Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік розрахунків з оплати праці

Повна назва роботи: Облік розрахунків з оплати праці на прикладі ВАТ "Полтавський хлібокомбінат"

Зміст

Вступ 6
1. Економічна сутність заробітної плати її форми та види 8
2. Законодавче регулювання розрахунків з оплати праці в Україні 12
3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства 15
4 Організація обліку операцій з оплати праці на підприємстві 18
5. Аналіз розрахунків з персоналом ВАТ " Полтавський хлібокомбінат" 21
6. Напрямки вдосконалення облікового процесу розрахунків з оплати праці 24
Висновки 28
Список використаної літератури 30
Додатки 30

Вступ

У умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті, що ставиться в залежність не тільки від результатів праці робітників, але і від ефективності діяльності виробничих підрозділів.
Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших. Поряд з такими категоріями, як прибуток, податки, зайнятість, вона є одним з головних елементів, свого роду нервовим центром суспільного організму.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати  один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом підписання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок податку з доходу фізичних осіб. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання.
Законодавство України встановлює норми мінімальної оплати праці та певних доплат за роботу в позаурочний час, в святкові та вихідні дні тощо. Через це з метою дотримання чинного законодавства необхідно і важливо правильно здійснювати облік витрат на оплату праці. Важливим є правильний облік витрат на оплату праці і з точки зору податкового обліку.
В сучасних умовах правильний і головне дієвий облік витрат повинен стати не лише як засіб дотримання вимог чинного законодавства, а й як джерело надійної інформації для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. Та й об’єктивно на кожному підприємстві є свій максимальний рівень витрат на оплату праці, при перевищенні якого підприємство просто стає збитковим. З іншої сторони надмірне скорочення витрат на оплату праці призводить до послаблення мотивації працівників, зниженню трудової дисципліни, недобросовісному виконанню персоналом своїх обов’язків і, навіть, відтоку найбільш сумлінних і кваліфікованих працівників. Тому основна задача обліку і аудиту розрахунків підприємства по заробітній платі - це знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би і прибутковість підприємства і достатню мотивацію працівників.
Облік витрат в цій системі виступає як один з головних елементів, як інформаційна база на основі якої розробляється стратегія і тактика контролю та управління за витратами на оплату праці. На жаль на багатьох підприємствах весь процес управління та контролю витратами на оплату праці зводиться просто до механічного їх обліку. Рішення в цій сфері часто приймаються спонтанно, необґрунтовано, що часто призводить до грубих управлінських помилок. Все вищезгадане і визначає актуальність теми обраної курсової роботи.
Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методик обліку розрахунків з оплати праці.
Предметом дослідження даної роботи є методика організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність відкритого акціонерного товариства „ Полтавський хлібокомбінат ”.

Висновки

В Законі України «Про оплату праці» визначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Витрати на оплату праці є невід’ємною складовою собівартості продукції, тому потребують детального вивчення, а саме: структури витрати на оплату праці, правильності включення її в собівартість продукції підприємства.
Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування ринкової економіки зумовлена тим, що вона має виконувати принаймні чотири основні функції, а саме : джерела коштів для розширеного відтворення робочої сили (відтворювальна функція); основної ланки мотивації високоефективної праці, встановлення безпосередньої залежності заробітної плати від кількості і якості праці кожного працівника, його трудового внеску (стимулююча функція); засобу перерозподілу робочої сили з урахуванням ринкової кон’юнктури (регулююча функція); забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю (соціальна функція).
Як напрямок вдосконалення облікового, аналітичного та контрольного процесу розрахунків з оплати персоналу запропоновано автоматизацію облікового, аналітичного та контрольного процесу. Це дозволить зменшити кількість помилок при обробці інформації, скоротити час на здійснення облікових, аналітичних та контрольних процедур, зменшить кількість ручних операцій.
В процесі аналізу розрахунків з персоналом протягом 2009 року по компанії ВАТ "Полтавський хлібокомбінат" було з’ясовано наступне
Прямі витрати на оплату праці на кінець періоду у порівнянні із початком роком зросли на 66 тис.грн.
Найбільшу питому вагу у структурі собівартості продукції на початок і на кінець аналізованого періоду після матеріальних витрат займають прямі витрати на оплату праці, а саме:
• на 31.12.2008 їх частка становила 17,3%,
• на 31.12.2009 їх частка становила 18,2%.
Важливим моментом в аналізі розрахунків по оплаті праці є аналіз дебіторської заборгованості підприємства по розрахунках по оплаті праці.
Слід відмітити, що кредиторська заборгованість ВАТ "Полтавський хлібокомбінат" по розрахунках з персоналом займає 24,8% на початок періоду в загальній структурі кредиторської заборгованості підприємства, та 49,4% – на кінець періоду.
Негативним моментом у діяльності підприємства є зростання суми кредиторської заборгованості з оплати праці на кінець періоду порівняно із початком на 1151,1тис.грн.
Як напрямок вдосконалення облікового, аналітичного та контрольного процесу розрахунків з оплати персоналу запропоновано автоматизацію облікового, аналітичного та контрольного процесу. Це дозволить зменшити кількість помилок при обробці інформації, скоротити час на здійснення облікових, аналітичних та контрольних процедур, зменшить кількість ручних операцій.

Список використаної літератури

1. Конституція України, 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України 1996 р. № 30.
2. Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями. На 31 січня 2009 року: (Відповідає офіційному текстові)-К.:Алерта;КНТ ;ЦУЛ, 2009. – 375 с.
3. Господарський Кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. На 5 травня 2010 року: (Відповідає офіційному текстові)-К.:Алерта;КНТ;ЦУЛ, 2010. – 160 с.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV. 16.07.1999 Верховна Рада України м. Київ. 16 липня 1999 року. N 996-XIV
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII (із внесеними змінами).
6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ
7. Закон України “ Про колективні договори і угоди “ N 3357-XII ( 3357-12 ) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 36, ст.362
8. Закон України «Про оплату праці» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
9. Кабінет Міністрів України. Постанова від 8 лютого 1995 р. № 100. м. Київ. Про затвердження Порядку. обчислення середньої заробітної плати.
10. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 2 “Баланс”,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від31.03.1999р. №87
11. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318
12. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 512 с.
13. Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік па підприємствах: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 162 с
14. Мисака Ґ.В.. Шарманська В.М. Бухгалтерський облік Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.
15. Соломченко Д. Організація обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві / Д. Соломченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1. – С. 46–50.
16. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 2006 – 755с.
17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 263 с.
18. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2007 –144с.
19. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 387 с.
20. Нашкерська Г.В Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2009 р.503с.
21. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.
22. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ 2003 рік. 409 с.
23. Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник . –2-ге видання , перероб. І доп .- К. : КНЕУ , 2004- с 282-329, 408-419.
24. Сугоняко О. А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення // Фінанси України.2007, №9, стор. 73-76.
25. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности. -К.: А.С.К.,2004.-672с.
26. Газета Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. - Київ : ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік". - 2010г. № 45

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік розрахунків з оплати праці" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 01.06.2011 в 10:07 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 2649 та скачано 129 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?