Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (шпори на іспит)Список питань

1. Поняття фінанси. діяльності суб’єктів господарюван-ня.
2. Економічна сутність та класифікація капіталу підпри-ємства.
3. Власний капітал підприємства: структура, функції, джерела формування.
4. Додатковий капітал підприємства, його структура, на-прямки використання.
5. Резервний капітал підприємства, джерела і механізм формування, напрямки використання.
6. Тезаврація прибутку та її розрахунок.
7. Переваги та недоліки використання власного та залученого капіталів.
8. Вартість капіталу підприємства та чинники, що впли-вають на розрахунок середньозваженої вартості.
9. Внутрішні та зовнішні джерела формування власного капіталу підприємства.
10. Критерії вибору організаційно-правової форми підп-риємства.
11. Організація фінансової діяльності підприємства.
12. Цілі та джерела самофінансування підприємства.
13. Особливості фінансової діяльності акціонерного това-риства і державного підприємства.
14. Особливості фінансової діяльності товариств з обме-женою відповідальністю.
15. Система показників рентабельності підприємства.
16. Ліквідність підприємства та показники, які її визнача-ють.
17. Ліквідність балансу та групи ліквідних активів.
18. Інвестиційний проект та його життєвий цикл.
19. Показники ефективності реальних інвестиційних про-ектів.
20. Розрахунок теперішньої та майбутньої вартості гро-шей.
21. Постійні та змінні витрати на виробництво продукції.
22. Поняття маржинального доходу.
23. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою методу маржинального доходу.
24. Графічний метод находження точки беззбитковості.
25. Структура собівартості продукції по елементам ви-трат.
26. Ефект фінансового леверіджу, його складові, розраху-нок показника.
27. Ефект операційного леверіджу, та його розрахунок.
28. Теорія вартості грошей та сутність ставки дисконту-вання.
29. Джерела фінансування інвестиційних проектів.
30. Види фінансових інвестицій підприємств.
31. Довгострокові фінансові інвестиції.
32. Поточні фінансові інвестиції.
33. Фінансовий кредит, умови надання, строки кредиту-вання.
34. Кредитоспроможність підприємства, її якісні та кількісні критерії.
35. Види грошових потоків підприємства та звіт про їх рух.
36. Категорії акцій та поняття контрольного пакету акцій.
37. Пакети акцій та їх організаційно-правові можливості.
38. Види облігацій підприємств та умови їх погашення.
39. Курс емісії корпоративного права, емісійний дохід.
40. Порядок збільшення статутного капіталу при додаткової емісії акцій.
41. Методи зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.
42. Номінальна, балансова, ринкова, емісійна, ліквідацій-на вартості акцій.
43. Ринкова капіталізація акціонерного товариства і рин-кова вартість акцій.
44. Дивідендна політика підприємства та фактори її фор-мування.
45. Фінансовий стан, фінансова стійкість та фінансова стабільність підприємства. Сутність та аналітичні показ-ники.
46. Сутність та функції контролінгу на підприємстві.
47. Оперативний та стратегічний фінансовий контролінг.
48. Бюджетування, його принципи, види бюджетів на під-приємстві.
49. Бенчмаркінг і його види на підприємстві.
50. Правила фінансування підприємств.
Повна інформація про роботу

шпоргалка "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (шпори на іспит)" з предмету "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.06.2011 в 12:16. Автором даного матеріалу є Макс. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1935 та скачано 142 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Макс...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали