Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік витрат на оплату праці в ТЗОВ “Оратта”Зміст

ВСТУП..4
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади обліку основних засобів……………….6
1.1. Економічний зміст основних засобів. Нормативно – законодавче регулювання обліку основних засобів. 6
1.2.Особливості обліку основних засобів в бюджетних організаціях..................15
РОЗДІЛ 2. Характеристика діяльності Летичівської селищної ради ……………………………23
2.1. Загальна характеристика Летичівської селищної ради…………………….23
2.2. Організація бухгалтерського обліку в Летичівській селищній раді………..25
РОЗДІЛ 3. Організація обліку основних засобів Летичівської селищної ради……...31
3.1. Організаційно-технологічні особливості бухгалтерського обліку основних засобів Летичівської селищної ради .31
3.2.Документальне оформлення наявності і руху основних засобів…………....36
ВИСНОВКИ......................................................................................................................45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................................47
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..50
ДОДАТОК А. Фінансова звітність Летичівської селищної ради............................ .. 51
ДОДАТОК Б. Наказ про облікову політику Летичівської селищної ради ..................53
ДОДАТОК В.Надходження та вибуття основних засобів…………………………….55
ДОДАТОК Д. Дані про наявність та рух основних засобів…………………………..56
ДОДАТОК Ж. Дані про залишки коштів по основних засобах………………………58
ДОДАТОК З. Інвентаризаційний опис............................................................................60
ДОДАТОК К. Форми первинних документів щодо обліку основних засобів.............62
ДОДАТОК Л. Ілюстративний матеріал...........................................................................68

Вступ

Перехід на ринкові засади в народному господарстві посилив роль економічних законів і фінансових категорій. А це потребує ґрунтовніших економічних знань, і якісно нового розуміння діючих процесів і умов господарювання. З метою забезпечення господарської діяльності підприємства мають у своєму розпорядженні засоби праці. Засоби праці підчас виробництва не змінюють свою речову форму і за їх допомогою виробляються матеріальні блага, виконуються роботи або надаються послуги, здійснюються адміністративні й соціально-культурні потреби, підприємство отримує певні економічні вигоди протягом тривалого часу.
Засоби праці, як і будь-який об’єкт підлягає відображенню в обліку. Процес відображення в обліку основних засобів складається з наступних послідовних етапів: їх визнання, класифікація, оцінка.
Відповідно до П(С)БО 7 п.6 «об’єкт основних засобів визначається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена». Як зазначено в Законі про бухгалтерський облік «економічна вигода потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів».
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються, це викликано тим, що основні засоби представляють собою різнорідну множину, а отже їх можна поділити на певні однорідні групи.
Залежно від мети класифікації можна виділити цілу низку ознак. Використовують класифікації запропоновані П(С)БО 7 та Класифікатором основних фондів, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації та метрології від 19.08.97р. № 507, діючим Законом України про прибуток та запропонованими змінами до цього закону, які почали діяти з 01.01.2004р.
Щоб визнати основні засоби активом важливою умовою є можливість достовірної оцінки. Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби оцінюються за первісною, ліквідаційною, справедливою, залишковою, такою, що амортизується та переоціненою вартістю.
Метою бакалаврської роботи є вивчення обліку основних засобів Летичівської селищної ради, використовуючи результати економічної практики (зокрема дані первинних документів, облікових реєстрів та фінансової звітності), теоретичні знання та відповідні законодавчо – нормативні акти та враховуючи особливості функціонування бюджетної організації.
Завданнями бакалаврської роботи є:
• ознайомлення з діючою в Україні нормативно-законодавчою базою, яка регулює облік основних засобів;
• ознайомлення з порядком документального оформлення операцій з руху основних засобів;
• дослідження обліку руху основних засобів;
• вивчення організаційно-технологічні особливості бухгалтерського обліку основних засобів в бюджетних організаціях.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Бухгалтерський облік витрат на оплату праці в ТЗОВ “Оратта”" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 22:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 751 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали