Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Математичне програмування

Математичне програмуванняДжерело: http://6201.org.ua

Зміст

Передмова
Розділ 1. Предмет, сфери та особливості застосування
математичного програмування в економіці.
Класифікація задач
1.1. Предмет та об’єкти математичного програмування
1.2. Математична постановка задачі математичного програмування
1.3. Приклад економіко-математичної моделі
1.4. Багатокритеріальна оптимізація
1.5. Історична довідка
1.6. Класифікація задач математичного програмування
1.7. Приклади економічних задач математичного програмування
Розділ 2. Загальна задача лінійного програмування
та деякі з методів її розв’язування
2.1. Приклади побудови економіко-математичних моделей
економічних процесів та явищ
2.2. Загальна економіко-математична модель задачі лінійного програмування
2.3. Форми запису задач лінійного програмування
2.4. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування
2.5. Основні властивості розв’язків задачі лінійного програмування......
2.6. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування.
2.7. Приклади розв’язування задач графічним методом
2.8. Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування
2.8.1. Початковий опорний план
2.8.2. Перехід від одного опорного плану до іншого
2.8.3. Оптимальний розв’язок. Критерій оптимальності плану
2.8.4. Алгоритм розв’язування задачі лінійного програмування симплексним методом
2.8.5. Приклад розв’язування задачі симплекс-методом
2.8.6. Метод штучного базису
2.8.7. Зациклення в задачах лінійного програмування
2.8.8. Геометрична інтерпретація симплексного методу
2.9. Модифікації симплексного методу
Розділ 3. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки
у лінійному програмуванні
3.1. Економічна інтерпретація прямої та двоїстої задач лінійного програмування
3.2. Правила побудови двоїстих задач
3.3. Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст
3.3.1. Перша теорема двоїстості
3.3.2. Друга теорема двоїстості
3.3.3. Третя теорема двоїстості
3.4. Приклади застосування теорії двоїстості для знаходження оптимальних планів прямої та двоїстої задач
3.5. Післяоптимізаційний аналіз задач лінійного програмування
3.5.1. Аналіз діапазону зміни компонент вектора обмежень
3.5.2. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів цільової функції
3.5.3. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці обмежень
3.6. Двоїстий симплексний метод
3.7. Параметричне програмування
3.7.1. Параметричні зміни вектора обмежень
3.7.2. Параметричні зміни вектора коефіцієнтів цільової функції
Розділ 4. Аналіз лінійних моделей економічних задач
4.1. Приклад економічної інтерпретації пари спряжених задач
4.2. Аналіз розв’язків спряжених економіко-математичних задач
4.3. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється, і нової продукції
4.4. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів
4.5. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
4.6. Аналіз коефіцієнтів матриці обмежень
4.7. Приклад практичного використання двоїстих оцінок у аналізі економічної задачі
Розділ 5. Транспортна задача
5.1. Економічна і математична постановка транспортної задачі
5.2. Властивості опорних планів транспортної задачі
5.3. Методи побудови опорного плану транспортної задачі
5.4. Випадок виродження опорного плану транспортної задачі
5.5. Методи розв’язування транспортної задачі
5.5.1. Задача, двоїста до транспортної
5.5.2. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі
5.5.3. Монотонність і скінченність методу потенціалів
5.5.4. Приклади розв’язування транспортних задач методом потенціалів
5.5.5. Угорський метод розв’язування транспортної задачі
5.6. Транспортна задача з додатковими умовами
5.7. Двохетапна транспортна задача
5.8. Транспортна задача за критерієм часу
5.9. Розв’язування транспортної задачі на мережі
5.9.1. Транспортна задача у мережевій формі
5.9.2. Метод потенціалів на мережі
5.10. Приклади економічних задач, що зводяться до транспортних моделей
Розділ 6. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх розв’язування та аналізу
6.1. Економічна і математична постановка цілочислової задачі лінійного програмування
6.2. Геометрична інтерпретація розв’язків цілочислових задач лінійного програмування на площині
6.3. Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових задач лінійного програмування
6.4. Методи відтинання. Метод Гоморі
6.5. Комбінаторні методи. Метод гілок та меж
6.6. Наближені методи. Метод вектора спаду
6.7. Приклади застосування цілочислових задач лінійного програмування у плануванні та управлінні виробництвом
Розділ 7. Задачі дробово-лінійного програмування. Основні методи їх розв’язування та аналізу
7.1. Економічна і математична постановка задачі дробово-лінійного програмування
7.2. Геометрична інтерпретація задачі дробово-лінійного програмування
7.3. Розв’язування дробово-лінійної задачі зведенням до задачі лінійного програмування
Розділ 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв’язування та аналізу
8.1. Економічна і математична постановка задачі нелінійного програмування
8.2. Геометрична інтерпретація задачі нелінійного програмування
8.3. Основні труднощі розв’язування задач нелінійного програмування
8.4. Класичний метод оптимізації. Метод множників Лагранжа
8.4.1. Умовний та безумовний екстремуми функції
8.4.2. Метод множників Лагранжа
8.5. Необхідні умови існування сідлової точки
8.6. Теорема Куна—Таккера
8.6.1. Опуклі й угнуті функції
8.7. Опукле програмування
8.8. Квадратичне програмування
8.8.1. Квадратична форма та її властивості
8.8.2. Метод розв’язування задач квадратичного програмування
8.9. Економічна інтерпретація множників Лагранжа
8.10. Градієнтний метод
Розділ 9. Динамічне програмування
9.1. Економічна сутність задач динамічного програмування
9.2. Задача про розподіл капіталовкладень між двома підприємствами на п років
9.2.1. Метод рекурентних співвідношень
9.3. Задача про розподіл капіталовкладень між підприємствами
9.4. Принцип оптимальності
9.5. Багатокроковий процес прийняття рішень
9.6. Приклади розв’язування задач динамічного програмування
Розділ 10. Стохастичне програмування
10.1. Загальна математична постановка задачі стохастичного програмування
10.2. Особливості математичної постановки задач стохастичного програмування
10.3. Приклади економічних задач стохастичного програмування
10.4. Одноетапні задачі стохастичного програмування
10.5. Двохетапні задачі стохастичного програмування
Розділ 11. Теорія ігор
11.1. Основні поняття теорії ігор
11.2. Класифікація ігор
11.3. Матричні ігри двох осіб
11.4. Гра зі змішаними стратегіями
11.5. Геометрична інтерпретація гри 2 × 2
11.6. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування
Рекомендована література

Повна інформація про роботу

електронна книга "Математичне програмування" з предмету "Математичне програмування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.10.2010 в 22:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4242 та скачано 144 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...