Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Фінансовий облік зобов’язань

Зміст

Вступ … 3 - 5
1.Економічна характеристика зобовязань підприємства .6 - 11
2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік зобовязань
2.1.Облік довгострокових зобовязань. ……12 - 15
2.1.1.Облік довгострокових кредитів банків………… 16 - 17
2.1.2.Облік відстрочених податкових зобовязань …...18 - 19
2.1.3. Облік інших довгострокових зобовязань………20 - 23
2.2. Облік поточних зобовязань24 - 28
2.2.1. Облік короткострокових кредитів банків………….29
2.2.2. Облік зобовязань за товари, роботи, послуги……..30
2.2.3. Облік векселів виданих…..31
2.2.4.Облік поточних зобовязань за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами…………32 - 33
2.3. Облік забезпечень…………34 - 36
3.Формування показників балансу про зобовязання…..37 - 38
Висновки ………..39 - 40
Список використаної літератури ……… 41 - 42
Додатки …43

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку зобовязань.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Чітка побудова бухгалтерського обліку і аналізу на підприємстві підвищує роль його як основного засобу контролю за держанням режиму економії і комерційного успіху даного підприємства.
В даній курсовій роботі розглянуто тему фінансового обліку зобовязань Закритого акціонерного товариства компанії «Райз».
Облік зобовязань підприємства, хоча й опосередковано, також впливає на формування фінансових результатів. Адже несвоєчасні розрахунки спричинюють недовіру до підприємства, що зумовлює необовязкове ставлення постачальників щодо дотримання термінів поставки сировини й матеріалів і, як наслідок невиконання зобовязань перед партнерами, отже, виникнення збитків, які були б неможливими, якщо б їх не спровокував недостатній контроль за своєчасністю розрахунків. Таким чином, облік розрахунків має бути чітко контрольований. Причому не лише на кінцеві звітні дати, що забезпечуються засобами фінансового обліку, основна мета якого – формування звітної інформації для зовнішніх споживачів, тому дані про стан зобовязань на кінець місяця є самодостатніми, а й щодня. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.
Метою курсової роботи є ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою ЗАТ компанії «Райз», здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання довгострокових та поточних зобовязань підприємства.
Основним завданнями написання курсової роботи є:
- вивчення правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні; навести основні вимоги щодо організації фінансового обліку довгострокових та поточних зобовязань на підприємствах України.
Об’єктом дослідження є діяльність підприємства ЗАТ компанія «Райз»
Предметом дослідження є методологічні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку довгострокових та поточних зобовязань.
Закрите акціонерне товариство компанія «Райз», створене відповідно до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» та основним законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Підприємство є юридичною особою, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно дійсного Статуту та чинного законодавства. Статут на основі якого діє підприємство додається в додатку №1.
Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та штампи, проводить свою діяльність на принципах самофінансування та самоокупності.
Предметом діяльності Товариства є:
- оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- оптова та роздрібна торгівля насінням сільськогосподарських культур;
- купівля, збір, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції, вторинної сировини, прийом (закупівля) її у населення, в т.ч. – за готівку;
- діяльність, пов’язана з реалізацією та забезпеченням в будь-яких інших формах, ринкових потреб у сільськогосподарській техніці, запасних частинах та комплектуючих до неї;
- надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки, її ремонт та технічне обслуговування.
Інформаційною базою для написання роботи була різного роду економічна література, де висвітлюється аналітична інформація в цілому, перелік усіх використаних джерел наводиться у списку використаної літератури, що знаходиться у кінці роботи, а також первинні документи та фінансова звітність ЗАТ компанії «Райз», що зосередженні в додатках.
Під час написання курсової роботи було виконано декілька розділів, які пов’язані між собою і несуть в собі інформацію про операції із зобовязаннями.
У першому розділі вивчається економічна характеристика зобовязань підприємства, наводяться визначення довгострокових та поточних зобовязань відповідно до чинних нормативних документів – положень (стандартів) бухгалтерського обліку, класифікація зобовязань, умови їх визнання та види оцінок.
У другому розділі описується порядок відображення господарських операцій із зобовязаннями у первинних документах. Відображено аналітичний та синтетичний облік довгострокових та поточних зобовязань.
Висновки сформовані відповідно до поставлених завдань на початку роботи.
Список використаної літератури містить нормативні документи, методичні рекомендації, підручники та посібники.
У додатках до курсової роботи наводяться статутні документи, первинні документи, облікові регістри, фінансова звітність підприємства, пов’язані з темою «Фінансовий облік зобовязань підприємства».

Висновок

Закрите акціонерне товариство компанія «Райз», яке займається в основному оптовою та роздрібною торгівлею пестицидами, агрохімікатами, насінням сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки, запасних частинах та комплектуючих до неї, здійснює свою діяльність як на території України так і за її межами, імпортує та експортує товари.
Закрите акціонерне товариство компанія «Райз», створене відповідно до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» та основним законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Основними видами діяльності підприємства є:
- оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- оптова та роздрібна торгівля насінням сільськогосподарських культур;
- купівля, збір, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції, вторинної сировини, прийом (закупівля) її у населення, в т.ч. – за готівку;
- діяльність, пов’язана з реалізацією та забезпеченням в будь-яких інших формах, ринкових потреб у сільськогосподарській техніці, запасних частинах та комплектуючих до неї;
- надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки, її ремонт та технічне обслуговування.
В результаті проведеного дослідження питань обліку зобовязань на підприємстві можна зробити висновки, що облікова, фінансова і контрольна робота здійснюється керівником підприємства та бухгалтером відповідно до чинного законодавства та національних стандартів.
В своїй роботі бухгалтерія Товариства, філії керується Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України, Наказом про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку, Положенням про організацію складського обліку, Положення про порядок отримання, зберігання, відвантаження та списання товарно-матеріальних цінностей, Наказ про умови продажу та Положення про проведення інвентаризації.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. за № 2996-XIV (зі змінами і доповненнями).
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за № 391/3684.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за № 396/3689.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за № 397/3690.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобовязання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20
6. Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект: Монографія. – Тернопіль « Астон » 2005.
7. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: "Рута", 2003.
8. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О., Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник – Київ.:МАУП, 2003.
9. Верига Ю.Л., Зима Г.І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» - Київ «Центр учбової літератури», 2009.
10. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс управлінського обліку: Навчальний посібник. – К.:Знання, 2007.
11. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник - Київ: „Цeнтp навчальної літератури”, 2004.
12. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007.
13. Левицька С.О. “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” конспект лекцій для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” – Рівне: УДУВГП, 2004
14. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.- Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2005.
15. Лень В.С. «Управлінський облік»: Навчальний посібник. К.: Знання-Прес, 2003.
16. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : Навч. посібник – К.:ВД „Професіонал”, 2004.
17. Сук Л.К., Сук П.Л. «Бухгалтерський облік» Навчальний посібник, Київ: «Знання», 2008.
18. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.- 6-те вид.-К.: А.С.К., 2004.
19. Чернелевський Л.М. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник - К.: Пектораль, 2005
20. Швець В.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Підручник, Київ: «Знання» - 2008.
21. Кім С.Г., Сопко В.В.. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. -К.: Центр навч. л-ри, 2004
22. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика 3-те видання. Навч. посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2009

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансовий облік зобов’язань" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 19.05.2011 в 21:05 її автором (Лєна, Helenkarivne1@ukr.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1669 та скачано 75 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 4 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Лєна...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?