Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Освіта

Методи інтерактивного навчання та їх застосування у процесі вивчення облікових дисциплінЗміст

Вступ.... 3
1 Загальна характеристика методів інтерактивного навчання 4
2 Класифікація технологій інтерактивного навчання…...…... 7
3 Характеристика окремих видів технологій інтерактивного навчання та їх застосування у процесі вивчення облікових дисциплін.. 14
Висновки….. 17
Перелік використаної літератури 18

Вступ

Реформування системи вищої освіти в Україні, впровадження кредитно-модульної системи навчання, введення ступеневої освіти істотно змінили (підвищили) вимоги до професійної освіти: вона повинна не тільки передавати знання, формувати вміння, але й розвивати здібності студентів, готувати майбутніх фахівців до самостійних дій, навчити відповідати за себе та свої вчинки. Якісних змін зазнав й характер взаємодії викладача та студента. Вони виступають як учасники єдиного освітнього процесу, як повноцінні, активні особистості по відношенню один до одного. з`єднані спільністю цілей та завдань діяльності.
Особливого значення в цьому контексті набуває організація продуктивної взаємодії викладача та студентів у вищому навчальному закладі.
Саме тому нині навчання у вищій школі має ґрунтуватися на діалогічному підході, що передбачає взаємодію учасників педагогічного процесу, їх самоактуалізацію і самоорієнтацію та використанні комп‘ютерних технологій під час такої взаємодії. Передбачається, що викладач не протиставляє себе студентам, а займає з ними рівноправну позицію, залишаючи за собою право керувати способами взаємодії. Він дає можливість студентам бути активними суб‘єктами навчальної діяльності, що сприяє практичній реалізації їх прагнення до саморозвитку та самоствердження. Якнайефективніше сприяють цьому методи інтерактивного навчання, що останнім часом розробляються тавпроваджуються у навчально–виховний процес. А отже дослідження методів інтерактивного навчання є актуальним.

Висновки

Отже, у контексті інтерактивного навчання знання здобувають інші форми. З одного боку, вони являють собою визначену інформацію з визначеного предмета, теми, питання. Особливістю цієї інформації є те, що студент одержує її не у вигляді вже готової системи від викладача, а в процесі власної активності. Викладач повинен створювати ситуації, у яких студент активний, у яких він запитує, діє. У подібних ситуаціях він разом з іншими здобуває здатності, що дозволяють перетворювати в знання те, що споконвічно складало проблему чи перешкоду. З іншого боку, студент у процесі взаємодії на занятті з іншими студентами, викладачем оволодіває системою випробуваних (апробованих) способів діяльності стосовно себе, соціуму, світу взагалі, засвоює різні механізми пошуку знань. Тому знання, отримані студентом, є одночасно й інструментом для самостійного їхнього добування.
Таким чином, ціль інтерактивного навчання це створення викладачем умов, у яких студент сам буде відкривати, здобувати і конструювати знання. Це є принциповою відмінністю цілей активного навчання від цілей традиційної системи утворення.
Підводячи підсумок, варто вказати, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, а також веде до розвитку професійних і особистісних якостей студентів, у тому числі: росту активності, критичному мисленню, розвитку здібностей до аргументації своєї думки, посиленню відповідальності за ухвалення рішення, формуванню здатності до співробітництва і командної роботи, розвитку здатності до подальшої самоосвіти, тобто всіх тих якостей, які повинен мати сучасний фахівець.
Застосування методів інтерактивного навчання є доцільним і ефективним у процесі викладання облікових дисциплін.

Перелік використаної літератури

1. Акімова Н.С., Безпалова О.О. Діалог як метод інтерактивної взаємодії викладача та студентів у процесі навчання / VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – 23 с.
2. Акімова Н.С., Наумова Т.А., Кирильєва Л.О. Інтерактивні методи навчання та їх роль у вищій школі / VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – 25 с.
3. Бойченко Н.В. Особенности подготовки магистров специальности «учет и аудит» VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – 23 с.
4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
5. Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Інтерактивний навчально-методичний комплекс із дисципліни «методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті» як засіб активізації навчального процесу / VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – с 165.
6. Горбатюк Н.М. Застосування інтерактивних методів під час викладання дисципліни „Облік у банках” /VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – 33 с.
7. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Метод. посібник / Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: АПН, 2002.
8. Карманов Є.В. Сучасні особливості інтерактивного навчання під час підготовки фахівців за ступеневою системою освіти /VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 23 вересня 2010 р. : – Харків : ХДУХТ, 2010. – 61 с.
9. Марігодов В.К. Шляхи удосконалення творчої активності студентів / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти. –2002. – Вип. 27. – С. 223-229.
10. Мурадова Н.С. Коммуникативносвязующая роль культуры общения студентов технических заведений в интерактивном обучении. – (Электрон. ресурс) / Способ доступа: URL:http://www.ostu.ru/conf/ruslang2004/trend2/muradova.htm
11. Освітні технології / За ред. О.М. Пєхоти. – К., 2002. – 255 с.
12. Падалка О. С. та інші. Педагогічні технології. - К.: Укр. енциклопедія, 1995.
13. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Инновации в образовании. – 2001. – № 5. – С. 106-107.

  

Повна інформація про роботу

реферат "Методи інтерактивного навчання та їх застосування у процесі вивчення облікових дисциплін" з предмету "Освіта". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.03.2011 в 20:11. Автором даного матеріалу є Helga. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4010 та скачано 183 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Helga...

отличная работа


Подібні матеріали