Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Економічне обґрунтування створення і функціонування акціонерного товаристваЗміст

ВСТУП 1
1. Теоретичні та методологічні засади створення та функціонування АТ 3
1.1. АТ як організаційно-правова форма діяльності підприємств 3
1.2. Особливості створення та функціонування АТ 8
1.3.Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування АТ 13

2. Аналіз функціонування ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 17
2.1. Організаційно-правова характеристика ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 17
2.2. Аналіз основних показників діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 21
2.3. Аналіз формування капіталу ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 26
3. Шляхи удосконалення діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” 34
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП

Поява та становлення в Україні приватної власності, процеси приватизації стали основоположним фактором для поширення акціонерних товариств на її теренах як однієї з форм господарських товариств. Це викликано не стільки їх великою поширеністю в світі, а й тим, що значна частина приватизованих підприємств набула форм акціонерних товариств. Іншою формою, яка виникла в результаті приватизації, були так звані колективні підприємства, які займають не таку значну частку в загальному обсязі приватизованого сектору економіки. У вітчизняних законодавчих актах і нормативних документах поширена назва „акціонерне товариство”, за кордоном синонімами цієї назви є „акціонерна компанія” або „корпорація”. У світовій практиці корпоративне управління здійснюється насамперед в акціонерних товариствах, тому їх винятково важлива роль в економіці змушує докладно зупинитися на цій формі корпоративних утворень.
Одним із актуальних завдань економічного розвитку держави є удосконалення корпоративних відносин та формування ефективної моделі корпоративного управління. Для України актуальність цього питання набуває особливого значення, тому що корпоративний сектор формує основу сучасної ринкової економіки та визначає її конкурентоспроможність, а ефективність функціонування цього сектора є однією з передумов сучасного розвитку економіки.
Серед основних підрозділів корпорації є фінанси, що уможливлюють взаємозв’язок і узгодженість усіх складових системи забезпечення ефективного функціонування підприємства. Вивчення особливостей фінансової діяльності корпорацій в Україні та світі дозволить створити інтегральну картину поточного стану вітчизняного корпоративного сектору, оцінити перспективи його подальшого розвитку, а отже, є необхідним етапом у процесі створення конкурентоспроможної національної економіки.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей створення та функціонування акціонерних товариств в Україні та у світі загалом, проведення детального аналізу фінансового стану одного із підприємств України та розробити основні шляхи удосконалення діяльності даного акціонерного товариства.
Для цього поставлені наступні завдання:
− дослідити особливості функціонування корпорацій в сучасних умовах;
− оцінка фінансового стану ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат”;
− визначити основні шляхи покращення діяльності та сприяння ефективного розвитку ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат”.
Акціонерний розвиток в Україні до цього часу займає чинне місце і привертає увагу не лише науковців-дослідників, але й представників державних управлінських структур та суб’єктів господарювання. Аналіз наукової літератури показав, що проблеми формування та розвитку акціонерного сектора вітчизняної економіки та його похідні досить широко висвітлені в дослідженнях науковців, серед яких можна відмітити роботи О.В. Рудінської, М.В. Грідчіної, А. Бандуріна, С. Богачева, О. Денис, С. Кудін, А. Сірка, С. Рум’янцева.
Об’єктом даного дослідження виступає саме фінансові аспекти створення та функціонування акціонерних товариств, а предметом – фінансові відносини, пов’язані з створенням та функціонуванням акціонерних товариств. Теоретичною і методологічною основою роботи є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань становлення корпоративного сектору економіки. Інформаційну базу курсової роботи становили обліково-звітні дані фінансової діяльності ВАТ „ВОЖК”, статут підприємства, монографії та науково-аналітичні статті з проблем формування фінансової діяльності корпорацій.

ВИСНОВКИ

Світовий досвід переконливо доводить переваги використання акціонерних товариств, які, мабуть, є основною правовою та організаційною формою господарських підприємств та організацій у системі світового господарства, внаслідок застосування та розвитку яких розвинуті країни зберігають високу продуктивність та ефективність суспільного виробництва, високий життєвий рівень населення та стабільність політичної системи. Сучасна економіка найбільш розвинених країн світу відрізняється за різними параметрами, і все ж у структурі їх економіки є одна загальна і водночас дуже важлива характерна деталь: економіка всіх цих країн виявилася ніби розділеною на дві частини. В одній частині зосередились в основному величезна кількість дрібних і найдрібніших торгових промислових підприємств, на долю яких у більшості країн припадає 98-99% загальної кількості підприємств. В іншій – великі концерни, компанії, і корпорації. Загальне число їх вельми незначне і складає всього 1-8% від загальної кількості всіх підприємств. Але саме на них припадає переважна частина економічної потужності. Довгорічна практика функціонування економіки розвинених країн показала, що без акціонерних товариств неможливо досягти економічного і технологічного прогресу.
Зважаючи на проведений аналіз фінансової діяльності ВАТ ”Вінницький олійно-жировий комбінат” у другому розділі нашої наукової роботи, можна дійти висновку, що фінансовий стан аналізованого підприємства має поки що не досить стабільний характер. Внаслідок чого є великий сумнів щодо його платоспроможності. Підприємство не заробляє великий прибуток, який міг би забезпечити виплату дивідендів акціонерам, здатність підприємства вчасно повертати кредити і сплачувати за ними проценти. Має місце ризик утрати ресурсів у даній ситуації.
Отже, щоб уникнути можливої фінансової дестабілізації, потрібно забезпечити своєчасну розробку системи організаційно-економічних заходів та управлінських рішень для відновлення фінансової стабільності акціонерного товариства в умовах високої мінливості факторів зовнішнього середовища.
Забезпечення достатньої фінансової стійкості та платоспроможності АТ потребує:
а) оптимізації політики управління оборотними активами, а саме – використання системи внутрішніх нормативів, які визначили б максимально допустимі розміри низько ліквідних та неліквідних видів оборотних активів; компромісної моделі фінансування оборотних активів для зниження ризику втрати ліквідності оборотних активів за рахунок нарощування величини чистого оборотного капіталу;
б) оптимізації політики управління операційними циклами, а саме – скорочення розмірів дебіторської заборгованості шляхом проведення консервативної кредитної політики; узгодження за часом позитивних та негативних грошових потоків; визначення нормативної довжини операційного циклу залежно від специфіки діяльності підприємства;
в) скорочення необґрунтованих короткострокових фінансових зобов’язань для забезпечення платоспроможності підприємства.
Для досягнення поточної фінансової рівноваги АТ потребує:
− забезпечення ефективної політики управління власними фінансовими ресурсами – збільшення частки, яка формується за рахунок внутрішніх джерел;
− оптимізації дивідендної політики акціонерного товариства – скорочення частки прибутку на споживання і консервативне формування дивідендної політики підприємства з використанням остаточного типу дивідендної політики або політики стабільного розміру дивідендних виплат.

Список використаної літератури

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

1. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.91р.
2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про підприємства в Україні” від 04.02.98 р. № 72/98 – ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №24.
3. Закон України „Про підприємництво” від 03.08.1990. – № 142.
4. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про підприємництво” від 23.12.97 р. № 762/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 17.
5. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991. - № 1578.
6. Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про господарські товариства” від 22.12.97 р. №796/97 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 18.
7. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 // Офіційний вісник України. – 2001. - №1-2.
8. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Голос України. – 2003. - №49-50.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV.
10. Закон України „Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 р. №1201.
11. Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України (ДКЦПФР) від 16.10.2000 р. №158.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
2. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств : Навч. посіб./ М.В. Грідчіна. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.
3. Євтушевський В.А., К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко Стратегія корпоративного управління – К.: Знання, 2007 – 287 с.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – М.: Республика, 1992. - 400 с.
5. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. – М.: Бином, 1997. – 800 с.
6. Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток. – К.: Знання, 2003. – 150 с.
7. Поважный А.С. Трансформационные процессы корпоративного управления / НАН Украины. – Донецк, 2001. – 290 с.
8. Рудінська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент / О.В. Рудінська, С.А. Яроміч, І.О. Молоткова. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2002. – 334 с.
9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб. – К.: Знання, 2004 – 688 с.
10. Марченко О.І. Економічний аналіз. – Вид. 3-е, перероб. і доп. – Тернопіль: 2009, 366 с.
11. Статут ВАТ „Вінницький олійно-жировий комбінат”.
12. Бригхем Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / Сокр.пер. с англ. – 5-е изд. – М.: РАГС, ОАО «Экономика». – 1998. – С. 52.
13. Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства // Фінанси України. – 2003. - №12, С.47-52.
14. Роман Сіржук Законодавче регулювання діяльності АТ // Газета "Цінні папери України". – 2004. № 7.
15. Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. – 2004. - № 2, С. 101-104.
16. Антоніна Черпак Особливості нормативно-правового регулювання діяльності акціонерних товариства в Україні // Журнал "Ринок цінних паперів України". – 2005. - №5.
17. Зоя Левченко Створення акціонерних товариств (сторінки історії) // Газета "Цінні папери України". – 2005. - №5.
18. Л. Дзюбенко Прибутковість як основа стабільного розвитку акціонерного товариства // Ринок цінних паперів України. – 2005. - №11-12, С.45-51.
19. В. Міщенко Методологічні аспекти формування акціонерного капіталу // Регіональна економіка. – 2009. – №1, С. 175-182.
20. Дмитро Леонов Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон // Ринок цінних паперів України. – 2006. - № 1-2 С. 47-55.
21. Михайло Юрса Запровадження принципів корпоративного управління в Україні: сучасні проблеми та альтернативи розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2006. - № 11-12, С. 37-43.
22. Шаповалов В.О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №11(65), С. 54-61.
23. Артем’єва І.О. Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорацій: західна та українська практика // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №1(55), С. 26-29.
24. Рубан О.І. Акції підприємств як особлива форма прояву акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - № 3(70), С. 74-78.
25. Сергій Рум’янцев Законодавче врегулювання діяльності АТ // Газета "Цінні папери України". – 2009. - № 7.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Економічне обґрунтування створення і функціонування акціонерного товариства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.04.2011 в 21:13. Автором даного матеріалу є Ekateryna. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1368 та скачано 77 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Ekateryna...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали