Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудит готової продукції як складової виробничих запасівСделай свой домик индивидуальным и неповторимым. Закажи дизайн фасада в Киеве

Зміст

Вступ 2
1. Мета й завдання аудиту готової продукції як складової виробничих запасів 4
2. Нормативна база аудиту виробничих запасів, особливості нормативної бази аудиту готової продукції. 6
3. Предметна область досліджень 14
4. Аудит готової продукції. 19
Висновки 31
Список використаної літератури 34
Додатки 35

ВСТУП

В Україні проведена значна робота, спрямована на створення інституту аудиторства: прийнято Закон України "Про аудиторську діяльність", Аудиторською палатою України розроблено і затверджено національні нормативи аудиту, кодекс професійної етики аудитора, визначено порядок проведення атестації фахівців на право здійснення аудиту, порядок занесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, визначено суб'єктів, які підлягають обов'язковому аудиту. Але подальшого вирішення і вдосконалення потребують питання законодавчого і нормативного регулювання аудиторської діяльності, методики проведення аудиторських перевірок.
Аудит е незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, у них нема відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації; необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень.
У даній курсовій роботі мені потрібно розібратися як проводиться аудит готової продукції як складової виробничих запасів. Виробничі запаси є основою господарської діяльності любого підприємства, це активи, які утримують для подальшого продажу, утримують для їх використання к виробництві продукції, а також які знаходяться в процесі виробництва з метою продажу готової продукції.
При розгляді питань цієї курсової мені потрібно визначитися з метою й завданням аудиту, особливістю нормативної бази, об’єктами аудиту готової продукції як складової виробничих запасів. Як приклад, мною будуть використовувані первинні документи та форми №1, №2, №3 фінансової звітності за 2001 рік СТ "Оріон”.

ВИСНОВКИ

Запаси - це предмети праці, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі, готову продукцію, паливо, тару і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані на переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
Метою аудиту готової продукції як складової виробничих запасів є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.
Загальне визначення завдання аудиту готової продукції полягає у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно залишків і руху готової продукції..
Нормативна база аудиту готової продукції має у своєму складі: 1) первинні документи на оприбуткування і реалізацію готової продукції: приймально-звальні накладні; накладні на внутрішні переміщення; товарно-транспортна накладна; податкова накладна; акти інвентаризації; рахунки-фактури; платіжні вимоги-доручення; прибуткові ордера; акти на брак. 2) реєстри аналітичного обліку: картки складського обліку; накопичувальні відомості випуску готової продукції; відомості результатів інвентаризації; відомість №16. 3) реєстри синтетичного обліку: журнали №4, 5, 5А; оборотні відомості по аналітичних рахунках; відомості до журналів; 4) Головна книга. 5)Фінансова звітність: Форми №1, №2, №3; Декларація про прибуток підприємства; Податкова декларація з прибутку на додану вартість.
У фінансовій звітності готова продукція відображається за найменшою із двох оцінок: або за первинною вартістю (фактична виробнича собівартість), або за чистою вартістю реалізації.
Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Перевіркою правильності ведення обліку готової продукції встановлено, що облік вівся на основі первинних документів по їх фактичній собівартості. Вартість придбаних і використаних для виготовлення готової продукції товарно-матеріальних цінностей підтверджена рахунками-фактурами, касовими чеками і квитанціями, прибутковими та видатковими накладними, актами виконаних робіт та угодами, укладеними з постачальниками. Вартість готової продукції Товариства, яке зберігається у складських приміщеннях станом на 31.12.2001 р. становить 12 675,6 грн. (див. Додатки)
Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики:
- при придбанні, отриманні або виготовленні запасів - за первісною вартістю;
- при відпуску у виробництво чи іншому вибутті - за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок : первісною вартістю, або чистою вартістю реалізації.
Перевірка відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Головної книги, звітності.
Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться за журнально-ордерною формою з використанням програмного продукту. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку. В наданих звітних формах повністю відображена фінансово-господарська система Товариства за 2001 рік. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники звітності, відповідають даним журналів-ордерів, залишкам по рахункам головної книги, не суперечать аналітичному обліку та первинним документам.
Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства до даних обліку та відповідності даних окремих форм звітності один до одного.

СПИСОСК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 p. № 996-XIV, зі змінами і доповненнями;
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями;
3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями;
4. Закон України "Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей" від 06.06.95 р. № 217/95-ВР, зі змінами і доповненнями;
5. П(с)БО 2 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87;
6. П(с)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.,99 р. № 246;
7. П(с)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318;
8. Аудит. Практическое пособие ред. А.Кузьминского - К.: Учетинформ, 1996
9. Аудит і аудиторська діяльність За ред. Л.С. Шатковської - К.: Урожай, 1996
10. Білуха М.Т. Аудит. - К.: Вища школа, 2000.
11. Н.Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. 2-е вид., перероблене та доповнене. – Житомир, ПП. "Рут", 2002
12. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит готової продукції як складової виробничих запасів" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:31. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1269 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали