Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Статутний капітал – джерело фінансової діяльності суб’єктів падприємництваЗміст

Вступ..…..ст.4
РОЗДІЛ 1
Теоретичний та економічний зміст поняття статутного капіталу як джерела фінансової діяльності суб’єктів підприємництва..ст. 6
1.1 Поняття про капітал підприємства.............. ......ст. 6
1.2 Теоретичний зміст статутного капіталу як основної складової власного капіталу підприємства ..ст. 10
1.3 Статутний капітал - джерело фінансування підприємства суб'єкта господарювання, його форми та розміри ст. 12
РОЗДІЛ 2
Формування статутного капіталу на піжприємствах різних організаційно-парвових форм фласності…… ст. 18
2.1.Порядок формування статутного капіталу організацій різних організаційно-правових форм……ст. 18
2.2. Формування статутного капіталу державного підприємства……. ст. 20
2.3 Формування статутного капіталу акціонерного товариства ст. 22
2.4 Формування статутного капіталу приватного підприємстваст. 27
2.5 Формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства на прикладі ТОВ «Оріон». ст. 31
2.6 Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства… ст. 32
2.7 Формування статутного капіталу командитного товаристваст. 33
РОЗДІЛ 3
Шляхи зміни та напрямки удосконалення використання статутного капіталу з метою отримання максимального результату від фінансової діяльності підприємства.….ст. 34
3.1 Зміна статутного капітал та її вплив на результати фінансової роботи підприємства..ст.34
3.2 Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві …..ст..39
Висновок…..ст..42
Література….ст.44
Додатки
Таблиці

ВСТУП

За останні роки в Україні відбулися і відбувають глибокі зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки.
Ринкова економіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств.
З’явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво.
Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
Цей вид діяльності має постійний характер та характеризується свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, а також відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання. Цей вид діяльності не виключає ризику, збитків та банкрутства. Підприємництво чітко орієнтоване на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб.. Це важливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу надалі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності, але й від тієї долі прибутку, що залишається розпорядженні підприємства після сплати податків. Кім того необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, зменшувати витрати.
При організації підприємство повинно мати статутний фонд або статутний капітал, за рахунок якого формуються основні фонди і оборотні кошти. Організація статутного капіталу, його ефективне використання, управління ним – одне з головних і важливих завдань фінансової служби підприємства. Статутний капітал - основне джерело власних коштів на підприємстві. Саме тому ця тема була і залишається актуальною і сьогодні. Сума статутного капіталу акціонерного товариства відображає суму випущених ним акцій, а державного і комунального підприємства – величину статутного фонду. Статутний фонд змінюється підприємством, як правило, за результатами його роботи за рік після внесення змін в установчі документи. Статутний капітал підприємства визначає мінімальний розмір його майна, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал виступає першим грошовим фондом, що відображається в пасиві балансу.
Під фінансуванням підприємства розуміють притягання необхідного для отримання основних та оборотних фондів підприємства капіталу, іншими словами, покриття потреб в капіталі.
В курсовій роботі детально розглянуто формування та рух статутного капіталу, його облік на підприємстві на прикладі ТОВ «Оріон», яке було.
Метою даної роботи є розкриття проблемних аспектів формування статутного капіталу підприємства в умовах ринкової економіки.
Об’єктом досліджень являється статутний капітал підприємства.
Суб’єктом виступає ТОВ «Оріон».
В роботі розкрито зміст на підтвердження статутного капіталу підприємства, розглянуто основні процедури створення капіталу. Для написання курсової роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання.

ВИСНОВОК

В даній курсовій роботі була досліджена тема статутного капіталу як джерела фінансової діяльності підприємства, яка являє собою комплекс функціональних завдань, які здійснюють фінансові служби суб’єктів господарювання пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності підприємств.
Ґрунтуючись на результатах дослідження, можна зробити висновок, що серед господарських коштів підприємства не останнє місце посідають власні кошти, одним із джерел яких виступає статутний капітал. Статутний капітал - це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами. Статутний капітал являється основним джерелом формування його активів. При ознайомленні з формуванням статутного капіталу, необхідно врахувати організаційно - правову форму підприємства. Так, статутний капітал державних підприємств відображає суму коштів, виділену державою з бюджету на момент введення підприємства в експлуатацію для здійснення його діяльності (вартість всіх витрат на будівництво, монтаж, наладку, вартість обладнання, оборотних засобів та грошові кошти).
Статутний капітал недержавних комерційних структур формується за рахунок коштів (матеріальних, грошових), внесених акціонерами (учасниками), і тому уявляє собою колективну власність декількох юридичних або фізичних осіб — засновників акціонерного товариства або підприємства іншої організаційно-правової форми.
В курсовій роботі детально розглянуто формування та рух статутного капіталу в залежності від організаційно-правових форм власності підприємств, в тому числі ТОВ «Оріон». В цій роботі розкриті мета і завдання для створення і використання статутного капіталу. Також приведена нормативна база щодо створення та руху статутного капіталу. Розкрито методи формування статутного капіталу, розкрито зміст на підтвердження статутного капіталу підприємства, розглянуто основні процедури створення статутного капіталу.
Можна стверджувати, що фінансова діяльність (фінансування) має вирішальний вплив на процеси генерування вартості підприємства. Так, оптимізація структури капіталу, в тому числі і статутного, веде до зменшення затрат на його залучення і створює фінансову базу для успішної операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
Для написання курсової роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України
2. Цивільний Кодекс України
3. Закон України «Про господарські товариства в Україні»
4. Закон України «Про акціонерні товариства»
5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
6. Анікіна О.В. основи підприємництва: Навчально-методичний комплекс. /О.В.Акіліна, В.Г. пасічник-К.% Центр навчальної літератури, 2006.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. Підручник. - 2е видання, перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002
8. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І. та інші за редакцією академіка НАНУ, професора Чумаченька М.Г. – Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 2е видання, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003
9. Буряк Л.Д. та ін. / Кер.авт.кол. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник (затв. МОН України).- 7-е вид. КНЕУ, 2008 г
10. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні За ред. С.Ф. Голова, Дніпропетровськ.,2000
11. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навчальний посібник К: Алеута, 2005.
12. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001
13. Єфімова О.В .,ст. "Аналіз власного капіталу"
14. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. Тернопіль: Екон. думка, 2000.
15. Кірейцев Г.Г, фінансовий менеджмент, Житомир: ЖІТІ, 2001.
16. Лазаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -2е видання. - К.: Знання-прес,2006
17. Макарова Т. П.,. Бондар Н.М Економіка підлриємства, Київ 2003 р.
18. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства . Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004
19. Онисько С М., Марич П. М.Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006
20. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства. Підручник. – 4е видання, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002.
21. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. Фінанси підприємств: К.: КНЕУ, 2004.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
23. ТерещенкоО.Т 35 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003..
24. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств Київ, 2003р.
25. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004
26. Фінансова звітність за національними стандартами Бухгалтерського обліку, К: «Лібра»,1999
27. Фінансовий аналіз [Білик М.Д., Немержицька Н.Ю, Павловська О.В., Притуляк Н. М.]. – К: КНЕУ, 2006
28. http://zakon.rada.gov.ua
29. http://uazakon.com

Повна інформація про роботу

курсова робота "Статутний капітал – джерело фінансової діяльності суб’єктів падприємництва" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.05.2011 в 18:00. Автором даного матеріалу є наталя (nat270478@yandex.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 997 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

наталя...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали