Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Політологія

Взаємовідносини України з регіональними та світовими фінансовими організаціямиЗміст

Вступ…..3
1. Україна і міжнародні фінансові організації...3
1.1 Підсумки співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями...4
2. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами…9
3. Регіональні фінансові організації...11
3.1 Європейський Банк Реконструкції та Розвитку і Україна..11
Висновок12
Список використаних джерел…...13

Вступ

Світова економіка на сучасному етапі її розвитку характеризується процесами інтеграції, формуванням регіональних міжнарод¬них економічних утворень, світовою економічною глобалізацією. Процеси суспільної трансформації в Україні зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень світового досвіду діяльності міжнародних фінансових інституцій, місією яких є підтримка економічних реформ та їх соціальної спрямованості.
Відповідно до основних засад економічної політики держави формування й реалізація механізмів державного управління у сфері взаємодії з міжна¬родними фінансовими організаціями є одним із пріоритетних напрямів держави. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями підтримує програму економічних реформ в Україні і виступає важливим елементом зовнішнього фінансування, яке спрямоване на покриття дефіциту платіжного балансу та бюджету, реалізацію довгострокових інвестиційних проектів, що відпо¬відають стратегічним напрямам економічного розвитку держави. Одночасно програми реформування окремих секторів економіки в межах проектів міжнародних фінансових організацій допомагають здійснювати структурну перебудову економіки, впроваджувати світовий досвід, сучасні конкурентоспроможні технології тощо. Слід зазначити, що програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями практично не мали обмежень щодо одержання можливих обсягів кредитних ресурсів. Як результат, діяльність міжнародних фінансових інституцій в Україні покриває майже весь спектр інституційних та економічних реформ.

Висновок

На підставі проведеної роботи, можна зробити такі висновки:
1. Державою не створено у достатній мірі відповідних механізмів управління щодо співпраці з міжна¬родними фінансовими організаціями.
2. У сучасній економічній літературі основні аспекти економічної політики співпраці з міжнародними фінансовими організаціями розглядаються з двох різних точок зору. З одного боку, значні надходження коштів прямих іноземних інвестицій, кредитів міжнародних фінансових організацій ставлять у залежність економіку країни від зовнішніх інвесторів і кредиторів. З другого – співпраця з міжнародними фінансовими організаціями дає можливість залучити в економіку країни додаткові фінансові ресурси, впровадити нові ефективні технології в промисловості, соціальній сфері, охороні навколишнього сере¬довища, управлінні.
3. Жодна держава не може утриматися від використання вигод від інтеграції своєї економіки у світове господарство, альтернативою цьому може бути економічний спад і стагнація.
4. Доведено, що одним із головних завдань економічної політики держави є послідовний рух шляхом трансформації поза ідеологією з чітким визначенням напрямів економічної політики. Ключовим моментом деpжавного регулювання має бути чітке розуміння кінцевого ефекту від пропозицій, які лежать в основі заходів, що застосовуються. Розуміння механізму впливу є надзвичайно важливим для досягнення поставлених цілей та визначення правильної стратегії з тим, щоб у разі потреби її можна було б модифікувати раніше, ніж стануться незворотні негативні зміни.
5. Підтримка міжнародних фінансових організацій у період становлення держави позитивно вплинула на економічні перетворення в Україні, дала змогу здійснити економічні заходи в таких напрямах, як макроекономічна стабілізація, створення конкурентного середовища на ринку товарів і послуг, започаткування та розвиток приватизації та ін.
6. Стійка позитивна динаміка умов співробітництва фор¬мується під впливом різноманітних факторів, серед яких найбільш важливе місце займають: економічна політика держави, особливості розвитку світової торгівлі, інвестицій і кредитування, внутрішні й зовнішні передумови вхо¬дження трансформаційних економік до світового господарства, урахування світової кон’юнктури, питання лібералізації економіки, формування прозорого, відповідного до міжнародних стандартів законодавчого поля, та питання ефективності зовнішніх політичних і економічних зв’язків.
7. засади державного управління щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями мають бути удоско¬наленими в рамках запровадження нових процедур підготовки та реалізації проектів економічного й соціального розвитку України.

Список використаних джерел

1. Киреев А. П. Международная экономика: в 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение факторов и товаров производства: Учеб. Пособие. – М.: Международные отношения, 2000. – 416с.
2. Новицький В. Є., Міжнародна кооперація праці: проблеми та моделі. – К., 1999. – 166с.
3. Нікітіна М. Г. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку. Навч. Посібник – К.: ЦНЛ, 2004. – 304с.
4. http://studentam.net.ua/content/view/4586/132/
5. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. - К.: Торг.-изд. Бюро BHV, 1994.

Повна інформація про роботу

реферат "Взаємовідносини України з регіональними та світовими фінансовими організаціями" з предмету "Політологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.05.2011 в 00:12. Автором даного матеріалу є Екатерина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 958 та скачано 77 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Екатерина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали