Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Порядок узагальнення судової практики апеляційними судамиЗміст

1. Загальні положення узагальнення судової практики
2. Поняття, склад і повноваження апеляційних судів
3. Порядок узагальнення судової практики апеляційними судами
Висновок
Список використаної літератури

1. Загальні положення узагальнення судової практики

Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.
З метою реалізації завдань правової реформи в Україні необхідно узагальнювати судову практику з різних категорій справ, виявляти неточне тлумачення закону, формувати єдину науково обґрунтовану та вивірену з погляду міжнародних правових актів правозастосовну позицію, використовувати узагальнені аналітичні та статистичні матеріали в процесі формування кадрового складу професійних суддів шляхом підвищення їх кваліфікації.
Поняття судової практики використовується як у широкому, так і у вузькому значеннях. У широкому розумінні судова практика — це складне, багатофакторне явище, що охоплює організацію, процес і результати діяльності судів із відправлення правосуддя, а у більш вузькому значенні судовою практикою є правозастосовна діяльність судових органів.
Узагальнення — це пізнавальна діяльність, яка спрямована на здобуття нових знань шляхом розумового (уявного) переходу від конкретних висновків і підсумків до загальних, що супроводжуються більш високою мірою абстрагування. Можна також сказати, що узагальнення — це процес встановлення загальних властивостей і ознак предметів.

2. Поняття, склад і повноваження апеляційних судів

Апеляційні суди - це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і нижчими стосовно Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.
У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди, а саме: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів і апеляційний суд Військове-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. За потреби замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальну юрисдикцію яких поширено на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.
Повноваження апеляційних судів
1. Апеляційні суди:
1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;
2) розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів);
3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;
4) надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;
5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.
В апеляційних судах утворюються судові палати. В складі загального апеляційного суду утворюється судова палата в цивільних справах і судова палата в кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.
Апеляційний суд України має діяти в складі трьох палат: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах та військової судової палати.
Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права Щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів і як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, які віднесено до їхньої підсудності законом. Апеляційні господарські суди справ у першій інстанції не розглядають. Апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом. Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону. Цей суд має переглядати в апеляційному порядку судові рішення у справах, розглянутих апеляційними загальними судами у першій інстанції. До його компетенції не віднесено перегляд судових рішень у господарських і адміністративних справах.
До складу апеляційних судів входять судді, як правило, обрані Верховною Радою України безстрокове чи, в окремих випадках, призначені Президентом України в межах п'ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначає Президент України.
Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду - голів судових палат. Голову апеляційного суду та його заступників зі складу суддів відповідного апеляційного суду строком на п'ять років призначає і звільняє Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови вищого спеціалізованого суду). Для вирішення організаційних питань у апеляційних судах діє президія апеляційного суду. До повноважень президії апеляційного суду віднесено також розгляд узагальнень судової практики, надання методичної допомоги місцевим судам тощо.
Ця важлива функція апеляційного суду значною мірою сприяє виробленню єдиного підходу в застосуванні норм матеріального та процесуального права. З цією метою суд вивчає і узагальнює судову практику з різних категорій справ, які переважно розглядаються в судах відповідної області або регіону, проводить аналіз судової статистики.

3. Порядок узагальнення судової практики апеляційними судами

Апеляційні суди займають в судоустрої України важливе місце. Це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Апеляційні суди мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ.
У результаті розгляду справи апеляційний суд вправі за наявності підстав, передбачених ЦПК, КПК, ГПК, скасувати, змінити, судове рішення, постановити нове судове рішення або залишити без змін рішення суду І інстанції.
Окремі категорії справ, визначені процесуальним законодавством, апеляційні суди розглядають по І інстанції.
Для вироблення єдиного підходу в застосуванні норм матеріального і процесуального права апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику з різних категорій судових справ. Узагальнення судової практики — це аналітична й водночас організаційна робота, яка враховує специфіку судової діяльності з відправлення правосуддя.
На підставі вивчення судової практики і аналізу судової статистики в апеляційних судах отримують практичний матеріал, який дозволяє створити уявлення щодо практики застосування судами норм права, труднощів у їх судовому тлумаченні, помилок, а також різноманітних заходів щодо їх подолання ( направлення судам оглядів, узагальнень, проведення семінарів з розгляду і обговорення питань застосування законодавства з окремих категорій справ, проходження суддями практики в апеляційних палатах тощо).
Стадії проведення узагальнення судової практики апеляційними судами такі.
Спочатку визначається тематика узагальнення. Визначається мета дослідження, його об’єкт.
Далі планується робота з проведення конкретного узагальнення судової практики. Складається доручення (ставляться завдання дослідження).
Після визначення мети, об’єкту та завдань узагальнення проводиться дослідження та фіксація зібраного матеріалу, які включають:
- Статистичний (кількісний) аналіз;
- Вивчення матеріалів справ та оцінка фактів (якісний аналіз);
- Систематизація зібраного матеріалу та формулювання;
- загального висновку;
- Складання аналітичної довідки;
- Використання результатів узагальнення судової практики.

Висновок

В ході виконаної роботи ми з’ясували, що необхідно узагальнювати судову практику з різних категорій справ, виявляти неточне тлумачення закону, формувати єдину науково обґрунтовану та вивірену з погляду міжнародних правових актів правозастосовну позицію, використовувати узагальнені аналітичні та статистичні матеріали в процесі формування кадрового складу професійних суддів шляхом підвищення їх кваліфікації з метою реалізації завдань правової реформи в Україні.
Апеляційні суди виконують важливішу роль в узагальненні судової практики. Апеляційні суди - це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і нижчими стосовно Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.
Для вироблення єдиного підходу в застосуванні норм матеріального і процесуального права апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику з різних категорій судових справ. На підставі вивчення судової практики і аналізу судової статистики в апеляційних судах отримують практичний матеріал, який дозволяє створити уявлення щодо практики застосування судами норм права, труднощів у їх судовому тлумаченні, помилок, а також різноманітних заходів щодо їх подолання ( направлення судам оглядів, узагальнень, проведення семінарів з розгляду і обговорення питань застосування законодавства з окремих категорій справ, проходження суддями практики в апеляційних палатах тощо).

Список використаної літератури

1. Конституція України. – К.,1996.
2. Про судоустрій України. Закон України вiд 07.02.2002. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002. - N 27-28. - ст.180
3. Войтюк І.А., Карабань В.Я., Шицький І.Б. Методичні рекомендації з узагальнення судової практики. – К.: ТОВ Юридична думка, 2004. – 36 с.
4. Лукомський В.С. та ін. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Підручник (затв. МОН України).- 3-є вид. – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
5. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України.- Київ. Юрінком Інтер .- 2004. – 376 с.
6. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Порядок узагальнення судової практики апеляційними судами" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 22:35. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1818 та скачано 44 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали