Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Інформаційні системи і технології

Інтернет-магазин торгівлі онлайнСheck web server uptime. External network monitoring and server uptime monitoring. Remote network monitoring from stations on three continents.

Зміст

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 2
РЕФЕРАТ 5
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 7
ВСТУП 8
1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ... 11
1.1. Основи електронної комерції та принципи Інтернет-торгівлі 11
1.2. Характеристика програмних засобів розробки онлайн-магазинів 16
2. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ 25
2.1. Архітектура електронного магазину 25
2.2. Розробка бази даних та структури проекту ЗО
3. ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 31
3.1. Розробка онлайн-каталогу 31
3.2. Розробка купівельного кошика 40
3.3. Розробка інтерфейсу адміністратора 61
ВИСНОВКИ 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73
ДОДАТОК 76

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 77 а, 13 рис, 1 додаток, 36 джерел.
Об'єкт дослідження - Інтернет-магазин онлайнової торгівлі.
Предмет дослідження - методичні та практичні основи проектування програмного забезпечення.
Мета дослідження - розробка Інтернет-магазину для онлайн-торгівлі аудіо-товарами.
В роботі виконано вивчення принципів побудови систем електронної комерції, аналіз ризиків і небезпек під час ведення електронного бізнесу, огляд інструментарію для створення систем електронної комерції, та практична розробка Інтернет-магазину.
Окремі положення дипломної роботи можуть використовуватися під час вивчення курсів ^еЬ-програмування, створення баз даних, мереженої безпеки.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. З розвитком Інтернету та ринковими перетвореннями в Україні з'явилася реальна можливість реалізувати підприємницьку діяльність у середовищі мережних комунікацій. Це сприяло зародженню нової форми бізнесу - електронної, а в його складі головного компонента - електронної комерції, що відкриває принципово новий стратегічний напрям розвитку сфери товарного обігу, дає можливість прискорювати, упорядковувати й оптимізовувати бізнес-процеси і ресурсопотоки. Відповідно потрібні глибокі зміни в технології, організації торгівлі, механізмах її функціонування, системі управління.
Світова практика показує, що за допомогою електронної торгівлі можна значно розширити товарно-грошовий обмін за рахунок глобальних ринків, забезпечити широкий доступ до торговельних послуг. Так, згідно з прогнозами фахівців компанії Тоггезіег Кезеагсп, оборот електронної комерції у найближчі два роки може збільшитися до 38% від загального обсягу угод між компаніями. Причому основна частина ділових операцій (близько 65%) буде реалізована в сфері роздрібних продажів рядовим покупцям у зв'язку зі стрімкою глобалізацією економічного простору і масовим поширенням і доступністю мережі Інтернет.
Досвід розвитку електронної торгівлі свідчить, що функціонування торговельних підприємств, які займаються електронною торгівлею, пов'язане зі швидким темпом зростання конкуренції. Конкурентних переваг набувають підприємства, які здатні значно підвищити ефективність управління електронною торгівлею, використовуючі раціональні методи здійснення торговельних процесів. Зв'язано це з тим, що традиційні шляхи розвитку ринків за рахунок підвищення конкурентноздатності і конкуренції вже вичерпаний: перехід до товарної надмірності ринків уже досягнутий, а стійкість економічних систем залежить від оптимізації ринкових взаємин у рамках фінансово-промислових об'єднань і соціально-економічних програм.
Забезпечення динамічного розвитку української економіки прямо зв'язане з активізацією зусиль держави і вітчизняних підприємців зі збільшення масштабів участі комерційних фірм в Інтернет-бізнесі. Використання в Україні теорії і методології електронного бізнесу за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, математичних моделей і методів дозволить більш ефективно вирішувати не тільки економічні задачі, але задачі довгострокової присутності фірм на цільовому ринку. На основі забезпечення електронних бізнес-транзакцій, здійснюваних через мережу Інтернет, виникає можливість створення технологічної платформи для розгортання інформаційно-, комунікаційно- та операційно-зв'язаної економіки, що відкриває нові виміри для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на оформлення угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які можуть бути переведені на електрону основу мають потенціал зниження витрат на них, що у свою чергу призводить до зниження собівартості товару чи послуги. Найбільш відомим прикладом здійснення електронної комерції є Інтернет-магазин, який є \уеЬ-сайтом з каталогом продукції та можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю.
Однак на сьогоднішній день залишаються невирішеними важливі теоретичні і методологічні питання, зв'язані з розробкою сучасних моделей (організаційних, інформаційних, економічних, математичних), принципів і методів організації системи електронної комерції.
Об'єктом дослідження є магазин онлайнової торгівлі через Інтернет.
Предмет дослідження - принципи проектування раціональної системи електронної комерції.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка електо-ронного магазину онлайнової торгівлі аудіотоварами.
Досягнення поставленої мети в роботі вирішувалось через розв'язання наступних методологічних і практичних завдань:
- огляд принципів функціонування систем електронної комерції;
- характеристика програмних засобів розробки онлайн-магазинів;
- окреслення кола проблеми безпеки електронної комерції;
- розробка повнофункціонального онлайнового електронного магазину торгівлі аудиотехнікою через Інтернет.
Методологічною та інформаційною базою дослідження є наукові публікації періодичних видань, праці українськіх та зарубіжних дослідників, присвячені економіко-організаційній теоретичній і методичній проблемам управління і розвитку систем електронної комерції в складі компаній, проблемам комп'ютерної безпеки, питанням Інтернет-технологій, базам даних та програмуванню.
Практичне значення отриманих результатів. Наукові рекомендації і методичні розробки проведеного дипломного дослідження характеризуються практичною спрямованістю. Пропонована методологія і методика побудови електронного магазину продемонструвала його працездатність і можливості розширення проекту. Окремі положення дипломної роботи можуть використовуватися під час вивчення курсів \УеЬ-програмування, створення баз даних, мереженої безпеки [22, с.31].

ВИСНОВКИ

У дипломний роботі розроблено Інтернет-магазин для онлайн-торгівлі аудіотоварами. За результатами можна зробити наступим висновки.
1. Розглянуто поняття і принципи створення систем електронної торгівлі. Електронна торгівля - це будь-яка форма бізнес-угоди (виробництво, реклама, продаж і поширення товарів), у якій сторони взаємодіють електронним способом (за допомогою телекомунікаційних мереж) а не за допомогою фізичних операцій обміну чи прямого фізичного контакту. Цикл електронної комерції складається з п'яти систем: доступ до інформації; замовлення; оплата; виконання замовлення; післяпродажне обслуговування і підтримка.
Основою електронної комерції є спеціалізований сайт (Інтернет-магазин), що будується на \¥еЬ-сервері із вільним доступом ззовні, має певне доменне і'мя (статичну ГР адресу). На сайті організовується відповідна навігація і база даних для збирання інформації, адмініструютться права та режими доступу.
2. Оглянуто існуючі платформи побудови Інтернет-магазинів. На сьогодняшній час, крім традиційних мов Інтернет-програмування - таких, як А8Р, РНР, ]ауа, Регі, НТМЬ, С#, технологій СОІ, С88, МісгозоїШЕТ, систем керування базами даних Му8С>Ь, Місгозой 8С>Ь 8егуег, Роз1хе£е 8 3. Вивчено можливі ризики та загрози функціонування систем електронної комерції. Серед ризиків можна перелічити: зломщики; неможливість залучення компаньйонів; відкази устаткування; збої живлення,
комунікаційних ліній чи мережі; залежність від служб доставки; інтенсивна конкуренція; помилки програмного забезпечення; зміни в політиці й оподатковуванні; обмежена пропускна здатність системи.
Головні погрози безпеки систем електронної комерції: розкриття конфіденційних даних; втрата чи знищення даних; зміна даних; відмовлення в обслуговуванні; відмовлення від зобов'язань. Для захисту інформації використовується резервне копіювання; шифрування; обмеження прав доступу; аутентифікація; виявлення змін; спеціалізоване програмне забезпечення; тестування; детальний аналіз коду. Між рівнем безпеки, практичністю, вартістю і продуктивністю повинний бути досягнуть визначений компроміс.
4. Розроблено повнофункціональний онлайновий Інтернет-магазин торгівлі автомобільною аудиотехнікою. В основу Інтернет-магазину покладено концепцію купівельного кошика. Розробка провадилася на мові Інтернет-програмування РНР із застосуванням СКБД Му8(^Ь. В Інтернет-магазині реалізовано: база даних моделей (товарів), що будуть продаватися в онлайновому магазині; онлайн-каталог; купівельний кошик; сценарій остаточного розрахунку; інтерфейс адміністрування.
Користувачі мають можливість переглядати товарні позиції каталогу, розбиті по категоріях; вибирати товарні позиції з каталогу з метою подальшого придбання, спроектовано механізм відстеження обраних позицій. Після завершення покупок виконується підрахунок загальної суми замовлення, прийом відомостей для доставки й обробка платежу. Адміністратор сайту має можливість додавання і редагування інформації про моделі, категорії, бренди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аргерих Л., Чой В., Коггсхол Д., Згервари К., Сколло К. Профес-сиональное РЕІР программирование, 2-е издание. - М.: Символ-Плюс, 2003. - 1048 с.
2. Аткинсон Л. Му8С)Ь. Библиотека профессионала. - М.: Вильямс, 2002. - 624 с.
3. Бабенко Л., Бьїков В., Макаревич О. Новьіе технологии злектрон-ного бизнеса и безопасности. - М: Радио и связь, 2001. - 376 с.
