Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економіка праці та СТВ

Формули з економіки праці та соціально-трудових відносин

ТР=НПВ-НІПВ-НПП+ППД+ПП

НПВ-населення
працездатного віку

НІПВ-непрацюючі
інваліди

НПП-непрацюючі
пільгові пенсіонери

ППД-
працюючі підлітки

ПП-праюючі
пенсіонери

Середньорічна чисельність населення

Ч=(Чис.на початок+чис.на
кіннець)/2

Коеф.інтенс.прибуття
насел.в
і-ому році

КПі=Пі:Чі

П-число
прибулих у працездатному віці

Сальдо міграціі або
коеф.міграц.приросту

КМПі=КПі-КВі

Коеф. Народжуван./смертності

n=N\T*S*1000-народж.

m=M\T*S*1000-смертність

T-період

S-середня
чисельність населення

M\N-кількість
умерш\народж.за період

K=N:M\T*S*1000

Попит на робочу силу

Пз(загальний)=Чз+Кв

Чз-чисельність
зайнятих

Кв–кільк.вакантних роб.місць

Пе(ефективний)=Пз-Зч

Пз-загальний
попит

Зч–зайва чисельність

Розрахунок рівня безробіття

Рб=Чб:На*100%

Чб-число
безробітніх

На-числ.екон.активного
насел.

Приріст прихов.безробіття в
галуз.

?ПБ=Чз*Іn*Ке

Чз-чисел.зайнятих
у галузі

Іn-індекс зниження продукт.сил

Ке-коеф.еластичності
прихов.безроб.

Іn=1-Пп’/Ппо

Пп’-у звітному періоді

Ппо-у
базовому періоді

Ке=(Чз’-Чзo)*100% : (Пп’-Ппo)*100%

(Чзo+Чз’):2 (Ппo+Пп’):2

Чз’ Чзo-чисел зайнятих відповідно

у базовому і звітному періодах

Час обслуговевання

T= t(тех.) + t(орг)

Час перерв у роботі

Тп=Тпр+Тпн

Тпр-регламентовані
перерви

Тпн-нерегламентовані
перерви

Тпр=tот+tвоп

tот-технічні причини

tвоп-час на особисті потреби і відпоч

Норма штучного часу

Тшт=Топ+Тоб+Тпр

а)для масового виробн.

Тшт=tо+tд+а1*tо/100+а2*Топ/100+Б*Топ/100

б)для серійного виробн.

Тшт= tо+tд+(А+Б)*Топ/100

в)для індивідуал.і малосерійного

Тшт=Топ*(1+В/100)

а1-норм.техніч.обслугов.роб.місця у

в -% від осн.часу

а2-норм.організац.обслуговув.роб.

місця в -% від оператив.часу

А-норматив.обслуг.роб.місця в% від

опер.часу

Б-норвматив.часу на відпоч та особисті

потреби в % від операт.часу

В-норм.часу на обслуг.роб.місця,відпоч.

та особисті потреби у % від
операт. часуz

Штучно-калькуляційний час

Тшк(Нч)=Тшт+Тпз/n

Н-кількість виробів у партії

Норма виробітку

Нв=Тзм/Нч

Тзм-тривалість роб.зміни

Норма часу

Нч=Тзм/Нв

Норма виробітку

а)за умов індивідуал.і малосерійного

Нв= Тзм/ Тшк

б)для серійного та масового
виробн.

Нв= (Тзм- Тпз)\ Тшт

в)за нормою операт.часу

Нв= (Тзм-( Тпз+Тоб+Тпр))/Топ

г)у разі відсутн.регламент.перерв

Нв=(Тзм-( Тпз+Тоб+tвоп))/Топ

е)в періодичному вироб.

Нв=(Тзм-Тпрц)/Тц*Вц*Ку

Тзм-час усієї зміни

Вц-нормат.виробітку
продукції за циклом

Тпрц-час регламентов.перерв у роботі

устаткування

Ку-кількість одиниць

однотипного устаткування

Тц-тривалість
технологічного циклу

Тпрц= Тпз+Тоб+tвоп

Тпз-підготовчо-заключний час

Тоб-частка обслугов.

д)в безперервному вироб.

Нв=(Тзм-Тпрц)*П*Ку

П-продуктивність одиниці устатк.

Норма обслуговування

Ноб=Ф/Нчоб

Нчоб=норма часу обслуговув.

Ф-фонд роб.часу

Норма обслуг.періодич.устатк.

Ноб=Тв/Тз+1

Тв-апаратний
вільний час коли робітник
вільний і може обслуг.

інший агрегат

Тз-час
зайнятості робітника біля 1
апарату

Ноб=Тв*Кс/Тз+1

Кс-коеф.,який враховує співвіднош.

біля 1 апарату с часом зайнятості

на інших апаратах

Норма чисельності

Нчис=О/Ноб

О-обсяг
робіт

Нчис=Ку/Ноб*Кз

Ку-кількість устаткув.

Кз-коеф.зайнятості

Годин.ставка і-того розряду

Сті=СтІ*Кті

СтІ-тарифна ставка І розр.

Кті-коеф.і-того
розряду

Погодинна зар.плата

Зп=Ст*Фи (Ч)

Ст-годинна
тарифна ставка, а іноді
денна

Фи-фонд фактично відпрацьован.

робочого часу

Відрядна зар.плата

Зв=Рв*КП

Рв-встановлені розцінки за

одиницю продукції (грн)

КП-кількість виробленої

продук.

Рв=Ст*Нч

Ст-тарифна ставка

Нч-норма часу на певну деталь

Рв=Ст:Нв

Погодинна зар.плата

Зп=Ст*Фи+П

Пряма відрядна

Зв=
Рв*КП

Відрядно-преміальна

Зв=
Рв*КП+П

П-премія

П=(П1+П2)/100%

П1-виконання плану

П2-перевиконання плану

П2=(NФ-NПЛ)/NПЛ

Продуктивність сусп.праці

ППс=Дн:Чр

Дн-нац.року за рік у порівняних цінах

Чр-середньоспискова к-кість робіт.сфери
матер.в-ва за рік

Продуктивність праці

1)натуральний

ППн=КПн/Чпвп

КПн-к-сть виробленої продук. в натур.одиницях виміру

Чпвп-середньорічна чисельн. промислово-вироб.персоналу

2)вартісний

ППв(грн/чол)=КПв/
Чпвп

КПв-річний обсяг реалізованої продукції

3)трудовий

ППт(нормогод/чол)=...КПі*Ті:Чвп

КПі-к-кість виробл.продукції і-того виду

Ті-трудомісткість в-ва одиниці продукції і-того виду

n-к-кість видів продук.що вигот.

Індекс рівня продуктив.праці

Іппт=...КПі”*Тіо – для базового

...КПі’*Ті’ – для звітного

Чисельність промислово-

виробничого персоналу

Чпвпр=
КП’:ППо=Чпвпо*Ікп

..Чпвп=..Ткп/(Кв*Фи)

..Ткп=КП’(То-Т’)

..Ткп-заплановане зниження трудомісткості

вироб.програм

Кв-запланований коеф.виконання норм
виробітку

Фи-річний бюджет робоч.часу, що
оплачується

То,Т’-питома труд-кість в-ва товар. продукції у
базов.і звітному періоді

Показники рівня ПП

1)підвищенний

ПП=ПП’/ППо*100%

ПП’,ППо-рівень ПП у
базовому і звітному періодах

2)приріст ПП

..ПП= ПП’/ППо*100%-100%

..ПП=
(ПП’-ППо)/ ППо*100%

3)приріст ПП за рахунок зниж.

Труд-кості в-ва продукції

..ПП=Т/(100%-Т)*100%

Т-%зниження трудомісткості пр-ції

4)приріст ПП за рах.збільш.обсягу

в-ва пр-ції та зменш.працюючих

..ПП=..КП+...Чпвп

100%-...Чпвп *100%

..КП,...Чпвп-%відповідно збільшен.

в-ва та зменш.чисел.працюючих.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

конспект "Формули з економіки праці та соціально-трудових відносин" з предмету "Економіка праці та СТВ" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: формули, економіка праці. Робота опублікована 02.02.2010 в 23:40 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3287 та скачано 195 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...