Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Фінансові ресурси підприємства й оцінка ефективності їх використанняПовна назва роботи

Фінансові ресурси підприємства й оцінка ефективності їх використання на ЗАО „ЗАЗ”»

Зміст

Завдання
Реферат
Вступ.........4
1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства...........5
1.1 Поняття фінансового стану підприємства, необхідність його аналізу ...5
1.2 Інформаційна база фінансового аналізу........7
1.3 Форми та методи аналізу фінансового стану підприємства......13
2 Аналіз показників фінансового стану на прикладі підприємства ЗАТ „ЗАЗ”......17
2.1 Загальна характеристика підприємства ...........17
2.2 Аналіз показників майнового стану......18
2.3 Аналіз показників оборотності активів.25
2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства..28
2.5 Аналіз та оцінка показників ліквідності майна підприємства...35
2.6 Аналіз показників рентабельності підприємства...........38
3 Основні напрямки підвищення показників фінансового стану..........46
3.1 Створення ефективної системи управління витратами підприємства....48
3.2 Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств.53
3.3 Підвищення ефективності формування власного фінансового капіталу підприємства............53
3.4 Заходи, спрямовані на поліпшення господарської діяльності аналізуючого підприємства ЗАТ „ЗАЗ”..........58
Висновки..64
Перелік використаних джерел......67
Додаток 1 (Форма №1)
Додаток 2 (Форма №2)

РЕФЕРАТ

Курсова робота виконана на 66 сторінках, 15 таблиць, формули, 4 додатки.
Мета: дослідження фінансового стану підприємства, виявлення основних проблем фінансової діяльності.
Об’єкт дослідження: ЗАТ „ЗАЗ”.
Предмет аналізу: фінансові процеси підприємства і кінцеві фінансово-господарські результати діяльності.
Метод дослідження: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів (відносних показників), порівняльний аналіз, статистичний і фінансовий аналіз дослідження матеріальних джерел.
БАЛАНС, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ВЛАСНІ КОШТИ, ПОЗИКОВІ КОШТИ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ОБОРОТНІ ЗАСОБИ, КАПІТАЛ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ.

Перелік умовних скорочувань:

Ф.1 – форма № 1 „Баланс”
Ф.2 – форма № 2 „Звіт про фінансові результати”
Ф.3 – форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”
Ф.4 – форма № 4 „Звіт про власний капітал”
Кх – коефіцієнт або показник
ВК – власні кошти
ЧВ – чиста виручка
Зд – довгострокові зобов’язання
Зк – короткострокові зобов’язання

ВИСНОВКИ

Формування ринкових відносин вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб”єкти господарювання з метою одержання доходу.
Одним з інструментів з’ясування конкурентноздатності підприємства є фінансовий аналіз.
Фінансовий аналіз діяльності підприємства – комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів статистичного, економічного і фінансового аналізу за даними трьох потоків інформації: нормативної, планової та фактичної, відображеної в бухгалтерській (фінансовій) звітності підприємства.
Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб”єктів. У свою чергу фінансовий стан суб”єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. Якщо господарська діяльність забезпечує прибуток, то утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому реультаті сприяють зміцненню фінансового становища підприємства. Брак або неправильне формування і використання активів може виявитись головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості постачальників за одержані сировину й матеріали, неповного та неритмічного забезпечення підприємницької діяльності необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов”язань перед власниками, державою та найманими працівниками. Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.
Фінансовий стан підприємства може бути задовільний або незадовільний.
Задовільний фінансовий стан – це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв”язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.
В системі економічної інформації особливе місце займає вивчення показників фінансової звітності підприємства. Аналаз фінансової звітності є важливим елементом економічної політики підприємства, організації його внутрішнього економічного механізму, контролю, ревізії, фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансової звітності використовують результати аналізу для оптимізації своїх рішень.
Активи і зобов”язання підприємства щоквартально відображаються в його балансі та звіті про фінансові результати, а за підсумками року, крім того, у звіті про рух грошових коштів, звіті про власний капітал та примітках до річної фінансової звітності. Фінансова звітність містить в собі величезний аналітичний потенціал і може бути використана в процесі прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру. Навіть побіжний погляд на показники фінансової звітності може дати досвідченому аналітику достатньо повну інформацію про поточне фінансове становище підприємства, стійкість його положення як суб”єкта підприємницької діяльності та можливих перспектив господарювання.
В умовах ринкової економіки фінансова звітність стає публічною та значно розширюється коло її користувачів. Звітність повинні вміти читати не тільки професійні економісти, бухгалтери і аудитори, але і керівники, засновники (власники) підприємств, менеджери, акціонери, податкові інспектори, фінансові і банківські працівники, наймані працівники суб”єктів господарювання. Так, власники аналізують фінансову звітність з метою підвищення прибутковості капіталу та забезпечення стабільності підприємства; кредитори – щоб визначити свій ризик по боргах; майбутні інвестори – на вигідність своїх вкладів у підприємницьку діяльність суб”єкта господарювання; наймані працівники – для оцінки стабільності формування власних доходів та відрахувань на соціальні заходи.
Навички дослідження інформації публічної фінансової звітності, вироблення відповідної тактики і стратегії управління своїми власними ресурсами, вміння читати поради спеціалістів з питань оцінки фінансових показників роботи підприємства забезпечують кожному громадянину нашої держави можливість стати реальним власником. Прийняття будь-якого інвестиційного рішення неможливе без оцінки інформації, що характеризує об”єкт вкладення коштів. Водночас слід пам”ятати, що показники фінансової звітності це дані про минуле. А завдання аналізу фінансового стану підприємства – це завдання аналізу майбутнього.
Процес переходу до ринкової економіки відбувається в досить складних умовах не тільки реформування власності, але й економічної політики підприємства. В системі фінансового, управлінського, податкового і статистичного обліку багато економічних показників, які характеризують підприємницьку діяльність, набувають нового змісту і більш вагомого значення. Якщо показники – це основа, то аналіз – справа творча. Закінчується аналіз конструктивними висновками щодо поліпшення результатів діяльності. В той же час, комплексна методика аналізу фінансового стану підприємства ще не знайшла відображення у літературі, що значно ускладнює його проведення користувачами фінансової звітності.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К: КНЕУ, 1998.
2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К: МАУП, 2001.
3. Ткаченко М.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К: „А.С.К.”, 2002.
4. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – К: 2003.
5. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства // Фінанси України. – 2003. - №7. – с.97.
6. Шандова Н.В Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України. – 2003. - №12. – с.53.
7. Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств// Фінанси України. – 2002. - №2. – с.53.
8. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств// Фінанси України. – 2002. - №6. – с.36.
9. Вітлинський В.В. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2002. - №8. – с.40.
10. Глазунов В.М. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств//Фінанси України. – 2001. - №11. – с.54.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансові ресурси підприємства й оцінка ефективності їх використання" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.04.2011 в 21:50. Автором даного матеріалу є glebus91 (glebus91@gmail.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1733 та скачано 117 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

glebus91...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали