Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансово-економічна діагностика

Аналіз інвестиційної діяльності підприємстваЗміст

Вступ
1. Теоретичні основи організації та аналізу інвестиційної діяльності підприємства
2. Aнaліз інвестиційної діяльності ТОВ "Хартеп"
2.1. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
2.2. Аналіз використання інвестиційного потенціалу підприємства
3. Розробка заходів щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю ТОВ "Хартеп"
Висновок
Перелік використаної літератури
Додатки

ВСТУП

У сучасному світі різноманітних і складних економічних процесів і взаємовідносин між громадянами, підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому та зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з метою його збільшення, тобто інвестування. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства. Всі інвестиційні складові формують, таким чином, структуру засобів, що безпосередньо впливає на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного відтворення.
Так як основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства, важливим аспектом, що характеризує проблематику інвестиційної діяльності, є адекватна оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. При цьому проблема прийняття рішення про інвестиції полягає в оцінці плану передбачуваного розвитку подій з точки зору того, наскільки зміст плану та ймовірні наслідки його здійснення відповідають очікуваного результату. Практика інвестиційного аналізу свідчить про наявність численних підходів до оцінки інвестиційних проектів. Безліч підходів до певної міри не дозволяє судити про точності оцінки за допомогою будь-якого методу окремо, що зумовлює необхідність комбінування підходів і методів з метою найбільш адекватного аналізу передбачуваного проекту інвестування.
Науковий інтерес до проблеми інвестиційної діяльності організацій досить великий, про що свідчать численні публікації в наукових і науково-практичних виданнях. Слід зазначити, що внесок у розробку даної проблеми вносять як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Так, теоретичною основою дослідження стали розробки, концепції і гіпотези, обгрунтовані і представлені в сучасній економічній літературі таких вчених як Бень Т., Бланк І. А., Гриньова В. М., Ковалев В. В., Коюда В. О., Коюда О. П. та інших.
Актуальність цієї роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до даної теми в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань, пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість.
Метою комплексної курсової роботи є аналіз теоретичних, методичних та практичних аспектів управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Поставлена мета розкривається через наступні завдання:
дослідити теоретичні основи організації та аналізу інвестиційної діяльності підприємства;
зробити комплексний аналіз фінансового стану підприємства;
проаналізувати використання інвестиційного потенціалу підприємства
роозробити заходи щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю ТОВ "Хартеп"
Об'єктом дослідження виступає процес здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві.
В якості предмета дослідження розглядається аналіз теоретико-методичних засад та практичних аспектів інвестиційної діяльності та особливості її організації на підприємстві.
Базовим підприємством для дослідження було обрано товариство з обмеженою відповідальністю «Хартеп». ТОВ «Хартеп» – багатопрофільне підприємство, основний напрямок діяльності – поставка автоматизованих систем контролю й обліку енергоресурсів (автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем) (АСКУЄ (АІВС)), оперативно-інформаційних комплексів й автоматизованих систем диспетчерського керування (ОІК АСДУ), автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП), автоматизованих систем розрахунків зі споживачами за енергоресурси (біллінг) (АСРС), корпоративних і локальних мереж, виробництво промислового устаткування власної розробки для вище перерахованих систем та інше.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідження, зробленого у комплексній курсовій роботі, були отримані наступні висновки.
Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають у різні види діяльності у виробничій та невиробничій сферах. Інвестиції є невід'ємною складовою частиною сучасної економіки. Від кредитів інвестиції відрізняються ступенем ризику для інвестора (кредитора) – кредит і відсотки необхідно повертати в обумовлені терміни незалежно від прибутковості проекту, інвестиції повертаються і приносять дохід в прибуткових проектах. Якщо проект є збитковим – інвестиції можуть бути втрачені.
Для планування та здійснення інвестиційної діяльності особливу важливість має попередній аналіз, що проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обґрунтованих управлінських рішень.
Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій, тобто віддачі від капітальних вкладень, які передбачаються проектом. Як правило, в розрахунках приймається до уваги тимчасової аспект вартості грошей.
При аналізі інвестиційних проектів виходять із певних припущень. По-перше, з кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік. Найчастіше аналіз ведеться по роках. Передбачається, що всі вкладення здійснюються в кінці року, що передує першому року реалізації проекту, хоча в принципі вони можуть здійснюватися протягом кількох наступних років. Приплив (відплив) грошових коштів відноситься до кінця чергового року.
Фінансовий аналіз ТОВ «Хартеп» показав, що підприємство з економічої точки зору не погане, але потребує роботи над ним. Майже усі показники знаходяться в нормі.
Загальна вартість майна збільшилась на 1523,78 тис. грн.на кінець 2008 року порівняно з початком 2007 року. Найбільш вплинуло на зміну вартості майна збільшення вартості оборотних активів в основному за рахунок збільшення величини коштів.
ТОВ «Хартеп» повинно активно знижувати дебіторську заборгованість, що позитивно вплине на розвиток підприємства.
Відбувся істотний перерозподіл у структурі джерел засобів компанії убік збільшення власного капіталу. У порівнянні з 2007 роком у 2008 році його величина збільшилася на 181,73 тис. грн. В порівнянні з 2007 роком спостерігається збільшення власного капіталу на 266,55 тис. грн.
Аналіз ліквідності говорить про те що в 2007 році баланс не вважаєтьяс абсолютно ліквідним бо зіставлення найбільш ліквідних активів з найбільш терміновими зобов’язаннями відбиває перспективну ліквідність, що буде зростати за рахунок майбутніх надходжень і платежів а в нашому випадку нерівність не виконується. На початок року платіжна нестача була 712,08 тис.грн., але на кінець 2007 року відбулось зменшення цього показника.
Необхідно звернути увагу, що всі показники у 2008 році мають значення менше нормативних та у порівнянні з 2007 роком. Але у 2009 році показники підвищуюються і навіть стають вище, ніж у 2007 році. Це може бути зумовлено зростанням кредиторської та дебіторської заборгованості у 2008 році.
Розглянуто методичні підходи ефективності інвестування коштів. Інвестувати можна у цільові банківські вклади, цінні папери, фінансові вкладення в технології, машини й устаткування, ліцензії, майнові права, інтелектуальні цінності.
Для планування та здійснення інвестиційної діяльності особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.
Запропоновано варіант інвестувати кошти у власний розвиток – інвестиції у виробничу діяльність. Було запропоновано ввести у виробництво оперативно-інформаційний комплекс автоматизованої системи диспетчерського управління, який дозволить проводити більш точне тестування та обробку програмного забезпечення, що розробляється спеціалістами на підприємстві. У результаті проведених розрахунків пропонується прийняти проект до реалізації.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // rada.gov.ua.
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» зі змінами на 16.01.03р. // rada.gov.ua.
3. Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій. // «Економіка України» - 2008. - № 4. - С. 12 – 19.
4. Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз. // «Економіка України» - 2007. - № 6. - С. 41 – 46.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Учебник. – К.: Эльта-Ника-центр, – 2008. – 448 с.
6. Бланк И. А. Финансовй менеджмент: Учебннй курс. — К.: Ника-Центр, 1999. — 528 с.
7. Блохина В. Г. Инвестиционный анализ. Учебник. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. – 456 с.
8. Войцеховський В.Б. Параметри інвестування та темпи зростання економічного потенціалу промислових підприємств // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей V міжнародного конгресу українських економістів. Ч.І. - Львів, 2000.- С. 333 – 335.
9. Воронов К. Ю., Хайт И. А. Оценка коммерческой способности инвестиционных проектов. // Финансы. – 2005. - № 11. – С. 29 – 31.
10. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Учебник. – М.: ЮНИ-ТИ, 2007. – 358 с.
11. Гриньова В. М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник. / В М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. Великий. — 2-ге вид., допрац і доп. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. — 664 с.
12. Гриньова В. М. Тлумачний словник економічних термінів: Навчальний посібник / В М. Гриньова, В. О. Коюда. — Х.: Гриф, 2001. – 184с.
13. Гумен І. Складові банківських рейтингів. // Вісник НБУ. - 2005. - №1. - С. 57-60.
14. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования. // Экономика и жизнь. – 2007. - № 3. – С. 7.
15. Інвестиційний менеджмент / За заг. ред. В. М. Гриньової — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 368 с.
16. Інвестування: Навчальний посібник / Під ред. проф. Гриньової В.М. – Х.: ВД «Інжек», 2003. – 320 с.
17. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов /Под ред. С. И. Шумилина. – М.: АО «Финанстат-информ», 1995. – 240 с.
18. Каманеве О., Новоселов М., Рабина А. Банки стали авангардом свободных цен. // Коммерсант. – 2005. - № 7. – С. 14.
19. Кіреев О., Жабська І. Система КБ України: підсумки року. // Вісник НБУ. - 2009. - №3 - С. 21-23.
20. Кобевник В. Ф. Охрана труда. Учебник. – К.: Высш. шк., 1990. – 288с.
21. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144 с.
22. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 512 с.
23. Кононекко О. Налоги и бухгалтерский учет. Учебник. — Х.: Фактор, 2000. — 96 с.
24. Коюда О. П Інвестиційна привабливість і життєвий цикл підприємства // Коммунальное хозяйство городов Научно-техиический сборник. Сер. «Экономические науки». — К.: Техніка, 2002. — №46. — С. 49 – 57.
25. Коюда П. М. Оцінка інвестиційної привабливості // Зб. наук. ст. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України». — Харків: Фінарт, 2007. — С. 349-351.
26. Коюда О. П. Визначення інвестиційної привабливості підприємств// Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». Вип. 175 — Дніпропетровськ ДНУ, 2008. — С. 154 – 162.
27. Краснов А. М. Организация работы по охране труда на предприятиях. – К.: Техника 1989. – 192 с.
28. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, карт-бланш, 2007. – 320 с.
29. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
30. Методические рекомендации по определению економической эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. М., « Экономика», 1988.
31. Методические рекомендации по эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция). Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ; ГК РФ по строительству, архитектуре и жилищной политике. – М.: «Экономика», 2000. – 360 с.
32. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
33. Райзберг Б. А. Рыночная экономика. // Деловая жизнь. – 2008. - №2 – С. 5-93.
34. Славук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебник. – К.: Знання, 2001. – 288 с.
35. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теории инвестиций: Учебное пособие. – К.: КНЭУ, 2000. – 350 с.
36. Титаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.
37. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. И.доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 669 с.
38. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Г Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 496 с.
39. Финансы предприятнй: Учебник / Под ред. М. В. Романовского. — СПб.: Изд лом «Бизнес-пресса», 2000. — 528 с.
40. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М. – 1997. – 1024 с.
41. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. Підручник. – К.: Ґенеза, 1997. – 384 с.
42. Шелудько Н. До визначення фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ. – 2008. - №3. - С. 40-44.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз інвестиційної діяльності підприємства" з предмету "Фінансово-економічна діагностика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.05.2011 в 10:41. Автором даного матеріалу є Анастасия. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3518 та скачано 144 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анастасия...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали