Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Розвиток та приборкання інфляційних процесів у незалежній УкраїніЗміст

ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ І ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 5
1.1 Сутність інфляції і індекс споживчих цін 5
1.2 Причині інфляції та її види 7
1.3 Соціально-економічні наслідки та особливості інфляційних процесів в Україні 13
2. РОЗВИТОК ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНІ 16
2.1 Аналіз інфляційних процесів в період незалежності Україні 16
2.2 Аналіз інфляції пропозиції та попиту 23
3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА 27
3.1 Засоби боротьби з інфляцією, використовувані в Україні 27
3.2 Радикальні антиінфляційні заходи 30
3.3 Подолання інфляції шляхом грошово-кредитної політики 32
3.4 Рекомендації щодо подолання негативних інфляційних тенденцій 38
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ВСТУП

Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом перерозподілу національного багатства - від бідніших верств суспільства до більш багатим, посилюючи тим самим його соціальне розшарування.
У країнах з розвиненою ринковою економікою інфляція може розглядатися як невід'ємний елемент господарського механізму. Однак вона не представляє серйозної загрози, оскільки там відпрацьовані і досить широко використовуються методи обмеження і регулювання інфляційних процесів. В останні роки в США, Японії, країнах Західної Європи переважає тенденція уповільнення темпів інфляції.
На відміну від Заходу, в Україні, що здійснює перетворення господарського механізму, інфляційний процес розгортається, як правило, в зростаючих масштабах. Це вельми незвичайний, специфічний тип інфляції, що погано піддається забороні і регулюванню. Цінова нестабільність економічно та психологічно вимотує більшість людей, створює величезну соціальну напруженість у суспільстві.
Виходячи із сформульованої актуальності теми, визначимо мету і завдання роботи.
Мета: на основі теоретичного матеріалу розглянути інфляцію, її причини, соціально-економічні наслідки, проаналізувати існуючий стан інфляційних процесів в сучасній Україні та розглянути шляхи подолання інфляції в Україні. Зробити висновки.
Завдання:
1. Дати визначення інфляції, її класифікацію та методи вимірювання.
2. Виявити основні причини інфляційних процесів.
3. Вивчити соціально-економічні наслідки інфляції.
4. Дати аналіз антиінфляційним заходам держави.
5. Дослідити особливості інфляційного процесу в Україні та заходи їх подолання.
При написанні роботи застосовувалися такі методи дослідження: монографічний, економіко-статистичний, аналітичний, логічний та інші.
Інформаційною базою для написання роботи послужили: навчальна, наукова, методична література з даного питання, законодавчі акти; статистичні довідники проблемні статті у федеральних засобах масової інформації, електронні ресурси віддаленого доступу.

ВИСНОВКИ

У наш час інфляція – одна з самих небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову систему загалом. Інфляція означає не тільки зниження купівельної здатності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій.
Розглянуті у роботі фактори інфляції свідчать про всебічну її чутливість, і лише стабільність у кожній із сфер економіки, як національної, так і світової, сприятиме зупинці інфляційних процесів в Україні.
Інфляційний процес в Україні є досить таки не стабільним і відповідно до створених умов має порівняно великий потенціал до розвитку. Тому актуальним і до кінця не вивченим залишається питання дослідження розвитку інфляції в сучасній економіці України.
Інфляція - складне, багатофакторне, соціально-економічне явище. Серед причин його розвитку - внутрішні та зовнішні, економічні та неекономічні.
Провівши аналіз доступної вітчизняної та зарубіжної літератури і, виходячи з викладених мети і завдань роботи, можна зробити наступні висновки:
1. Стабільність цін є однією з найважливіших макроекономічних проблем. Інфляція - це підвищення середнього (загального) рівня цін. Існує кілька типів інфляції, які нелегко на практиці відрізнити один від одного, тому що вони тісно пов'язані і постійно взаємодіють.
2. До основних причин інфляційних процесів можна віднести монополістичні тенденції в економіці, зростання державного дефіциту і державного боргу, диспропорції в народному господарстві, кризові явища у валютно-фінансовій системі. Існує також зв'язок між інфляцією та безробіттям.
3. У результаті інфляції у більшості домашніх господарств знижуються реальні доходи, їхній життєвий рівень падає, відбувається знецінення заощаджень, у суспільстві зростає нервозність, соціальну напругу. Інфляція дезорганізує виробництво, негативно позначається на обсягах виробництва, порушує інвестиційний процес. Від інфляції можуть виграти ті економічні суб'єкти, яким вдається в умовах інфляції збільшувати свої доходи більш швидкими темпами, ніж зростають ціни, а також позичальники, у тому числі уряд, в разі несподіваного прискорення інфляції.
4. Уряд кожної країни, що знаходиться в кризі, слід проводити антиінфляційну політику. Методи боротьби з інфляцією можуть бути адаптаційні (заходи щодо пристосування і стримування інфляції) і радикальні (проведення грошових реформ).
5. Основною причиною інфляції в нашій країні була командно- система, розпад якої призвів до руйнування господарських зв'язків і заміни державного монополізму на корпоративно бюрократичний і кримінальний монополізм. Для недопущення економічного колапсу необхідно здійснити ряд заходів, спрямованих на розробку нового податкового кодексу, скорочення штату державних чиновників, здійснення легалізації тіньового капіталу.
Рухаючись до ринку, наша економіка, на жаль, в першу чергу засвоює його негативні сторони. Зрозуміло, що труднощі звільнення від господарського тоталітаризму і відсутність досвіду державного регулювання в умовах ринку часто викликають невдачі. Навряд чи вдасться швидко скинути з себе тягар інфляції, тим більше за допомогою адміністративних заходів. Завдання стоїть, швидше, у стримуванні процесу і пристосуванні до нього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Булатів А.С. Економіка. - М.: Бек, 2006 р.
2. Грейт Я. «Фінансова криза і інфляція: причини виникнення, сутність і особливості прояву в Україні» 2006 р., № 1, с.651.
3. Жуків Е.Ф. Загальна теорія грошей і кредиту. М.: Банки і біржі. 2005 р.
4. Ковальчук Т., Коваль М. «Основні чинники інфляції в Україні» 1999р., с.253.
5. Мельник А. Відновлення економічного зростання та необхідність зміни антиінфляційної політики в Україні Економіка України, 2003 р., № 9, с.12-21
6. Менк'ю Н.Г. Принципи економіки. - СПб: Пітер Ком, 2004 р. - 784 с.,
7. Макконел К.Р., Брю С. Л. Экономикс. - М.: Республіка, 2003 р.
8. Основи вчення про економіку. Х. Зайдель, Р. Теммен. "Справа". М. 2004
9. Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні / Безкровний А.В. // Економіка АПК. – 2009.- №1 – с.77-79.
10. Береславська О. Особливості впливу валютного курсу на внутрішні ціни в Україні / Береславська О. // Вісник Національного банку України. – 2007. – №3. – c. 9-13.
11. Богдан Олексюк. Інфляція популізму. - Українська газета, 31 серпня 2005 року.
12. Державний комітет статистики України: Індекси цін // Економіст. – 2009. -№8. – с.11.
13. Литвицький В. Дивергенція трендів / Литвицький В. // Вісник Національного банку України. – 2009. - №1. – с. 10.
14. Марцин В.С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні /Марцин В.С. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №1(103). – с.93-102.
15. Петрик О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи / Петрик О. // Вісник Національного банку України. - 2007. - №3. – с.2-8
16. Ревенко А. Інфляція: сумні підсумки, оманливі перспективи / Ревенко А. // Дзеркало тижня. – 2009. - №1(729) – с.7
17. Шаповалов А. Системні особливості розвитку інфляційних процесів Україні / Шаповалов А. // Вісник Національного банку України. – 2007. - №12. – с.3-7.
18. Щербак А. Як приборкати інфляцію в Україні / Щербак А. // Економіст.-2009. - №9. - с.43-45
19. Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua

Повна інформація про роботу

курсова робота "Розвиток та приборкання інфляційних процесів у незалежній Україні" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.05.2011 в 18:54. Автором даного матеріалу є Igor. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1917 та скачано 124 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Igor...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали