Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Валютний ринок і механізм його формуванняЗміст

Вступ    3
Розділ 1. Теоретичні засади валютного ринку    4
1.1. Валютний ринок, його суть, класифікація та структура    4
1.2. Операції на валютному ринку    9
1.3. Історія формування валютного ринку України    12
розділ 2. Дослідження валютного ринку та його сучасний стан    17
2.1. Аналіз сучасного стану світового валютного ринку    17
2.1.1. Аналіз світового ринку валюти    17
2.1.2. Аналіз проведення валютних операцій    23
2.2. Аналіз валютного ринку України    25
розділ 3. Перспективи розвитку валютного ринку    30
3.1. Прогнози та очікувані тенденції у розвитку світового валютного ринку    30
3.2. Перспективи розвитку валютного ринку України    34
Висновок    37
Список використаної літератури    39

Вступ

Актуальність теми. Невід’ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок, поняття якого виникло відносно недавно. Валютна політика держави, використовуючи інструменти валютного регулювання, формує національний валютний ринок як систему. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні, а також впливати на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику держави. У системі валютного ринку можна виділити світовий валютний ринок та національний валютний ринок. Світовий валютний ринок можна вважати сформованим і організованим на достатньо високому рівні. Валютний ринок України в даний момент знаходиться на зародковому етапі. Усе це актуалізує проблему дослідження валютного ринку й обумовлює необхідність її глибшого розуміння.
Мета роботи полягає у тому, щоб на основі сучасних аналітичних концепцій проаналізувати поточний стан світового та національного валютних ринків, розкрити особливості їх формування, освітлити найважливіші проблеми, що виникають в процесі їх функціонування та дати певні перспективи розвитку валютних ринків у найближчому майбутньому.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є безпосередньо валютний ринок як механізм взаємодії суб’єктів валютних відносин.
Предметом дослідження є провідні валюти світу, в тому числі їх валютний курс, валютна політика, валютне регулювання, фінансові інструменти валютного ринку, українська гривня як валютна одиниця.
Методи дослідження. При написанні курсової роботи я використовував методи емпіричного дослідження: спостереження, вимірювання; методи теоретичних досліджень: історичний та системний підходи; методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях: абстрагування, аналіз.

Висновок

Виходячи з поставленої мети, були досліджені теоретичні засади валютного ринку як окремого ринкового механізму, проаналізована поточна ситуація на світовому та національному валютних ринках, висвітлені найважливіші проблеми щодо функціонування валютних ринків та дані певні перспективи розвитку валютних ринків на 2011-2012рр. Таким чином, можна дійти висновку, що валютний ринок є системою економічних і організаційних відносин, що складаються на основі купівлі і продажу іноземних валют. Валютний ринок - це також особлива сфера діяльності, яка забезпечує зіставлення попиту іноземної валюти з її пропозицією і визначає її курс щодо національної грошової одиниці даної країни. Виходячи з цього визначення, аналіз динаміки валютного курсу був визначним пунктом у загальному аналізі ринку.
Досліджуючи світовий валютний ринок, а саме динаміку провідних світових валют, до яких відносять американський долар, євро, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, японську єну, можна зробити наступні висновки. Світова резервна валюта – долар в поточному році поступово втрачає свої позиції, що пояснюється фундаментальними факторами – ліберальна монетарна політика США і втрата довіри з боку інвесторів. Європейська валюта – євро почуває себе достатньо комфортно, і це не дивно на фоні значного укріплення фунту стерлінгів та франка. В цілому, динаміка всіх європейських валют взаємопов’язана. Кардинально протилежна ситуація спостерігається з японською єною. Катастрофа 11 березня залишила свій слід на динаміці курсу японської валюти. Варто зазначити, що кожна з валют має свої характерні ознаки, які формуються під впливом економічних, політичних та інших умов, що склалися в країні на певний момент.
Характеризуючи валютні операції світового валютного ринку, можна сказати, що на сучасному етапі розвитку світового валютного ринку за пропорційним співвідношенням лідирують операції «спот», проте значно зріс показник і щодо операцій «форвард». Обороти світового міжбанківського валютного ринку Forex зростають з кожним роком.
Досліджуючи національний валютний ринок, варто зазначити, що українська гривня вийшла на міжнародний ринок відносно недавно. З огляду на це, Українська держава ще не має достатньо досвіду для здійснення максимально ефективної валютної політики. Але тим не менш, на даний момент курс української гривні стабілізувався. Це відбувається циклічно у першому кварталі кожного року. Хоча цьому є і об’єктивні пояснення: позитивне сальдо платіжного балансу, прискорення темпів промислового зростання, сприятлива кон’юнктура зовнішніх ринків, приплив «інвестиційних грошей» і т.д. Співробітництво України з МВФ має свої позитивні і негативні сторони. Негативом є те, що безкінечні кредити від МВФ колись треба буде віддавати та ще й з відсотками, а позитивом можна вважати те, що МВФ зобов'язує українську владу проводити ряд реформ, зокрема щодо лібералізації валютного ринку.
Щодо прогнозів та перспектив розвитку валютних ринків, то слід зауважити, що будь-яким прогнозам можна довіряти лише на 30% і сприймати їх досить скептично. Це пояснюється тим, що поведінка валютного ринку непередбачувана так само як і поведінка людини. Проте більш про більш загальні тенденції є що сказати. З одного боку, відбувається глобалізація долара і посилення його провідних позицій в якості міжнародного валютного резерву, а з іншого - розвивається процес регіоналізації з виділенням ключової валюти євро і робляться спроби просування в цьому напрямку країн Південно-Східної Азії, СНД та ін.
Українська гривня у поточному 2011р. дещо стабілізувався і якихось серйозних коливань курсу не очікується. В найближчому майбутньому будуть проводитися певні заходи з боку НБУ щодо лібералізації валютного ринку, що забезпечить збільшення притоку капіталу з-за кордону. Проте, на мою думку, в довгостроковій перспективі стан валютного ринку більшою мірою залежить від стану національної економіки в цілому.

Список використаної літератури

1. М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ , 2002. — с. 246-262.
2. Еш С. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — c. 217-240
3. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: "Каравела”; Львів: "Новий світ-2000”, 2002. – 304с.
4. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібгник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616с.
5. Колесніченко В.Ф. "Гроші кредит": навчальний посібник. - Х.: ВД " НЖЕК", 2007. - 432с.
6. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. "Гроші та кредит": Навчальний посібник - Львів: Новий Світ - 2007. -432с.
7. Возный Дмитрий. «Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX» - М.: «Омега-Л», 2006. с. 240.
8. Конференція Фінансового прес-клубу «Валютний ринок України: поточні реалії та перспективи розвитку»
9. Илларионов А. Валютный курс и девальвация.// Интервью Полит.ру 2009.
10. Лобанов А. Анализ систем регулирования валютного курса // Банковский вестник. 2011. №6. С. 10-19
11. Фаненко М.А. Мировой рынок производных финансовых инструментов: перспективы развития // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. – 2010. - N 2. - С. 45-58.
12. Журба В. Мировые рынки: тенденции и проблемы // Валютный рынок. - 2010. - N 18. - C. 21-27.
13. Интернет-издание «Події» // http://podii.com.ua/
14. Публікації НБУ – березень 2011 // НБУ // http://bank.gov.ua/
15. Bank for international settlements // BIS Annual Report 2009/10 // http://www.bis.org
16. Финансовые прогнозы рынков в 2011 году // Сайт о финансовых рынках // http://www.tradefate.com
17. Причины падения курса доллара // Заметки о Форекс // http://blogovod.name
18. Динамика пары доллар йена // Прогнозы курсов валют // http://fx-currencies.ru/
19. Йена восстановилась после землетрясения // Горячие новости рынка Форекс // http://www.fxhot.ru
20. Прогноз курса валют 2011 // Глобалист – новости экономики и политики // http://globalist.org.ua
21. Британский фунт стерлингов – самая сильная валюта 2011 года // Журнал трейдеров // http://www.fortrader.ru
22. Что будет с курсами валют в 2011? // Деньги // http://dengi.ua/
23. Дзеркало тижня. Україна // http://dt.ua/
24. Валютные рынки. Регулярные прогнозы курсов евро и доллара от ведущих мировых банков. // http://www.eurodollar.com.ua/
25. Бизнес журнал онлайн // http://www.business-magazine.ru/
26. Валютное кредитование в Украине // Валютный рынок в Украине // http://www.comrealty.biz
Повна інформація про роботу

курсова робота "Валютний ринок і механізм його формування" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.08.2011 в 08:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2619 та скачано 183 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали