Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Адміністрування місцевих податків і зборів та шляхи його удосконаленняЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
1.1. Становлення місцевих податків і зборів
1.2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
2.1. Аналіз надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів України
2.2. Аналіз впливу надходжень податків і зборів до
бюджету м. Кіровограда
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

У процесі розбудови держави на ринкових засадах відбуваються глибокі якісні зміни у всіх сферах життєдіяльності населення. Сучасний кризовий стан міст, селищ та сіл є одним із проявів загальної економічної та соціальної кризи держави, вихід із якої має бути знайдений шляхом розв’язання проблем їхнього економічного розвитку. Особливе значення, у зв’язку з цим, має проблема їх постійного і стабільного фінансового забезпечення.
Розв’язання даного завдання вимагає переосмислення природи податків взагалі і місцевих податків та зборів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній системі держави, сутності місцевого оподаткування і його ролі у формуванні бюджетів місцевого самоврядування.
Ефективність структурних перетворень та загальний стан розвитку на місцях багато залежить від того, які бюджетні ресурси отримають у своє розпорядження місцеві органи влади та через які фінансові важелі це здійснюватиметься.
Актуальність даної теми обумовлено пошуком форм і методів зміцнення фінансів місцевих органів влади в Україні. Потребує розв’язання проблема створення соціально-економічних умов і правових основ для того, щоб місцеві органи влади мали достатні кошти для виконання своїх функцій і повноважень. Основним джерелом таких коштів мають стати місцеві податки і збори.
Мета та завдання дослідження. Метою курсової роботи є вивчення існуючої в Україні системи місцевих податків і зборів, а також розробка рекомендацій щодо реформування фінансового механізму регулювання місцевих бюджетів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань:
– узагальнити теоретичні підходи до сутності місцевих податків і зборів та визначити їх роль у зміцненні фінансового потенціалу місцевих органів влади;
– виявити механізм справляння місцевих податків і зборів в бюджет;
– оцінити фінансові можливості досліджуваної території та його податкової бази;
– проаналізувати вплив місцевих податків і зборів на податковий потенціал досліджувальної території;
– розкрити напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів;
– окреслити сучасні проблеми та шляхи удосконалення системи справляння місцевих податків і зборів.
Об'єкт дослідження – місцеві податки і збори, які є важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів.
Предмет дослідження – механізм місцевого оподаткування та особливості його функціонування з урахуванням територіальних особливостей.
Інформаційною базою написання курсової роботи є праці українських вчених, які багато в чому сприяли вдосконаленню місцевих податків та зборів. Це, насамперед, В. Андрущенко, О.Василик, О. Кириленко, А.Крисоватий, В. Павлов, В. Симоненко, В. Суторміна, Л.Тарангул, В. Федосов, С. Юрій та інші. А також законодавчі і нормативні акти України та практичні матеріали фінансового управління Кіровоградської міської ради.
У процесі дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, статистичної обробки інформації а також методу порівняльного аналізу.
Робота складається з трьох розділів. У першому – висвітлено теоретичні основи місцевих податків та зборів. В другому – проаналізовано надходження місцевих податків та зборів до місцевого бюджету України. В третьому розділі розглянуто сучасні проблеми та шляхи удосконалення системи справляння місцевих податків і зборів в Україні.

ВИСНОВКИ

В Україні інститут місцевих податків і зборів перебуває в початковій стадії розвитку. Частка місцевих податків i зборів у доходах місцевих органів влади України поки що незначна. Місцеві податки і збори, згідно із законодавством України, є власними доходами місцевих органів влади.
Подальший розвиток фiнансiв місцевих органів влади України буде неможливим без радикальної реформи податкової системи України, без значного збільшення в податковій системі України ролі й частки місцевих податків і зборів.
Місцеві податки та збори формують до 2 % дохідної частини місцевих бюджетів, тоді як в ЄС їх доля сягає 30 % (в основному завдяки податку на нерухомість). Практика застосування місцевих податків і зборів засвідчила, що використання їх в Україні поки що вкрай неефективне і вони не виконують своїх функцій.
Проведений аналіз свідчить, що фіскальна роль місцевого оподаткування в Україні є невелика. І це тоді, коли надзвичайно загострені проблеми, пов’язані з фінансуванням життєво важливих видатків місцевих бюджетів. За даними дослідження, проведеного у 12 регіонах України серед 84% опитаних найбільш гострою проблемою у своєму регіоні вказали недостатньо фінансову базу місцевого самоврядування. Підвищення ролі місцевих податків і зборів і збільшення частки доходів за їхній рахунок є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів, розширення фінансової автономії регіонів. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів – важливий інструмент зміцнення всієї фінансової системи України.
Для поліпшення надходження місцевих податків і зборів необхідно вжити таких заходів:
• прийняття нового законодавства з питань місцевого оподаткування
• змінити діючий дотаційний порядок формування місцевих бюджетів з метою підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у введені місцевих податків і зборів та збільшення надходжень до них.
• скоординувати та об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування, фінансових, податкових та правоохоронних органів у питаннях планування організації та контролю надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів.
Також, пропонується:
- Скасувати шість неефективних місцевих зборів: збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збір за видачу ордера на квартиру; збір за право на проведення конкурсного розпродажу і лотерей, збір з власників собак.
- На заміну ринкового збору запровадити податок за торгові місця на ринку.
- На заміну збору за парковку автотранспорту запровадити податок за спеціально відведені місця для паркування транспортних засобів.
- Вдосконалюється механізм справляння рекламного збору, зокрема чітко визначаються платники та податкові агенти збору, передбачений механізм його сплати до тих місцевих бюджетів де розміщена реклама. З метою обмеження рекламування тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також зниження рівня їх вживання серед населення пропонується у разі рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ставок оподаткування застосовувати підвищувальний коефіцієнт.
- На заміну курортного збору та збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим запровадити туристичний збір, який буде справлятися на всій території України і сприятиме наповненню місцевих бюджетів.
Вдосконалення чинного законодавства істотно сприятиме поліпшенню організації, впровадженню та справлянню місцевих податків та зборів.
В умовах діючої системи місцевого оподаткування покращення справляння місцевих податків та зборів в районі слід здійснювати по таких напрямках:
- місцевим радам при наявності об’єкта оподаткування впроваджувати місцеві податки та збори, які не були раніше впровадженими;
- податковим органам здійснювати контроль за справлянням даних податків в бюджет;
- вносити пропозиції, щодо реформування місцевого оподаткування, розширення їх переліку та складу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про місцеві податки і збори від 18.03.2008: Декрет КМУ // Голос України. – 2008. - № 18.
2. Про систему оподаткування N 2275-VI (2275-17) від 20.05.2010, 1991, №39: Закон України.
3. Про рекламу N 2367-VI від 29.07.2010, 1997, №38: Закон України.
4. Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.08 р.: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2008. - № 50-51.
5. Азаров М.Я. , Кольга В.Д., Онищенко. Все про податки.,-К.: Експерт – Про, 2008.- 56 с.
6. Абрамова Т. Комунальний податок // Школа бухгалтера. -2010. - № 27.
7. Бех Г.В.,. Дмитрик О.О, Кобильнік Д.А. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів // Податкове право. – 2010. – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/3896/24/.
7. Бюджетний кошик наповнюють платники // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tax.vsem.com.ua/index.php?page=archiv.php&yea=2009.
8. Бюджет м. Кіровограда 2008-2009 р. // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.kirovograd.net/economy/2008/12/26/proekt_byudzhetu_kirovograda_na_2009.html.
9. Бюджет м. Кіровограда 2010 року // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/bydjet-mista-2010.html.
10. Вишняков С.В. Місцеві бюджети // Фінанси України. – 2007. - № 10. – С. 11-16.
12. Жемеренко Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 13 - 15.
13. Інформація про виконання міського бюджету м. Кіровограда за перше півріччя 2009 року // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/files/content/files/1_pivrica_2009.pdf
14. Інформація про виконання міського бюджету м. Кіровограда за перше півріччя 2010 року // [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/files/content/files/1_pivrica_2010.pdf.
15. Кравченко В., Василик О., Пухтинський М., Пітцик М., Безсмертний Р. Про місцеві податки і збори: Проект Закону України// Місцеве самоврядування.- 2007.-№3-4.-С.138-146.
16. Панасик В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2006. — 260c.
17. Швець І. Податки з «павутини» // Вісник податкової служби України. – 2010. – №34. – С.13-14.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Адміністрування місцевих податків і зборів та шляхи його удосконалення" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 16:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4984 та скачано 214 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали