Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Бухгалтерській облік та аналіз розрахунків взаємовідносин господарства з фондами соціального страхуванняЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні аспекти розрахунків за соціальним страхуванням
1.1 Економічний зміст розрахункових операцій, завдання їх обліку
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків за соціальним страхуванням
1.3. Проблеми обліку і аналізу розрахунків за соціальним страхуванням в сучасній економічній літературі
РОЗДІЛ 2. Стан організації обліку розрахунків за соціальним страхуванням в СГК «Поділля» м. Старокостянтинова Хмельницької області
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Організація бухгалтерського обліку і облікова політика СГК «Поділля»
2.3. Документування господарських операцій з обліку розрахунків за соціальним страхуванням
2.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за соціальним страхуванням
2.5. Шляхи удосконалення обліку розрахунків за соціальним страхуванням
РОЗДІЛ 3. Аналіз розрахунків за соціальним страхуванням
3.1 Значення, завдання аналізу і джерела інформації
3.2 Аналіз розрахунків за соціальним страхуванням
3.3 Контроль за розрахунками за соціальним страхуванням
РОЗДІЛ 4. Охорона праці
РОЗДІЛ 5. Соціально-екологічні аспекти розрахунків за соціальним страхуванням
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Система страхування у своєму розвитку пройшла ряд етапів протягом яких змінювалася Ії нормативно правова, методична, організаційна та економічна база. Свій початок страхування бере початок з ХІХ століття, хоч згадки про страхування були ще в ХVІ - ХVІІ століття. Інтенсивний розвиток страхування у Росії та Україні можна донести до початку ХХ століття.
Конституцією України визначені права громадян на соціальний захист, що включають право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності , втрати годувальника, безробіття з належних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством. Це право гарантується загальнообов’язковим соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробітті з належним від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.
Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених чинним законодавством.
Суб’єктами загальнообов’язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни ( в окремих випадках члени їх сімей та інші особи), страхувальники і страховики.
Обов’язкові види страхування запроваджуються законами України. З метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в цілому та його складових зокрема здійснюється обов’язкове страхування в порядку та за умовами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України.
Метою написання дипломної роботи є обґрунтування можливих шляхів удосконалення бухгалтерського обліку та аналізу розрахунків взаємовідносин господарства з фондами соціального страхування.
Об’єктом дослідження є бухгалтерський облік і аналіз розрахунків при взаємовідносинах СГК „Поділля” Старокостянтинівського району Хмельницької області. з Фондами соціального страхування.
Інформаційною базою дослідження були матеріали бухгалтерського і статистичного обліку розрахунків з Фондами соціального страхування СГК „Поділля” , додаткова література, особисті дослідження.
Дипломна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Провівши дослідження по даній темі, можна зробити висновки, що заробітна плата є важливою складовою виробництва та загального виробленого продукту національної економіки, Ії рівень пов'язаний як з потребами працівника, так і з самим процесом виробництва, його результатом. Вона є основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, джерелом реальних прибутків населення і водночас основним регулятором економічної поведінки людей.
Однією із головних проблем, які виникають при розрахунку сум внесків до фондів соціального страхування, є визначення фонду оплати праці, з якого здійснюються нарахування. Для кожного працівника потрібно визначити ліміт, що його обмежує. При великій кількості чисельності працівників на підприємстві та великому діапазоні заробітних плат це дуже складний процес, адже потрібно фактично врахувати фонд оплати праці кожного працівника. Крім того, потрібно брати до уваги, що не із усіх видів розрахунків, які нараховуються працівнику і становить його фонд оплати праці, здійснюються нарахування до фондів соціального страхування, що також значно ускладнює розрахунок фонду оплати праці.
Другою проблемою при розрахунку нарахувань до фондів соціального страхування є зміна процентних ставок, якими обкладаються фонди соціального страхування. Особливо ускладнюється розрахунок у тому випадку, якщо така зміна відбулася не з початку місяця. В цьому разі бухгалтер повинен на одну частину фонду заробітної плати працівника зробити нарахування за однією ставкою, а на другу за іншою.
Третьою проблемою при розрахунку фонду заробітної плати для соціальних внесків є три види розрахунків, які нараховані за розрахункові періоди, що відрізняються від поточного.
Підставою для нарахування основної заробітної плати працюючим із погодинною оплатою праці є табелі обліку використання робочого часу.
У нас час – час прогресивної комп’ютеризації – господарство повинно перейти на комп’ютерну форму обліку з використанням таких програм, як «1С-Бухгалтерія» і «1С-Підприємство», що значно полегшить роботу бухгалтера і зменшить випадки сплати санкцій і пені за неправильно здійснений облік, дозволить вчасно подавати звітність до певних установ.
Основними формами первинних і зведених документів для обліку розрахунків за соціальним страхуванням є: табель обліку робочого часу, обліковий лист тракториста-машиніста, обліковий лист праці і виконаних робіт, розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва; дорожній лист вантажного автомобіля; наряд на відрядну роботу; розрахунок доплат; листок тимчасової непрацездатності; розрахункова відомість; платіжне доручення; зведена відомість розподілу нарахованих оплати праці та відрахувань на соціальні заходи. Не всі документи первинні і зведені, в господарстві ведуться з дотриманням встановлених вимог до оформлення і змісту.
Аналітичний облік розрахунків за соціальним страхуванням в господарстві ведеться по кожному фонду соціального страхування.
Синтетичний облік ведеться за розробленим робочим планом рахунків, що передбачений законодавством України.
Реєстри аналітичного і синтетичного обліку відповідають своєму призначенню, дозволяють оперативно і без помилок узагальнити інформацію, отриману з первинних документів.
На підприємстві ведеться бухгалтерська та податкова звітність, що подається до податкової інспекції і інших органів у відповідні строки і за певною формою згідно з чинним законодавством.
Для загального уявлення про підприємство необхідно проаналізувати його фінансовий стан. Внаслідок такого аналізу про СГК «Поділля» можна сказати, що підприємству не вистачає грошових коштів для погашення найбільш термінових зобов’язань і навіть швидко реалізованих актів недостатньо. Зіставлення швидко реалізованих актів з найбільш терміновим зобов’язаннями і короткостроковими пасивами дозволяю обчислити поточну ліквідність і платоспроможність. В господарстві на найближчий час склалося досить важке становище. Для погашення короткострокових боргів слід залучати повільно реалізовані активи. Наявність власних обігових коштів у досліджуваного підприємства означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу показує, що підприємство більш залучає власного капіталу для фінансування поточної діяльності, що дозволяє надіятись на покращення фінансового стану підприємства.
Невід'ємною частиною діяльності підприємства є поява в ньому певних зобов’язань. Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці СГК «Поділля» зменшились у 2005 році порівняно з 2004 роком на 34 тис. грн.. тобто на 54,8%. Їх питома вага у складі поточних зобов’язань підприємства складає відповідно 7,12% та 3,34% у 2004 та 2005 роках. Це говорить про те, що підприємство частково розрахувалося з своїми працівниками щодо оплати праці.
Що стосується рівня оплати праці на СГК «Поділля», то він не зовсім задовільний, особливо, у 2006 році. Найбільша частина працюючих отримала мінімальну заробітну плату. У господарстві у 2006 році сума заборгованості з оплати праці становить 29868,44 грн., сума сплачених страхових внесків 806,86 грн., а саме не сплачених страхових внесків 121,88 грн. Отже у підприємства є чималі борги не тільки з працівниками підприємства, а й з фондами соціального страхування. Взагалі фінансовий стан та стан зобов’язань з фондами соціального страхування на досліджуваному підприємстві порівняно з іншими господарства області задовільний, хоча є і набагато кращі підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф., Войнолович О. А., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку. / За редакцією д.е.н., прод., Ф.Ф.Бутинця. 4-е вид., - Житомир: ПП « Рута», 2005.- 528с.
2. Бутинць Ф.Ф., Коцюрпатий М.М.Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 « Облік і аудит». - Житомир : ПП « Рута»; 2003-512с.
3. Бутинць Ф.Ф., Береза С.Л. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 « Облік і аудит» . – 2-е вид., доп. і перероб. Житомир. ПП « Рута», 2004.- 384с.
4. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 87. – с.30.
5. Голов С.В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ, ТОВ « Баланс-клуб», 2001- 832с.
6. Герасим А.М., Журавель Г.А., Брухонський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник – Тернопіль. - 2005.-464с.
7. Господарський кодекс України від 16.01.03 р., № 436 – IV.
8. Єхануров Ю. Про державний бюджет України // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 93. – с.16.
9. Закон про Держбюджет – 2007. Відносини з Фондом страхування від нещасних випадків // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. - № 4. – с.13.
10. Закон про Держбюджет – 2007. Нові ставки для обчислення соцвнесків // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. - № 4. – с.11-12.
11. Закон про Держбюджет – 2007. Особливості пенсійного забезпечення у 2007 році // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. - № 4. – с.17.
12. Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-14 (зі змінами та доповненнями).
13. Закон України « ПРО загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.1998 №16/98- ВР ( зі змінами і доповненнями від 18.03.2006)
14. Закон України від 11.01.2001 №2213-3 « Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування».
15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
16. Закон України « Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» №400/97-ВР від 22.05.97. №1058-4 від 09.07.2003року.
17. Закон України « Про загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Постанова ВРУ №2240-3 від 18.04.2001р.
18. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Постанова ВРУ №2272-3 від 22.022001р.
19. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 р. № 45/95 – ВР (зі змінами і доповненнями).
20. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125 – XII.
21. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. № 1264 – XII (зі змінами і доповненнями).
22. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694 – XII (зі змінами і доповненнями).
23. Зайчук Б. Про загальнообов’язкове пенсійне страхування // Бухгалтерія.-2006 р.- № 5.- с.20-21.
24. Інструкція за коштами Фонду страхування від непрацездатності // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 86. – с.21-22.
25. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження ФСС ВБ» від 18.12.2000р №339 ( зі змінами і доповненнями від 20.02.2006 №37)
26. Інструкція про порядок перерахування обліку та витрачання страхових коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.042001 №12 (Зі змінами і доповненнями 2006 року)
27. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальника та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного Фонду України від 19.12.2003р. №21-1.
28. Кім Т., Сопко В. В., Бухгалтерський облік : первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та допов.- Київ : Центр навчальної літератури, 2006.-410с.
29. Комлик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів. – К. : Атіка, Літера ЛТД, 2001. – 755с.
30. Кодекс законів про працю України від 10.12.1991р.
31. Леонов О. Нарахування соціальних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Облік і фінанси АПК. 9-10’2006 р. – с. 73-74.
32. Лузан Ю.А., Михайлов М.Г., Жук В.М. Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України // Облік і фінанси АПК – 2005 р.- №2.
33. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник/ За ред. В.Я.Амбросова.-2-ге видання, допов. і перероб. – К.: ВД «Професіонал» 2005. - 896 с.
34. Огійчук М.Ф., В.Я. Плаксійко, Я.Г. Панченко .Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник-2-е видання, за ред. Проф. М. Ф. Огійчука.- К.: Алерта, 2006.- 878с.
35. Огійчук О.В, Податкова система: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.
36. Порядок повідомлення страхувальників про розміри страхових тарифів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 33. – с.44.
37. Пенсійний Фонд України. Про сплату пенсійних внесків // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 85. – с.57-58.
38. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. - Київ: Центр навчальної літератури 2005.- 490с.
39. Петь В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури. 2004.- 576с.
40.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Зобов’язання» від 31.01.2000р.
41.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №26 «Виплати працівникам».
42. Санченко С. Видача довідки про тимчасову непрацездатність та призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності на Ії підставі // Облік і фінанси АПК. 9-10’2006 р. – с. 74.
43. Тертичний А. Упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів // Облік і фінанси АПК. 9-10’2006 р. – с. 75.
44. Харитонова Н. Ставки пенсійних та соціальних внесків на 2007 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. - № 8. – с.69.
45. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні. - вид. допов. і перероб. – Львів: Національний Університет « Львівська політехніка» ( Інформаційно-видавничий центр « Інтелект» Інститут післядипломної освіти), « Інтелект-Захід» 2005-1072с.
46. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Про нецільове використання коштів фонду // Все про бухгалтерський облік. – 2006 р. - № 86. – с.23-24.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Бухгалтерській облік та аналіз розрахунків взаємовідносин господарства з фондами соціального страхування" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.06.2011 в 22:21. Автором даного матеріалу є МТО. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1545 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

МТО...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали