Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Зміст

ВСТУП 4
РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні основи розрахунків з постачальниками та підрядниками та нормативно-законодавче регулювання 6
1.1 Економічна сутність розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства 6
1.2 Огляд нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
РОЗДІЛ ІІ Характеристика ВАТ «Краснодонвугілля» та аналіз зовнішньої діяльності підприємства
2.1 Характеристика ВАТ «Краснодонвугілля», його галузевих особливостей і технологічного процесу
2.2 Оцінка співпраці з постачальниками та підрядниками ВАТ «Краснодонвугілля» та її результатів
РОЗДІЛ ІІІ Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками та його удосконалення
3.1 Методика формування облікової інформації в первинних бухгалтерських документах
3.2 Аналітичний і синтетичний облік. Характеристика звітності і порядок її складання
3.3 Дослідження діючих на підприємстві інформаційних систем і технологій обліку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Майже всі суб’єкти господарської діяльності так чи інакше споживають товари та послуги інших суб’єктів. Ведення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є важливою складовою для забезпечення ефективної співпраці з іншими підприємствами, та надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства для прийняття рішень.
Об’єктом дослідження виступає стан обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві ВАТ «Краснодонвугілля».
Предметом дослідження є облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
В цілому зі стану обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві існують первинні документи та аналітика що ведеться відповідними підрозділами підприємства, частина інформації має собою комерційну таємність.
Оскільки основним видом діяльності ВАТ «Краснодонвугілля» є промислове матеріало-, фондоємне виробництво, то ефективність забезпечення обладнанням, сировиною та підрядними послугами сильно впливає на економічні показники підприємства, отже мають для нього велике значення.
Метою дослідження буде дослідити стан обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві ВАТ «Краснодонвугілля» та його ефективність.
Відповідно до мети формулюємо завдання дослідження:
1. Визначити економічну сутність розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства;
2. Здійснити огляд нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками;
3. Охарактеризувати ВАТ «Краснодонвугілля», його галузеві особливості і технологічний процес;
4. Оцінити співпрацю з постачальниками та підрядниками ВАТ «Краснодонвугілля» та її результати;
5. Дослідити методика формування облікової інформації в первинних бухгалтерських документах;
6. Здійснити дослідження аналітичного і синтетичного обліку;
7. Охарактеризувати звітність і порядок її складання;
8. Дослідити діючі на підприємстві інформаційні системи і технології обліку.
При вирішенні поставлених завдань були використані наступні методи:
1. Загальнологічні методи і прийоми дослідження: аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, системний підхід.
2. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, опис.
Під час дослідження використовувались різноманітні джерела теоретичного та фактичного матеріалу. Їх можна умовно поділити на такі групи:
- Нормативно-правові акти: закони [1], накази центральних органів державної влади[3-8], інструкції центральних органів державної влади та досліджуваного підприємства, накази, що діють на підприємстві.
- Наукова та методична література стосовно бухгалтерського обліку взагалі та обліку розрахунків з постачальниками зокрема[9-11,14-37]; спеціалізовані словники тощо[13,38].
- Фактичні матеріали стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності на підприємстві та
результатів його господарської діяльності.

ВИСНОВКИ

В цілому слід відзначити, що господарські зв'язки - це необхідна умова діяльності підприємства, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва і своєчасність відвантаження, а так само реалізації продукції (робіт, послуг).
В результаті проведеного дослідження були розглянуті теоретико-методологічні основи розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх нормативно-законодавче регулювання.
Відповідно ми визначили, що метою ведення бухгалтерського обліку роботи с постачальниками і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Основою нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку .
В процесі роботи була досліджені характерні показники ВАТ «Краснодонвугілля» та здійснений аналіз фінансового стану підприємства.
ВАТ «Краснодонвугілля» є великою компанією та має складну структуру, через те володіє великою кількістю економічних зв’язків з постачальниками та підрядниками.
Протягом досліджуваного періоду підприємство змогло вийти збиткового рівня до досить високих показників прибутковості. В той же час стосовно зростання дебіторської та кредиторської заборгованості ситуація залишалась складною.
За даними таблиці 2.6, можна зробити висновки про те, що коефіцієнт автономії як на кінець 2008 року так і на кінець 2009 року знаходився на низькому рівні. На кінець 2008 року його значення дорівнювало 0,47, а на кінець 0,45. (оптимальне значення=0,5). Коефіцієнт фінансування на кінець 2008 року майже у 3 рази був меншим за оптимальне значення (оптимальне значення =2), а на кінець 2009 року він ще знизився і складав 0,6388.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності на кінець 2008 року становив 0,6468, а на кінець 2009 року-0,6388. Коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості на кінець 2008 року становив 0,4954, а на кінець 2009 року 0,5275. Це свідчить про те, що поточні зобов’язання перевищують довгострокові.
Здійснено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Так, на кінець 2008 року коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнював 0,35, а на кінець 2009 року 0,2. Отриманий результат свідчить про посередній фінансовий стан підприємства.
Проміжний коефіцієнт ліквідності на кінець 2008 року дорівнював 1,32, а на кінець 2009 року 0,78, загальний коефіцієнт ліквідності на кінець 2008 року становив 3,65, а на кінець 2009 року 2,28. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець 2009 року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Покращення ситуації можливе в разі подальшої ефективної роботи по зниженню собівартості, технічному переозброєнню та боротьбі с дебіторською заборгованістю.
В подальшому ми дослідили процеси бухгалтерського обліку стосовно розрахунків з постачальниками та підрядниками та шляхів його вдосконалення.
Слід відзначити , що технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку.
Усі дані про господарські операції відображуються в первинних документах, після чого їх потрібно згрупувати та узагальнити за об'єктами бухгалтерського обліку. Для більшої ефективності цієї роботи використовуються методи автоматизації за допомогою інформаційних систем.
На підприємстві ВАТ «Краснодонвугілля» діє інформаційна система «1С».
Програма 1С: Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.
Для подальшого зростання ефективності бухгалтерського обліку необхідно більш глибоко впроваджувати системи без паперового документообігу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської мови за редакцією С.Ф. Голова.) – Київ. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ”, затверджено наказом МінФіну України від 30 грудня 1999 р. №291
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99 N 291
9. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КДТЕУ, 2000.-348 с.
10. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
11. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 480 с.
12. Бухгалтерський облік 2000: Збірник нормативних документів – 2-е видання, доп. – Х., 2000. – 80 с.
13. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит». вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.
15. Вовчак О.Д., Власюк Н.І., Сорока Р.С. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник. – Львів: Львів. комерц. Акад.., 2002. – 96 с.
16. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
17. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ; ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001 – 289 с.
18. Гоменюк Р. Первинна документація. – Х.: Фактор, 1999р. - 174 стор.
19. Грабова Н.Н., Домбровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях,2000. : Учеб.пособие для студ.вузов / Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К. 2000. –624 с.
20. Гура Н.О., Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник – К.: „Знання”, 2004. – 541 с.
21. Жеребник А.М. Філатова Л.І. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. – К.: 2001р.– 556 с.
22. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством. К.: „Знання”, 1997 р. – 231 с.
23. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. К. – 2001.
24. Коробко О.М. Бухгалтерська звітність як важливий елемент в ринкових умовах // Економічні проблеми розвитку АПК в умовах ринкової трансформації: Матеріали науково-практичної конференції 29-31 березня 2000. – Київ: Національний аграрний університет, 2000. – с.30 – 31.
25. Коробко О.М. Взаємозв’язок балансу з іншими формами бухгалтерської фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету – 2000. – Вип.29. – с.247-251.
26. Коробко О.М. Підвищення аналітичних можливостей бухгалтерської фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету – 2002. – Вип.56. – с.213-216.
27. Коробко О.М. Принципи формування фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету – 2002. – Вип.58. – с.257-260.
28. Маляревський Ю.Д., Тютюнник П.С. Финансовый учет. Учебно-методологическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2003. – 288 с.
29. Нашкерська Т.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2005. – 303 с.
30. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии 7.7 – Уч. Пособ. Для студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004 – 196 с.
31. Облік на виробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.- 212 с.
32. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., доп. і перероб – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.
33. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2001. – 672 с.
34. Пасько А.И. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. Пособие / Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов, 2003. – 188 с.
35. Полковський Л.М. Международный финансовый учет и отчетность. Курс лекций. М.: «Экономики и финансов», 2000. – 208 с.
36. Полковський Л.М. Финансовый учет: Учебник / Коллектив авторов: координатор – Александр Недерица. – Кишинэу: АСАР, 2000. – 480 с.
37. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
38. Словник обліково-економічних термінів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії, проф. Т.Б. Тріфонова. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 384 с.
39. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. – 2-е вид., доп. – К.: 1999.- 500 стор.
40. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.
41. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) Бухгалтерський облік. Практичний посібник. –Д. ООО. Баланс: 2000. – 368 с.
42. coal.metinvestholding.com
43. http://ecolid.com.ua
44. http://vlp.com.ua
45. http://linksdir.biz.ua
46. http://ureports.narod.ru/foroders.html

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 26.04.2011 в 19:23 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 5252 та скачано 287 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 5 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?