4. Белянин М.В. РНР и Му80Д,. Подсказки, советьі, приемьі работьі. -М.:НТ Пресе, 2009. -800 с.
5. Бенкен Е. РНР, Му8С)Е, ХМЬ. программирование для Интернета. -СПб.: ВНУ-СПб, 2008. - 352 с.
6. Вандшнайдер М. Основи разработки веб-ириложений с помощью РНР и Му8СД,. - СПб.: Зком, 2008. - 832 с.
7. Васвани В. Полньїй справочник по Му8С)Ь. - М.: Вильямс, 2006. -528 с.
8. Веллинг Л. Разработка \¥еЬ-приложений с помощью РНР и
Му80І.. - М.: Вильямс, 2008. - 880 с.
9. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. - СПб.: Питер,
2007. - 240 с.
10. Дзвис М., Филлипс Д. Изучаем РНР и МуЗОД,, 2-е издание. - М. -Символ-Плюс, 2008. - 448 с.
11. Дюбуа П. Применение Му8С)Ь и Регі в \¥еЬ-приложениях. - М.: Вильямс, 2002. - 484 с.
12. Гутманс 3., Баккен С, Ретанс Д. РНР 5. Профессиональное программирование. - М.: Символ-Плюс, 2006. - 704 с.
13. Кобелев О. Злектронная коммерция: Учебник. - М: Дашков и К°,
14. Козье Д. Злектронная коммерция. Стратегические технологи. -М.: Русская Редакция, 2005. - 288 с.
15. Конверс Т. РНР 5 и Му8(Д.. Библия пользователя. - М: Вильямс, 2006.- 1216 с.
16. Кузнецов М., Симдянов И. РНР 5. - СПб.: ВНУ-СПб, 2005. - 560 с.
17. Ли Д., У зр Б. Использование Ілішх, АрасЬе, Му8С)Ь и РНР для разработки \¥еЬ-приложений. - М.: Вильямс, 2004. - 432 с.
18. Ловзйн П. РНР 5. Обьектно-ориентированное программироварше. -м.:НТ Пресе, 2007. -224 с.
19. Мальїхина М. Базьі данньїх: основи, проектирование, использование. - СПб.: ВНУ-СПб, 2006. - 490 с.
20. Меллер А., Пейтон К. РНР 5 и Му8С)Ь 5 в примерах и на проектах. - М.: Бином, 2009. - 368 с.
21. Минник К., Брогден Б. Злектронньїй магазин на Іауа и ХМЬ. Би-блиотека программиста. - СПб.: Питер, 2002. - 400 с.
22. Нельзина О. Информационньїе системи для злектронной комме-рции. - Р/Д.: Феникс, 2008. - 271 с.
23. Оуглтри Т. Разработка ^еЬ-приложений на РНР и Му8С>Ь. - М.: ДиаСофт, 2003. -848 с.
24. Панфилов К. По ту сторону веб-страницьі. - М.: ДМК, 2007. - 442 с.
25. Прайс М., Фостер Д. Создание защищенньїх от вторжения прикладних программ. - М.: ДМК, 2009. - 784 с.
26. Прохоренок Н. НТМЬ, Іауа8сгір1;, РНР и Му8С>Ь. Джентльменс-кий набор ^еЬ-мастера, 2-е издание. - СПб.: ВНУ-СПб, 2009. - 880 с.
27. Пзйтел К., Мак-Картни М. Секретьі успеха в злектронном бизне-се. - СПб.: Питер, 2002. - 328 с.
28. Пярин В., Кузьмин А., Смирнов С. Безопасность злектронного бизнеса. - М.: Гелиос, 2008. - 432 с.
29. Рева О. Использование НТМЬ, Іауа8сгір1: и С88. Руководство М^еЬ-дизайнера. - М.: Зксмо, 2008. - 464 с.
30. Рейнолдс М. Сделай сам интернет-магазин. - М.: Лори, 2007. -560 с.
31. Салбер А. Как открьіть интернет-магазин. - СПб.:Омега-Л, 2008. - 420 с.
32. Семенов Ю. Протокольі Іпіегпеї для злектронной торговки. - М: Горячая линия-Телеком, 2003. - 740 с.
33. Скляр Д., Трахтенберг А. РНР. Рецептьі программирования. -СПб.: ВНУ-СПб, 2007. - 736 с.
34. Создание \УеЬ-решений вьісокой доступности на основе М8
\¥ішіо\¥8 2000 8ЄГУЄГ. - М.: Русская Редакция, 2003. - 576 с.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Інтернет-магазин торгівлі онлайн" з предмету "Інформаційні системи і технології". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.05.2011 в 18:28. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1548 та скачано 94 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали