Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Управлінський облік та його вплив на діяльність підприємстваЗміст

ВСТУП…2
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО- ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
1.1. Сутність та основні складові управлінського обліку…....6
1.2. Організація управлінського обліку на підприємстві та його вплив на результативність діяльності підприємства.…..15
1.3. Передумови виникнення та еволюція управлінського обліку в зарубіжних країнах і в Україні..23
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства.31
2.2. Аналіз витрат діяльності підприємства в системі управлінського обліку…37
2.3. Аналіз доходів і результатів діяльності підприємства на основі даних управлінського обліку….45
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБІЛКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У НАПРЯМУ ПОКРАЩАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Розвиток управлінського обліку в умовах його комп’ютеризації.58
3.2. Удосконалення управлінського обліку та звітності підприємства65
ВИСНОВКИ.75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...81
ДОДАТКИ…92

АНОТАЦІЯ

Пекар Ю. П. Вплив управлінського обліку на результативність діяльності підприємства. – Рукопис.
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.050107 – економіка підприємства. – Тернопільський комерційний інститут, Тернопіль, 2011.
У дипломній роботі розкрито теоретично-історичні аспекти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. Здійснено оцінку впливу управлінського обліку на результативність функціонування підприємства ДП «Тернопільське лісове господарство». Визначено перспективи розвитку управлінського обліку суб’єкта господарювання у напряму покращення результативності його діяльності.

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності. Господарська самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо.
Економіка країни характеризується високою динамічністю і нестабільністю. Економічні явища і процеси у вітчизняній практиці часто не входять в межі загальноприйнятих теорій, тому для рішення виникаючих у цих умовах задач від керівників підприємств потрібна розробка нових нестандартних рішень і підходів управління підприємством. У цих умовах на перший план висуваються питання управління економічним потенціалом. Більшість українських підприємств, працюючи в нестабільному економічному і суспільно-політичному середовищі, переживають глибокий спад виробництва і знаходяться або в критичному стані, або в стані банкрутства. Тому управління економічним потенціалом підприємств здатне зіграти виняткову роль у подальшому їх розвитку та функціонуванні.
На сьогодення дана тематика є актуальною, адже будь-яке підприємство бажає знати, яка продукція користується найбільшим попитом, які витрати необхідні на її випуск, який дохід принесе її реалізація в майбутньому, яка доцільніша система заохочення персоналу та ін. Цю інформацію прагнуть відобразити всі підприємства, різними методами, але тільки деякі для цього впроваджують систему управлінського обліку яка дозволяє повністю автоматизувати збір даних і в будь-який момент отримати цілісну картину діяльності підприємства в цифрах.
При таких потребах не обійтись без управлінського обліку, який призначений для вирішення внутрішніх задач керування підприємством та забезпечування інформацією, необхідної для ухвалення управлінських рішень з урахуванням потреб керівників і технології й організації саме даного підприємства, тобто використання якого сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює умови для його оптимізації.
В Україні проблемам управлінської орієнтації бухгалтерського обліку присвячені роботи таких авторів, як О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, С. Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, І.П. Житної, В.І. Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, Є.В. Мниха, М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, І. Д. Фаріона, М. Г. Чумаченка, В.О. Шевчука, С.І. Шкарабана. Серед зарубіжних це: К. Друрі, Е. Майєр, Р. Манн, Д. Міддлтон, Б. Нідлз, Т. Скоун, Р. Ентоні, А. Яругова, Л. Кіллоуф, В. Лейнінгер, С. Райборн, Дж. Рис, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Дж. Арнольд, Т. Хоуп, А. Ф. Аксьоненко, А. П. Зудилін, В. Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, С. Н. Ніколаєва, С. С. Сатубалдін, Я. В. Соколов, С. О. Стуков, В.Ф. Палій, В. І. Ткач, А.Д. Шеремет.
Не зменшуючи важливість здійсненої роботи і цінність одержаних ними результатів, необхідно звернути увагу на відсутність досліджень на перетині таких галузей наукових знань, як планування, бухгалтерський облік, контроль, аналіз та фінансовий менеджмент, що зумовлює актуальність і вибір даної теми.
Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управлінського обліку на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
- з’ясувати сутність та основні складові управлінського обліку;
- дослідити організаційні аспекти управлінського обліку на підприємстві та його вплив на результативність діяльності підприємства;
- визначити передумови виникнення та еволюція управлінського обліку в зарубіжних країнах і в Україні;
- дати загальну характеристику діяльності Державного підприємства
«Тернопільське лісове господарство»;
- проаналізувати витрати, доходи і результати діяльності підприємства в системі управлінського обліку;
- охарактеризувати розвиток управлінського обліку в умовах його комп’ютеризації;
- запропонувати шляхи удосконалення управлінської звітності підприємства.
Об’єктом дослідження є процес формування витрат, доходів та фінансових результатів як об’єктів управлінського обліку підприємства.
Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з організацією управлінського обліку в напряму підвищення результативності діяльності підприємства.
Методи дослідження. При дослідженні теоретичних аспектів управлінського обліку застосовувалися методи індукції та дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку обліку; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту економічних категорій і понять, методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний використовувалися для формування пропозицій щодо удосконалення управлінської звітності; спостереження – для визначення стану обліку й аналізу витрат, доходів і результатів діяльності на досліджуваному підприємстві.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
- з’ясовано сутність та основні складові управлінського обліку;
- досліджено організаційні аспекти управлінського обліку на підприємстві та його вплив на результативність діяльності підприємства;
- визначено передумови виникнення та еволюція управлінського обліку в зарубіжних країнах і в Україні;
- дано загальну характеристику діяльності Державного підприємства «Тернопільське лісове господарство»;
- проаналізовано витрати, доходи і результати діяльності підприємства в
системі управлінського обліку;
- охарактеризовано розвиток управлінського обліку в умовах його комп’ютеризації;
- запропоновано шляхи удосконалення управлінської звітності підприємства
Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити своєчасне одержання та аналіз необхідної інформації керівництвом. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності обліку витрат, доходів і фінансових результатів, надають можливість найповніше виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви підприємства.
Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, для висвітлення тем використовується 16 таблиць та 10 рисунків.
У першому розділі розкрито теоретично-історичні аспекти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства.
Другий розділ містить оцінку впливу управлінського обліку на результативність функціонування підприємства ДП «Тернопільське лісове господарство».
У третьому розділі дипломної роботи визначено перспективи розвитку управлінського обліку суб’єкта господарювання у напряму покращення результативності його діяльності.

ВИСНОВКИ

В ході проведених досліджень ми зробили наступні висновки і пропозиції:
1) Основним видом діяльності ДП «Тернопільський лісгосп» є ведення лісогосподарського та лісопромислового виробництва, форма власності державна. Метою діяльності є ефективне використання наявного виробничого потенціалу, створення сприятливих умов для збільшення виробництва і реалізації продукції, використання отриманого прибутку для задоволення соціальних та економічних інтересів.
2) Управлінський облік, як будь-який облік, що входить до складної облікової системи господарюючого суб’єкта, призначений для надання певної інформації. До інформації управлінського обліку, яка створюється і готується для використання менеджментом усередині підприємства, ставляться інші вимоги, які відрізняються від інформації, призначеної для зовнішніх користувачів.
4) В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв’язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності.
Господарська самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо. Фінансова самостійність підприємства полягає в його повному самофінансуванні, формуванні фінансової стратегії, політики ціноутворення тощо .
5) Як свідчить практика, переважну і найважливішу частину інформації фіксують. Фіксування інформації є обов'язковим елементом управлінської діяльності у підприємствах, оскільки без цього немає можливості її зберігати, одержувати, передавати і опрацьовувати. Матеріальними носіями зафіксованої інформації є документи, які розглядають як засіб закріплення на різних носіях інформації про явища реальної дійсності, тобто документ виступає у ролі матеріального об’єкта, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.
6) Економія витрат на виробництво одна з основних та вирішальних зростання грошових накопичень та прибутку підприємства.
Джерелами зниження собівартості продукції є економія живої та матеріалізованої праці, що забезпечується раціональним та ощадливим використанням усіх видів ресурсів, дотриманням суворого режиму економії в усіх підрозділах підприємства, утворення проти затратного механізму господарювання. Основними завданнями аналізу витрат в системі управлінського обліку є перевірка достовірності даних обліку і звітності про витрати підприємства, виявлення факторів, які впливають на їх формування.
7) Провівши загальний аналіз витрат ДП «Тернопільське ЛГ» можна сказати що питома вага матеріальних витрат у 2010 році збільшилась порівняно із 2008 роком на 1,6% та зменшилась порівняно з 2009 роком на 0,5%. Витрати на оплату праці пропорційно збільшилися відносно 2008 року на 2,8% та зменшилися порівняно з 2009 роком (2,1%). Відрахування на соціальні заходи та витрати на амортизацію зменшилися у 2010 році відносно 2009 року (на 0,7% та 0,8% відповідно),а щодо 2008 року витрати на амортизацію зменшилась на 0,9 %, а відрахування на соціальні заходи збільшились на 1,1%. Значних змін зазнали інші операційні витрати у 2010 році вони зменшилися відносно 2008 року на 4,6% та збільшилися у порівнянні із 2009 роком на 3,1%.
Також у 2008, 2009, 2010 роках найбільшу вагу займають витрати на оплату праці. На другому місці знаходяться матеріальні витрати. Найменшу вагу в усіх трьох роках займають витрати на амортизацію.
8) Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. З практичного погляду показник "дохід" визначається тим, що він характеризує загальну суму коштів, що надходить на підприємство за певний період і за вирахуванням податків.
Отже, дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт без врахування податку на додану вартість та акцизного збору.
Дохід від реалізації продукції на даному підприємстві відбиває загальний дохід (виторг) від реалізації яка є основним джерелом доходу даного підприємства.
9) Співставивши показники доходу від реалізації продукції за 2008 та 2010 роки, можна простежити позитивну динаміку, оскільки він значно збільшився і становить 11660 тис. грн. що є на 37% більшим, ніж показник 2008 року, причиною такого стрімкого росту доходу є збільшення собівартості реалізованої продукції на 3184 тис. грн. (44,7%), яка, в свою чергу, збільшила чистий прибуток на 4008 тис. грн. (38,3%) та валовий прибуток, як загальний прибуток підприємства до позначки 2873 тис. грн. що є на 874 тис. грн. (29%) більше 2008 року. За 2009 рік в порівнянні з 2008 роком відбулася зворотна тенденція, усі показники знизились як наслідок зниження собівартості реалізованої продукції, відповідно дохід на 353 тис. грн., чистий прибуток на 464 тис. грн. та загальний валовий прибуток підприємства на 417 тис. грн. Також можна зробити висновок про те що основним джерелом доходу ДП «Тернопільський ЛГ» є саме дохід від реалізації продукції, про що свідчить сильна залежність показників загального валового прибутку підприємства від показників чистого доходу від неї. 2010 рік у цьому плані є відмінним через збільшення витрат підприємства на оплату праці, та відрахування на соціальні заходи.
10) При збільшенні обсягів товарообороту при сталій ставці ПДВ рівень чистого доходу в загальному практично не змінився, різниця на ДП «Тернопільське ЛГ» між 2008, 2009, 2010 роками є тільки тому що змінювалися витрати на реалізовану продукцію, відрахування на соціальні заходи та відрахування на заробітну плату і відповідно їх середнє арифметичне становить 87% як середній показник за минулі три роки.
Дуже важливим показником, є собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) оскільки він складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат і становила 4402, 4355, 7586 тис. грн. відповідно у 2008, 2009, 2010 роках.
Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки, які включаються в ціну товару, платники податку прогнозують, виходячи з обсягів поступлення і реалізації товарів за джерелами їх надходження та чинного законодавства з оподаткування і ціноутворення. Із зниженням ставок податків і зборів величина і рівень чистого доходу зростає, що збільшує вірогідність зростання товарообороту за рахунок зниження цін на товари і послуги.
Інші вирахування з доходу прогнозуються у випадках продажу товарів з наданням знижки. Величина знижки повинна бути економічно обґрунтована. Вона не повинна перевищувати величину очікуваних додаткових доходів чи економії операційних витрат від їх реалізації, на ДП «Тернопільське ЛГ» інші вирахування з доходу відсутні.
Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) призначений для покриття собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і формування валового прибутку, та становив на даному підприємства 6451, 5987, 10459
тис. грн. за 2008, 2009, 2010 роки відповідно.
10) Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Фірма рентабельна, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.
11) Проаналізувавши розрахунок рентабельності і суть досліджувального підприємства, результату доходів та витрат, робимо висновки про те що діяльність підприємства є прибутковою та саме підприємство рентабельним, оскільки простежується збільшення коефіцієнтів рентабельності, оскільки чистий прибуток за 2010 рік значно перевищив прибутки за попередні, пришвидшилися темпи обороту активів що зразу відобразилося на доході від реалізації, та оскільки підприємство є державної форми власності і його основна мета задоволення соціальних потреб, у цьому простежується також досить позитивна тенденція оскільки за 2010 рік відрахування на такі потреби зросли приблизно на 60%, з чого робимо висновки що діяльність ДП «Тернопільське ЛГ» задовільна хоч і беручи до уваги реалізацію тільки 50% можливої сировини, вважаю що у даного підприємства є усе необхідне для продовження позитивної тенденції росту економічних показників діяльності загалом.
12) Системи автоматизації обліку застосовуються для складання обліку та пошуку вхідних, вихідних, внутрішніх документів. У базах даних цих систем зберігається не лише формальна частина (реквізити) документів, а й їх змістовна частина у вигляді текстів, текстових файлів, образів. Швидкий пошук необхідних документів за ключовими словами або інформацією яка у них міститься. З допомогою цих систем можна автоматизувати рутинні операції роботи з документами.
Ефективно діюча система управлінського контролю є запорукою якісного управління підприємством.
Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень. Тому на даному підприємстві доцільно впроваджувати автоматизовану систему обліку якщо не з метою отримання глобального результату то для того, щоб вирішити ряд локальних проблем.
13) В загальному для управлінської звітності як на даному підприємстві головним є своєчасне одержання достовірної інформації про доходи і витрати як на підприємстві в цілому, так і в окремих його структурних підрозділах.
Враховуючи те, що лісівництво це специфічна галузь з довготерміновим, трудо- та ресурсномістким циклом виробництва, що частково ведеться за рахунок державних коштів, то для здійснення ефективної господарської діяльності необхідно контролювати рівень понесених підприємством витрат протягом обороту рубки для об’єктивного визначення цінності стиглого деревостану з подальшою його реалізацією на ринку. Виробництво лісопродукції має свої особливості, які необхідно враховувати при організації та веденні управлінського та бухгалтерського обліку на даному лісогосподарському підприємстві.
14) Основним напрямком для покращення управлінського обліку на ДП «Тернопільське ЛГ» є якомога найбільше приближення об’єктивних актуальних даних цієї системи до бухгалтерського обліку шляхом введення додаткових рахунків, та покращання процедур які відповідають за збір фактичних даних. Також важливим є оновлення комп’ютерних та програмних ресурсів, що потрібним для покращення обробки та подання необхідних звітів управлінській ланці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрютина М.С. Экономический учет и анализ деятельности предприятий //Вопросы статистики.– 2009. – № 11 – с. 15–23.
2. Адаме Р. Основы аудита. - М.: Аудит ЮНИТИ, 2008. - 398 с.
3. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2008. - 432 с.
4. Амортизація основних засобів // Все про бухгалтерський облік – № 112.– 2007– с. 19–22, 213.
5. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма//Под ред. проф. В.Е.Рыбадкина: Учебник. - М.: Международные отношения, 2006. - 304с.
6. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. - М.: Экономика, 2007. - 368 с.
7. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 213, 952 с.
8. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/За редакцією Ф. Ф. Бутинця - Житомир, ПП "Рута", 2006. -416с.
9. Баканов МИ., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 416 с.
10. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО. 2008.-574с.
11. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – Львів: Спалом, 1998.
12. Бутинець Т.А. та інші. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця 4 перевидання – Житомир: ЖІТІ. 2008. – 672 с.
13. Бутинець Ф. Ф. та Інші. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. 3 перевидання - Житомир: ПП"Рута",2007.- 25,26 - 34с.
14. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Я. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. 2 перевидання - Житомир: ПП "Рута", 2006. -544с.
15. Бутинець Ф., Чижевські Л. Герасимчук Н. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Облік – аудит” – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 25, 448 с.
16. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник 4-те видання доповнене і перероблене / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожній та інші – Тернопіль: Економічна думка, 2009 – 230-236, 288 с.
17. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2008.-832с.
18. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей 5-те видання, доповнене і перероблене. - К.: А. С. К., 2006. – 784 с.
19. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник . / За редакцією професора Ф.Ф.Бутинця з-те видання, перероблене і доповнене, - Житомир: ЖІТІ, 2006 – 672 с.
20. Бухгалтерський фінансовий облік / Під редакцією Бутинця Ф.Ф. -Житомир, ПП "Рута", 2006. - 608 с.
21. Гарасим П. М, Кізима А. Я., Забчук В. Д. Та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей/ За ред. Хомина П. Я. Тернопіль:Астон, 2007. - 288 с.
22. Голов С- Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.:Скарби, 2008. -382с.
23. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. пос. : 3-тє вид., допов. - К.; А.С.К., 2008.-416 с.
24. Дегтяренко В.Н. Оценка еффективности и внутренные резервы. - М.: "Эксперементальное бюро", 2007. - 144с.
25. Довідник з бухгалтерського обліку//Склад.: Н.І.Циклер, Й.Д.Шляхта, Г.Г.Штулер; За ред. Н.І.Циклер. - Ужгород: ІВА, 2008. - 356 с.
26. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. — М.: Аудит, 2006. — 56 с.
27. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І/Ред. кол.: С.В.Мочерний (відпр. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2008. - 864 с.
28. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І.Шкарабана, М.І. Сапачова. - Тернопіль, ТАНГ, 2009. - 405 с.
29. Економічний аналіз для промислових підприємств / Під ред. С.І.Шкарабано, М.І.Сапанова – Тернопіль ТАНГ, 2007 – 405 с.
30. Ефимова О.В. Годовой бухгалтерский отчет: раскрытие информации // Бухгалтерский учет. - 2007. - № 2, с. 5 - 11.
31. Журавель Г.П., Крупка Л.Д., Палах М.С. та інші. Бухгалтерський облік особливості в галузях економіки – Тернопіль. Економічна думка, 2006, 449с.
32. Городній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. К.: Видавництво “Бліц–Ін форм”, 2008 – 132 с.
33. Завгородний В.П. Бухгалтерский облик, контроль и аудит в системе управления предприятием. К.: Издательство “ВАКЛЕР”, 2009, – 976 с.
34. Завгородній А.Г., Усач Б.Ф., Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Львівська політтехніка, 2005. – 75, 208с.
35. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, 8 с.
36. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. 283/97 – ВР.
37. Зубілевич С. Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. К.І. Ділова Україна, 2006.-375с.
38. Иващук О.Т., Мех Я.В., Пушкарь М.С. Методические указания к использованию математических методов при изучении учетно - экономических дисциплин.: Тернополь, ТАНГ, 2006. - 28с.
39. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009. - 413 с.
40. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
41. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку // Затв. Наказом Дежавного комітету статистики від 27. 07.1998 р. № 263.
42. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 16. 05.1996 № 99// Бізнес. -1996.-№26.
43. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе ОААР): Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998. - 328 с.
44. Карпик Я.М., Пушкар М.С., Аналіз господарської діяльності (посібник для бізнесменів). - Тернопіль, 2006. - 48с.
45. Карпова Т.Ф.: Управленческий учет. Москва. Инфра– М., 2007. 23, 892 с.
46. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ОААР. - М.: Дело, 2008. - 452 с.
47. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. - М.: ФБК - Пресс, 2008. - 194 с.
48. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 512 с.
49. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. - 378 с.
50. Коршикова Р. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 7, с. 28 - 40.
51. Костюченко В. Облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку//Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№5. - с.23-40.
52. Крамаровський Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 300 с.
53. Мажельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 48, 215с.
54. Кузьмінський А., Сопко В., Єфіменко В., Голов С., Бірмані Е. Концепція національного плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №1, с.4 - 9.
55. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г,. Лук'яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - К.: Аграрна наука, 2008. - 396 с.
56. Курсові різниці: бухгалтерський та податковий облік//Все про бухгалтерський облік. - 2009. №197. - с.14-18.
57. Лист Мінекономіки України (Зовнішньоекономічні договори)//Бухгалтерія. - 2008. - 3 травня. - с.9-12.
58. Литвин Б.М. Аналіз господарської діяльності. - Львів: Світ, 2006. - 272с.
59. Литвин І. Інформаційні системи в управлінні. Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 303с.
60. Литвин Ю.Я., Олійник В.М. , Палюх М.С., Семчишин М.В. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. - Тернопіль: “Тернопіль”, 2008. – 376 с.
61. Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Совінський В.С. та інші. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: Підручник для вузів. - 3 - ге вид., пер. і доп. - Тернопіль: Чарівниця, 2005, - 824 с.
62. Максимова О.Я. Постійні і змінні затрати // Баланс. – 2006. – № 18 – с. 54–55.
63. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. - Житомир: ЖІТІ, 2006. - 384 с.
64. Мельник В.Г. Словник - довідник бухгалтера - підприємця. - Тернопіль, 2007. - 127с.
65. Мех Я.В. , Сумкіна Н.В. , Дерій В.А. Облік , контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. - К.: НМК ВО, 2006. - 124с.
66. Мех Я.В. Облік і аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства. - К.: НМК ВО, 2007. - 144с.
67. Мех Я.В. Обліково - аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами (на прикладі підприємств промисловості України): Монографія, - Тернопіль: Економічна думка, 2009, - с. 553
68. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений//Под ред. Елесеевой И.И. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. - 408 с.
69. Мних Є.В. Аналіз і оцінка виробничої діяльності підприємств. - К.: 2006. - 104с.
70. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів: Армія України, 2009. - 144 с.
71. Нагорний В. Облік витрат на виробництво продукції національні стандарти // Все про бухгалтерський облік. – 2008 – № 97 – с. 19–26.
72. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження норм коштів на представницькі цілі,рекламу на виплату компенсацій за використання відповідно до наказу особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх використання від 12 листопада 1993 р. № 88.
73. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник.- К.: Книга 2006.- 27 - 28, 356, 544с.
74. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Зб. Нормативних актів – К.: СП «Юрінком Інтер», 2008. – 231 с.
75. Нидиз Б., Андерсон Х., Колдуєлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. /Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика. 2007 – 492 с.
76. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування) Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Карт–Бланк, 2008 – 288 с.
77. Облік запасів//Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №7. - с.20.
78. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2007. - №17. - с.40-49.
79. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2007. - №20. - с.24-25.
80. Облік і звітність в іноземних валютах. Облік придбання товарів по імпорту//Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №9. - с.6-9.
81. Остапчук Н. Облік адміністративних витрат // Бізнес (Бухгалтерія) . – 2007. – № 47 – с. 114–119.
82. Остапчук Н. Облік загальновиробничих витрат // Бізнес (бухгалтерія ). – 2009. № 47. – с. 110–114.
83. Островский О.М. Типовые елементы организации бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 207с.
84. Павлюк О. Організаційно–методологічні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт. - Львів, - 2007. – 256 с.
85. Палюх М.С. Управлінський облік: проблеми розвитку. Міжнародна науково - практична конференція "Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття". - Львів, - 2006. – 415 с.
86. Панков В.А., Єлецьких С.Я., Михайличенко Н.М. Контролінг і бюджетування фінансово- господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с
87. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учебн. пособие. - Минск: Экоперспектива, 2008. – 53, 238 с.
88. Пантелеев В.Скромна привабливість витрат при придбанні запасів // Дебет- кредит. -2008. - №І2. -с.28-39.
89. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №8. - с.13-17.
90. Пархоменко В.М. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7, с. 3 - 8.
91. Пархоменко В.М. Регістри облікових записів//Податки та бухгалтерський облік. - 2009. - №5. - с.2-8.
92. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"//Все про бухгалтерський облік. - 2009. - №111. - с.87-89.
93. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 454с.
94. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль, 2007. -146 с.
95. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико - методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 423 с.
96. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навчальний посібник. 2 перевидання - Тернопіль, 2007.- 17, 34, 160с.
97. Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль друге перевидання: Карт-бланш, 2006.- 356-360, 628с.
98. Рейцберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Старобудцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ППФРА-М, 2006. - 496 с.
99. Ригард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности//Пер. с англ. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2009. - 432с.
100. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 2008. - 192 с.
101. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. - Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688 с.
102. Савченко О. Операції з давальницькою сировиною//Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - №11. - с.28-36.
103. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень./ В.Ф. Ситник, О.С. Олексюк, В.М. Гужва, С.П. Ріппа,. - К.: Техніка, 2005. - 162с.
104. Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ.под. ред. Н.Д. Эриашвили.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. - 179 с.
105. Смиричинський В.В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 2006. - 212 с.
106. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. - 176 с.
107. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 400с.
108. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерская отчетность: степень возможной реальности // Бухгалтерский учет. - 2007. - № 1, с. 54 - 56.
109. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. - М.: Аналитика-Прес, 2008. - 288с.
110. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2009. - 500с.
111. Сук Л. К. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів//Бухгалтерія. - 2008. - №9. - с.6-15, 526.
112. Типове положення № 473 - "Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473. 3с.
113. Теория бухгалтерского учета: Учеб. / И.Н.Белый, П.Я.Папковская, А.П.Михалкевич. - Минск: Мисонта, 2007. - 82 с.
114. Тернопільське лісове господарство, загальна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ternopillis.te.ua/about-us/characteristic
115. Терехов А. А., Терехов М. А. Контроль и аудит: основние методологические приемы и технология. - М.:Финансы и статистика, 2008.-208с.
116. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. - К.: АСК, 2008. – 17, 784с.
117. Управленческий учет: Ентони А. Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Марк С.: Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 29, 878 с.
118. Управленческий учет: Учеб. пособ. / Под ред. А. Д. Шереметова. – М.: РБК-Пресс, 2009. – 17, 20, 518 с.
119. Управленческий учет по международным стандартам / Под ред. проф. Я.В.Соколова и доц. А.А. Терехова. - СПб.:СПб ТЭИ, 2008. - 84с.
120. Управленческий учет/Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила. - М.: ИНФРА-М, 2007.-480с.
121. Федорович Р.В., Іващук О.Т. Теорія економічного аналізу: економіко - математичний аспект. - Тернопіль.: БІМА, 2007. - 278с.
122. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. - К.: Лібра, 1999.-336 с.
123. Хаддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий/Под ред. Ю.Н. Воропаева. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 192с.
124. Харитонова А. Бухгалтерський облік запасів за новим планом рахунків//Баланс-Агро. - 2008. - №6. - с.48-57.
125. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 17, 576 с.
126. Хитчинг К., Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ./Пер. с англ. Ю.А. Огибина и др. - СПб.: АОЗТ “Литера плюс”, 2008 - 270с.
127. Церетелі Л. Облік запасів//Вісник податкової служби України. - 2000. - №9.-с.59-63.
128. Чумаченко М.Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні та міжнародні стандарти обліку. - К.: Інститут фінансових і банківських досліджень академії економічних наук України, 2007. - 36с.
129. Чумаченко Н.Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее... будущее?! //Світ бухгалтерського обліку. - 2010. - №4, с.4 - 12.
130. Шкарабан С.И. Основы оперативного экономического анализа, - Львов. Вища школа, 2008. – 140 с.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Управлінський облік та його вплив на діяльність підприємства" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.07.2011 в 17:33. Автором даного матеріалу є Пекар Ю. П.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1489 та скачано 87 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Пекар Ю. П....

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали