Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Економіка підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙДЗміст

Вступ
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД”
1.1. Правові основи створення та діяльності.
1.2. Структура управління та організаційна побудова.
1.3. Ринкові умови та маркетингова діяльність.
1.4. Особливості господарської діяльності.
РОЗДІЛ 2. Економічна оцінка господарської діяльності підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД”
2.1. Аналіз структури, забезпечення, оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів.
2.2. Аналіз структури, забезпечення та ефективності використання основних засобів.
2.3. Аналіз структури, забезпечення та ефективності використання оборотних засобів.
2.4. Аналіз системи ресурсного забезпечення.
2.5. Аналіз витрат та собівартості продукції.
2.6. Аналіз фінансового стану та результатів господарської діяльності.
2.7. Загальна оцінка господарської діяльності.
РОЗДІЛ 3. Удосконалення господарської діяльності підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД”
3.1. Напрями вдосконалення господарської діяльності підприємства.
3.2. Аналіз економічних ризиків та шляхи їх зменшення..
Висновки і пропозиції.
Список використаної літератури.
Додатки

Вступ

В роботі досліджуються всі аспекти економіки окремого підприємства, а саме, підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД”.
Предметом дослідження є економічна діяльність підприємства.
Тема курсової роботи була вибрана з урахування мною кількох факторів, таких як: товари легкої промисловості щоденно використовуються нами; можливість доступу до певних фінансових, та документів бухгалтерської зітності саме по цьому підприємству; а також вподобання мною цієї галузі як перспективної для працевлаштування.
Метою роботи є оцінка діяльності підприємства, його фактичного стану та результатів діяльності.
Основними джерелами проведення дослідження були фінансовий зіт підприємства станом на 31 грудня 2008 року( форма 1-м), тазвіт про фіннансові результати( форма 2-м).
Основною літературою для написання курсової роботи були підручники та навчальні посібники з економіки підприємства та економічного аналізу, і зачайно ж Господарський та Цивільний кодекси України(в кінці роботи надається список використаної літератури).
Ключовими словами в роботі є:
Економіка - (грец. oikono-mike, букв.- мистецтво ведення домашнього господарства) - 1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства, тобто базис суспільного ладу, властивий певній еконо-мічній формації. 2. Народне господарство даної країни або його галузь.
Підприємство - 1. Самостійна, від свого іме-ні, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування май-ном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу, надання послуг. 2. Іні-ціативна ефективна діяльність учасників (суб'єктів) підприємницької діяльності, що спрямована на досягнення високих резуль-татів ефективності і прибутковості власних підприємницьких структур, утримання стабільності на ринку, підвищення іміджу. Супроводжується високим професійним рівнем підготовки залучених до підприємництва кадрів, умінням раціонального використан-ня ресурсів і пошуком та залученням внутрішніх і зовнішніх резервів зростання прибутковості підприємства завдяки впро-вадженню новітніх технологій, фінансово-економічних програм, оптимальних управлінських рішень.

Висновки і пропозиції

Дослідивши підприємство оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД” можна дійти до таких висновків, що:
- підприємство хоч і не являється фінансово стабільним, але поступово підвищує свою рентабельність, і рівень доходу зростає.
- Підприємству необхідно розширювати мережу постачальників, розширювати асортимент, для того щоб залишатися конкурентноспроможним і охоплювати більшу частку ринку легкої промисловості.
- Необхідне проведення маркетингових досліджень, визначення нових цільових аудиторій, та розробки планів конкурентної боротьби.
- Розширення складу структурних підрозділів, включення нових( наприклад, юридичний).
Позитивним є покращення показників в обсязі збуту, рентабельності, використанні оборотних коштів.

Список використаної літератури

Основна література

1. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 528 с.
2. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник/ С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005.
3. Іваненко В. Курс економічного аналізу. Навч. пос., (з вид.). – К.: Знання, 02. – 190 с.
4. Економічний аналіз. Болюх , Бурчевський.
5. Тарасюк Г. М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.

Додаткова література

1. Господарський кодекс України: 16 січня 2003 року.
2. Цивільний кодекс України.
3. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч. методичний посіб. – Ірпінь: Акад.. ДЕС..01. -145с.
4. Доленко Л. Економіка підприємства. Навч. пос. – Одеса: Астропринт, 01. – 12 с.
5. Економіка. Навч. пос. / ред. Степаненко С. (2-ге вид., доп.). – К.: КНЕУ, 01. – 306с.
6. Кулішов В. Економіка підприємства. Теорія і практика. – К.: Ника-Центр, 02. – 216 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Економіка підприємства оптової торгівлі ТОВ “ВТВ-ТРЕЙД" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.05.2011 в 18:11. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1335 та скачано 80 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали