Підсистема планування і контролю:
А) отримує інформацію з таких джерел: 1) від переробної системи - про стан системи та незавершене виробництво; 2) з внутрішнього середовища підприємства — про цілі, стратегії, політику тощо; 3) із зовнішнього середовища - про попит на продукцію, вартість ресурсів, тенденції розвитку технології, нормативні акти тощо.
Б) формує складові виробничо-технічного процесу (безпосередньо виробничі ресурси) і утворюється відповідно до видів виробничих ресурсів з матеріального (основні засоби і оборотні фонди), кадрового (трудові ресурси), фінансового та інформаційного забезпечення.
В) є основною складовою частиною виробничої системи і здійснює функцію перетворення вхідних затратних ресурсів (енергія, інформація, капітал, матеріали, праця) на вихідні результати
10. У структурі системи управління операційною діяльністю доцільно виділяти такі підсистеми, як:
А) структура управління, техніка управління, функції управління, методологія управління
Б) методи управління, планування та контроль
В) усі відповіді вірні
11. Блок "виробництво" включає:
А) система технологічних операцій, система розробки та проектування
Б) забезпечення матеріальними ресурсами, інформацією, кадрами, інтелектуальними ресурсами, технікою і технологією, обслуговування робочого місця (забезпечення інструментами, поточний ремонт)
В) система оперативного управління, система планування
12. Блок "забезпечення" включає:
А) забезпечення матеріальними ресурсами, інформацією, кадрами, інтелектуальними ресурсами, технікою і технологією, обслуговування робочого місця (забезпечення інструментами, поточний ремонт).
Б) система технологічних операцій, система розробки та проектування
В) система оперативного управління, система планування
13. Блок "управління" включає :
А) система оперативного управління, система планування
Б) самоконтроль якості на робочому місці, технічний контроль якості виконання виробничих операцій, тестування та випробовування, робота з відгуками (рекламаціями) споживачів.
В) підбір і розстановка виробничого персоналу, контроль дотримання норм керованості, мотивація.
14. Блок "якість" включає:
А) самоконтроль якості на робочому місці, технічний контроль якості виконання виробничих операцій, тестування та випробовування, робота з відгуками (рекламаціями) споживачів.
Б) підбір і розстановка виробничого персоналу, контроль дотримання норм керованості, мотивація.
В) система оперативного управління, система планування
15. Блок "персонал" включає:
А) підбір і розстановка виробничого персоналу, контроль дотримання норм керованості, мотивація
Б) система технологічних операцій, система розробки та проектування
В) система оперативного управління, система планування

Вірна відповідь для усіх тестів – А).

Повна інформація про роботу

реферат "Операційна система виробничого підприємства" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.02.2011 в 19:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2762 та скачано 89 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...