Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік фінансових інвестицій та консолідована звітністьЗміст

Вступ 3
1. Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка. 4
2. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання. 8
3. Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств. 14
4. Методика складання консолідованої фінансової звітності. 18
5. Тести 28
Література 29

Вступ

Фінансові інвестиції — це вкладання коштів у фінансові інструменти (активи), серед яких превалюють цінні папери.
Фінансові інвестиції припускають вкладення капіталу у фінансові об'єкти інвестування. Це купівля фондових цінних паперів, цільових банківських вкладів, депозитів та інших об'єктів. Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на стратегічні й портфельні. Характерна риса стратегічних інвестицій полягає в тому, що інвестор повністю контролює об'єкт, у який вкладений капітал, і управляє ним. Портфельні інвестиції не дають можливості такого контролю, тому що звичайно представлені пакетом акцій, на який припадає 10-25% власного капіталу підприємства. Ціль портфельних інвестицій — приріст суми вкладеного капіталу або одержання поточного доходу.
Відповідно до п. 10 П(С)БО 2 "Баланс" фінансові інвестиції визнаються активом, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних статтях балансу за умови того, що:
♦ очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням;
♦ їх оцінка може бути достовірно визначена.
Придбані (отримані в будь-який інший спосіб) фінансові інвестиції, які не відповідають зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі.
Важливу роль при оцінці фінансових інвестицій відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки фінансових інвестицій, які повинні запобігати завищенню оцінки активів.
Завдяки дії принципу безперервності оцінка фінансових інвестицій підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі.
Основною в організації-інвестора при придбанні фінансових інвестицій та постановці на облік є оцінка цінних паперів за фактичною собівартістю (купівельною – ринковою вартістю цінних паперів, включаючи суми фактичних витрат підприємства із вкладення, витрати із сплати комісійних винагород посередникам тощо).
Фактичними витратами на придбання фінансових інвестицій можуть бути: суми, які сплачуються згідно з договором продавцю; суми, які сплачуються спеціалізованим підприємствам, іншим підприємствам і особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди, які сплачуються посередницьким організаціям, за участю яких придбані цінні папери; витрати із сплати відсотків за позиковими коштами, які використовуються на придбання цінних паперів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів. Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить від способу їх придбання.

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – ХІV.
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1268с.
3. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с.
4. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1998. – 226с.
5. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч.посіб. –Львів: «Магнолія 2006», 2009. –744 с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Облік фінансових інвестицій та консолідована звітність" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 15:00. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 875 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали