Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Організація аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (на прикладі МП “Вера”)Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques – CAATs) 6
1.1. Вимоги до проведення аудиту в комп'ютеризованому середовищі 6
1.2. Критичний огляд нормативних документів стосовно аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (КОД) 19
1.3. Критичний огляд спеціальної літератури стосовно аудиту в комп’ютерному середовищі 25
1.4. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства – МП “Вера” 27
Розділ 2. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (КОД) досліджуваного підприємства - МП “Вера” 31
2.1. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку 31
2.2. Організація аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (КОД) досліджуваного підприємства - МП “Вера” 34
Розділ 3. Проблеми упровадження CAATs та деякі шляхи їх вирішення (на прикладі МП "Вера") 39
Висновки 47
Список використаної літератури 50
Додатки 51

ВСТУП

В економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це, в свою чергу, призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного ріння.
В зв'язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. До навчальних планів вищих закладів освіти включено курс інформаційних систем бухгалтерського обліку, що говорить про значну роль інформатики і її складової частини - інформаційної технології в діяльності професійних бухгалтерів. Випускники вищих навчальних закладів повинні бути теоретично і професійно підготовленні до нових умов роботи в постіндустріальному суспільстві, де ставляться високі вимоги до професійного та кваліфікаційного рівня бухгалтерів. Кваліфікованим вважається спеціаліст лише за умови вміння ним вести бухгалтерський облік з використанням комп'ютерної техніки для підвищення якості вихідної облікової інформації, її оперативності, точності та об'єктивності.
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються більш широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості однакових в структурному плані одиниць облікової інформації; здійснення вибірки інформації з великої кількості даних; виконання складних математичних розрахунків; одержання в лічені хвилини паперових копій будь-якого документу (первинних документів, форм звітності тощо); багаторазове відтворення будь-яких дій (наприклад, роздрук примірників певного документу тощо).
Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень.
Саме тому є досить актуальними висвітлені в курсовій роботі наступні теми: комп'ютерні форми та системи обліку; класифікація програмного забезпечення для бухгалтерського обліку.
Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку і адаптованих до сучасних умов господарювання, проте на кожному конкретному підприємстві є свої неповторні особливості обліку, які неможливо заздалегідь передбачити. Часто виникає необхідність особливим чином вводити, збирати і аналізувати документи чи окремі дані, виконувати нестандартні дії чи готувати індивідуальні звітні форми.
На ринку бухгалтерських програм немає програмних продуктів, які були б стандартом для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в Україні. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв'язувати найскладніші задачі. На підприємстві основні облікові операції повинні бути автоматизовані, а бухгалтерська інформація зібрана, оброблена і надана у вигляді, зручному для подальшого аналізу і прийняття рішень.
Правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.
Автоматизація обліку вносить певні зміни до організації роботи бухгалтерії як однієї з ланок управління. Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер, що поєднує функції декількох суміжних ділянок управління. Він не тільки відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але і виконує певну роботу по плануванню, контролю, оцінці і перегляду напрямів господарської діяльності підприємства, з аудиту і розробки управлінських рішень.
Повсюдне впровадження і використання комп'ютерних технологій дає поштовх до розвитку і створення автоматизованих аудиторських програм, що реально повинні допомагати аудитору в його роботі. При створенні даних програм розроблювачі зіштовхуються з рядом проблем. Основною проблемою використання аудиторської програми для аудитора є, те, що на перевірюваних підприємствах використовується програмне забезпечення різних розроблювачів. Даний фактор не дає реальної можливості в повному обсязі використовувати комп'ютерні аудиторські процедури. Крім того, немає єдиних методологічних вимог, пропонованих до інформаційних баз даних, а саме до основних полів вихідних інформаційних файлів. Це значно утруднює проведення автоматизованої аудиторської перевірки.
Основною метою написання даної курсової є теоретичний розгляд основ аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques – CAATs) та розгляд моделі автоматизованої аудиторської системи обробки інформації (баз даних) відповідно до міжнародних і національних вимог, пропонованих для проведення аудиту в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД) у комп'ютерних інформаційних системах (КІС).
Об'єкт дослідження - МП "Вера".
Предмет дослідження - економічно-господарська діяльність даного малого підприємства, методика проведення аудиту у середовищі КОД.

ВИСНОВКИ Т ПРОПОЗИЦІЇ

Комп'ютерна система обліку - це вдале поєднання професійних якостей і функцій користувача з інтелектуальними можливостями комп'ютерів, які дають можливість отримати необхідну для управління і оперативного контролю інформацію.
Наявність комп'ютерної системи обліку на підприємстві викликає деякі труднощі з проведенням аудиту такого підприємства. Аудитор повинен знати та вміти проводити аудит у середовищі КОД.
Запровадження комп'ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З'явилася можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фондовіддачі. Причому облікові системи, які використовують комп'ютери, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із використанням комп'ютерної мережі клієнта. Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques - CAATs)
Існують дві основних складові CAATs, які використовує внутрішній аудитор: програмне забезпечення аудиту: комп'ютерні програми, що використовуються для перевірки змісту файлів клієнта; контрольні дані: дані, що використовуються аудитором для комп'ютерної обробки з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта.
Вітчизняним аудиторам слід керуватися Рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98, яким затверджено повний текст Національних нормативів аудиту в Україні, у тому числі норматив № 30 "Використання комп'ютерів в аудиті". Мета і галузь діяльності аудитора не змінюються, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки даних (ЕОД).
В аудиторській практиці використовується ряд положень про міжнародну аудиторську практику, спрямованих на проведення аудиторських перевірок з використанням комп'ютерних систем: 1001 "Середовище КІС - автономні мікрокомп'ютери", 1002 "Середовище КІС - інтерактивні комп'ютерні системи", 1003 "Середовище КІС - системи баз даних", 1008 "Оцінка ризиків і систем внутрішнього контролю - характеристика КІС і зв'язані з ними питання", 1009 "Методи аудиту із використанням комп'ютера".
Основними національними положеннями, які регламентують використання комп'ютерної техніки і технологій, є: норматив № 13 "Аудит в умовах електронної обробки даних", норматив № 30 "Використання комп'ютерів в аудиті", норматив № 31 "Вплив системи електронної обробки даних на оцінку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю". У них розглянуто загальні положення організації аудиту в автоматизованій бухгалтерії і конкретні методи його проведення при використанні комп'ютера. Дані документи практично не розглядають питання впливу інтерактивних комп'ютерних систем на систему бухгалтерського обліку та зв'язаних з нею засобів внутрішнього контролю, а також впливу КОД на аудиторські процедури.
За результатами аналізу системи внутрішнього контролю МП "Вера" встановлено: комп'ютерна мережа МП має у своєму складі три робочі комп'ютери: директор, головний інженер, головний бухгалтер; встановлені три ліцензійні ОС "Windows XP"; використовується програма "1C: Предприятие 7.7", яка має компонентну структуру: "1C: Бухгалтерия 7.7"; "1C: Оперативный учет 7.7"; "1C: Расчет 7.7"; функцію забезпечення процесу збирання і введення необхідних даних у пам'ять комп'ютера виконують три вищеназвані користувачі; функції утримання в адекватному стані нормативно-довідкової частини інформаційної бази; управління процесом обробки даних, удосконалення алгоритмів і налагодження змінних параметрів програмних засобів; виконання функції поточного (оперативного) контролю і аналізу інформації, виправлення помилок у внутрішньомашинній інформаційній базі, а також запобігання виникненню помилок внаслідок технічних та експлуатаційних порушень; організація і виконання операцій щодо своєчасного формування фінансової звітності, її високоякісного відображення на папері виконує головний бухгалтер МП; функцію забезпечення зберігання інформації за попередні періоди і захист даних від несанкціонованого доступу тощо виконує директор МП, та часткового головний бухгалтер. кожен ПК має систему особистого доступу за допомогою контролю; головний бухгалтер є єдиним працівником, який здійснює бухгалтерський облік даного МП, саме тому існує великий ризик помилок при введенні інформації, є велика можливість її викривлення.
На мою думку, саме це не викликає великої довіри до системи внутрішнього контролю даного малого підприємства.
Найслабше місце комп'ютерної системи даного МП - це введення даних, у процесі чого дані про господарські операції переносять із вихідних документів на машинозчитувальні пристрої. Якщо введено перекручені дані, то вони можуть пройти обробку невиявленими, а при подальшому виявленні їх коригування буде досить складним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло. 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
3. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
4. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
5. Международные нормативы аудита: Сб. с коммент. - Вып. 5. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.
6. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 2000. - 573 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672 с.
8. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96с.
9. Завгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №5. - С. 21-24.
10. Кузьминский А.Н. и др. Аудит: Практ. пособие. - К.: Учет-информ, 2000. - 283 с.
11. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (на прикладі МП “Вера”)" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:28. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1863 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали