Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємстваЗміст

Вступ 3
1. Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства 5
1.1. Сутність і склад активів торгового підприємства 5
1.2. Рентабельність діяльності торгового підприємства 29
1.3. Зміст управління активами 34
1.4. Вплив управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності 50
2. Комплексне практичне завдання 59
2.1. Зміст господарської ситуації 59
2.2. Завдання 60
2.3. Виконання завдання 61
Висновки 65
Література 71

Вступ

Актуальність дослідження. Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення.
Але цей показник не відображає ступеня ефективності господарської діяльності підприємства. Маса прибутку може зростати при недостатньому використанні ресурсів підприємства, порушенні вимог режиму економії. Тому для характеристики ефективності господарської діяльності, ступеня використання його ресурсів, раціональності здійснених витрат набуло поширення застосування показників відносної прибутковості, які в економічній практиці одержали назву рентабельності.
При тій же величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку, що залежить від величини витрат обігу. Розмір витрат обігу формується під впливом таких факторів, як: обсяг товарообороту, його склад та асортиментна структура, джерела надходження товарів, місцезнаходження контрагентів комерційних угод, умови страхування угод, рівень продуктивності праці на підприємстві, ступінь використання ресурсів, структура капіталу, розміри матеріально-технічної бази тощо.
Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми ефективного управління активами підприємства, оскільки саме це є вирішальним у досягненні високої рентабельності, а отже і прибутковості підприємства.
Об’єкт дослідження.
Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема вивчення впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Предмет дослідження.
Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості вивчення впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Мета дослідження.
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Розкрити сутність і склад активів торгового підприємства.
2. Висвітлити проблему рентабельності торгового підприємства і основні її показники.
3. Розкрити зміст управління активами торгового підприємства.
4. З’ясувати вплив управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
5. Виконати комплексне практичне завдання.


Уривки

За характером використання виділяють:
– основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства;
– основні виробничі фонди інших галузей, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією товарів (виробництвом продукції або наданням послуг), але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);
– невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, соціальне забезпечення та інше)
Обігові активи торговельного підприємства – це сукупність матеріальних та грошових цінностей (економічних ресурсів) підприємства, що знаходяться в постійному кругообороті, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство.
Під циклом кругообороту обігових активів торговельного підприємства прийнято розуміти процес зміни їх матеріально-речової форми, що систематично повторюється. Кругооборот обігових активів обумовлений зміною матеріально-речової форми активів в процесі обслуговування потреб торговельного підприємства та проведення торгово-технологічних операцій.
Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення.
Але цей показник не відображає ступеня ефективності господарської діяльності підприємства. Маса прибутку може зростати при недостатньому використанні ресурсів підприємства, порушенні вимог режиму економії. Тому для характеристики ефективності господарської діяльності, ступеня використання його ресурсів, раціональності здійснених витрат набуло поширення застосування показників відносної прибутковості, які в економічній практиці одержали назву рентабельності.
Рівень рентабельності може бути визначений як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу товарообороту, величини витрат обертання, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці тощо. В умовах ринкової економіки та різноманітних форм власності виникає потреба в оцінці рентабельності капіталу.
Стратегічною метою управління основними фондами підприємства є забезпечення максимально ефективного їх використання при мінімальних витратах на їх утримування та обслуговування.
Розрахунки потреби в окремих видах та елементах основних фондів торговельного підприємства узагальнюються в спеціально розробленому плані розвитку матеріально-технічної бази.
Основними розділами цього плану є:
– план розвитку торгової площі;
– план розвитку складського господарства;
– план технічного оснащення торговельного підприємства. В плані розвитку торгової площі визначається потреба в розширенні торгової площі, її спеціалізація та розміщення (в квадратних метрах).
Основними методами розробки цього плану є:
1. Нормативний метод, заснований на нормативах товарообороту на 1 м2 торговельної площі або нормативах торговельної площі на 1000 жителів (при плануванні на регіональному рівні).
2. Факторно-аналітичний метод, в основі якого лежить вивчення потреби в торговій площі з врахуванням обсягу товарообороту та якості (стандарту) торговельного обслуговування.
Вибір найбільш доцільного способу розвитку основних фондів під-приємства здійснюється шляхом співставлення приведених (дисконтованих) витрат підприємства на їх реалізацію. Для економічного обґрунтування того чи іншого варіанту розробляється бізнес-план відповідного інвестиційного проекту та оцінюється економічна ефективність його реалізації.
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства на стадії їх експлуатації досягається за рахунок:
– здійснення раціонального розміщення основних фондів, підвищення коефіцієнта змінності (тривалості корисного використання) роботи обладнання;
– покращення контролю за дотриманням правил експлуатації та технічне обслуговування обладнання;
– удосконалення добору та підготовки кадрів, що здійснюють екс-плуатацію та технічне обслуговування обладнання;
– впровадження систем матеріального стимулювання робітників за безаварійну роботу обладнання, подовження ремонтного циклу та періоду експлуатації тощо.
Збереження споживчої вартості основних фондів та подовження можливого терміну їх корисної експлуатації визначається ефективністю ремонтної політики підприємства.
Управління обіговими активами торговельного підприємства здійснюється з метою досягнення певної системи (рис. 11).
Сутність кожної мети управління полягає у наступному:
1. Оптимізація розміру обігових активів, що обслуговують господарські потреби підприємства.
2. Прискорення швидкості кругообороту (або скорочення тривалості обороту) обігових активів.
3. Забезпечення поточної платоспроможності та ліквідності активів підприємства.
4. Підвищення прибутковості використання обігових активів.
5. Забезпечення інфляційної захищеності обігових активів.
6. Зниження вартості формування обігових активів.
Для контролю за ступенем досягнення означеної системи цілей управління обіговими активами підприємства проводять групування обігових активів відповідно до мети управління ними.
Оскільки рентабельність підприємства прямо залежить від прибутку, то слід з’ясувати, як управління активами впливає на прибуток.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.08.2010 в 18:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 839 та скачано 67 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали