Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік виробничих запасів

Зміст

Вступ 3
Розділ 1 Характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 5
1.1 Поняття запасів та їх значення 5
1.2 Структура П(С)БО 9 та основні терміни 6
1.3 Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності та в примітках до неї 8
Розділ 2. Виробничі запаси 10
2.1 Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів 10
2.2 Загальна характеристика рахунків з обліку виробничих запасів 12
2.3. Етапи обліку виробничих витрат 15
2.4 Документування господарських операцій 16
Розділ 3 Бухгалтерський облік виробничих запасів 25
3.1 Порядок організації аналітичного обліку виробничих запасів 25
3.2 Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів 26
3.3 Облік переоцінки виробничих запасів 30
3.4 Інвентаризація виробничих запасів 34
3.5 Облік вибуття виробничих запасів 41
Висновки 49
Використана література 50

ВСТУП

У ринкових умовах господарювання діяльність підприємств характеризується усе більшим ускладненням структури ресурсів, що зумовлено розширенням масштабів діяльності, ускладненням загальної стратегії підприємства. Основу ефективного функціонування підприємства на ринку створює раціональне використання матеріальних ресурсів. Стрімкі економічні перетворення, політична невизначеність, жорстка конкуренція, обмеженість фінансових, матеріальних, кваліфікованих трудових ресурсів потребують пошуку нових підходів до управління матеріальними ресурсами, центральне місце у структурі яких посідають виробничі запаси.
Тому важливим напрямом підвищення ефективності функціонування суб’єкта господарювання є удосконалення управління виробничими запасами. Виключну роль у вирішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів як базових функцій управління.
З виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з формування правового поля щодо діяльності суб’єкта господарювання, так і з удосконалення основних принципів управління. Однак на сьогодні організація бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу виробничих запасів не повною мірою відповідає сучасним вимогам ринку. Самостійність функціонування і відсутність обмежень діяльності суб’єктів господарювання надають можливість розробки і практичної реалізації оптимальних методів управління виробничими запасами, що зумовлює актуальність наукових досліджень такого характеру.
Значний вклад в теорію та методологію обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів внесли українські вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Голов С.Ф. та інші. Серед зарубіжних вчених слід назвати Паркінсон С., Рустомджі М., Бланка І.А. та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід відзначити, що питання обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів потребують подальшого наукового дослідження. У значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та затвердженні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). А також поступове впровадження європейських вимог якості системи управлінського контролю.
Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.
Найбільш Поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж – товаром. Цей зумовлює актуальність дослідження даної теми.

ВИСНОВКИ

Отже, запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торговельного підприємства.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировини й матеріалів, які знаходяться в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва призначено рахунок 20 "Виробничі запаси". Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.
Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Кожна з груп виробничих запасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру – номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру та облікову ціну запасу.
При надходженні виробничі запаси оцінюються і зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка включає всі затрати на придбання, обробку та інші затрати, що виникли під час їх доставки до місця знаходження і доведення їх до необхідного стану.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Блейк Джон, Орион Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997. – 400 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. 1: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 512 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖГП, 2000. – 640 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф. Бутинця; 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 512 с.
5. Інструкція “Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. № 115.
6. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
7. Знайко Ю “Як списати непотрібні матеріали” \\ Все про бухгалтерський облік №31, 2001 рік
8. Інструкція “Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей”, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996р
9. Должанський М.І., Должанський Н.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Л.:Львівський банківський інститут НБУ,2003. - 494с.
10. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.
11. Карев В. Міжнародний облік – передовий облік. Якщо ми не будемо вчитись у розвинутих країн, ми безнадійно відстанемо. // Галицькі контракти. – 1999. – № 46. – С. 25-26.
12. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 635 с.
13. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом. Зарубіжний досвід. – К.: "Облікінформ", 1997. – 144 с.
14. Малишкін О.І Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. / 2-е вид., доп. та виправ. – Суми: Видавництво "Університетська книга", 2001. – 158 с.
15. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. / -К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
16. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. – 224 с.
17. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник // Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663с.
18. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова; 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 496 с.
19. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. -К.: "Лібра",2000-445с.
20. Ткаченко Н.М Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності - К.: "А.С.К.". 1998 - 776 с.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Наказ Міністерства фінансів України 20.10.99 №246.
22. Сопко В.В Бухгалтерський облік . Навч. посібник. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.
23. Хомяк Р.Л., Лемішовський В.І "Бухгалтерський облік в Україні". Навч. посібник.- Львів "Інтелект - Захід." - 2005 р.- 172 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік виробничих запасів" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 21.05.2011 в 09:06 її автором (Анастасія, murka-nastena@yandex.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3395 та скачано 138 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Анастасія...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?