Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Інвестування

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів суб’єктів малого підприємництваЗміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні і методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП 3
1.1. Сутність і принципи діяльності малого підприємства 3
1.2. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва 3
РОЗДІЛ 2. Організація бухгалтерського обліку та аудиту фінансових результатів на ТОВ «Софіт»
2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві 3
РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансових результатів СМП та шляхи їх покращення на ТОВ «Софіт»
3.3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства через податковий та кредитний механізм 3
Висновки та пропозиції 3
Список використаних джерел 3
Додатки

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малих підприємств в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Малі підприємства – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Існування економічно ефективних малих підприємств дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.

Цените Ваше время? Выберите наручные часы, которые являются не только верным помощником в регулировке времени, но и незаменимым аксессуаром. Купить часы в Украине можно в интернет магазине BestWatch.com.ua, представительства которого находятся в Киеве и Одессе.

В умовах переходу України до ринкової економіки створення та розвиток малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, яка забезпечить зміну психології населення і переорієнтацію економіки на нові умови господарювання. Малі підприємства вважаються гнучкими і ефективними з точки зору витрат, вони швидко пристосовуються до кон'юнктури ринку, причому не тільки в сферах близьких до споживачів, але й в промислових галузях. Малі підприємства формують ядро прошарку населення з середнім достатком, дозволяють реалізуватися сімейному підприємництву, що є стабілізуючим фактором політичного життя країни.
Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств. Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соціалістичних країн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу [44,c.257].
Важливим елементом ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не лише як додаток до великого виробництва, а й як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил – гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна..
Метою дослідження є розробка реального, дієвого механізму щодо перспективних шляхів розвитку МП на основі оцінки обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.
Об’єктом дослідження є мале підприємство ТОВ «Софіт». Предметом дослідження є особливості обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів малого підприємства.
В дипломній роботі будуть виконані наступні завдання:
- розкрити сутність та принципи діяльності малого підприємства;
- показати сучасні тенденції розвитку малого підприємництва;
- охарактеризувати особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва;
- показати як організований документообіг на підприємстві;
- охарактеризувати фінансову звітність СМП та як вона використовується для управління;
- провести аудит фінансових результатів підприємства;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- намітити шляхи покращення фінансового стану підприємства використовуючи податковий механізм.
При написанні дипломної роботи було використано цілу сукупність методів наукового дослідження, які включали в себе як загальні (порівняльний, історичний) так і спеціальні (метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі).
Мале підприємництво - це невід'ємна складова високорозвиненої ринкової економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. Ця форма бізнесу надає економіці гнучкості, мобілізує масштабні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, що в результаті підвищує якість товарів та послуг, а також є важливим фактором перебудови та раціонального використання ресурсів й вирішення різних соціальних проблем. Дана тема є актуальною й її проблемами займались О.І. Барановський, Н.Ф.Козачук, Я.І.Жаліло, Н.І. Галан, Ю.І.Єхануров, І.С.Кузнєцова, Т.В.Кондратюк, С.М. Кожем'якіна та інші.
Без підтримки держави і без власної внутрішньогрупової взаємодії малий бізнес не завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої економічні, політичні і соціальні інтереси.
Таким чином, особливості діяльності, економічна та суспільна значимість малого підприємництва потребують усунення в Україні перешкод, які гальмують процес розвитку цього важливого сектору економіки.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати аналізу та рекомендації будуть застосовані ТОВ «Софіт» для покращення фінансової діяльності підприємства.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 112 сторінках, ілюстрована 23 таблицями, 9 рисунками та 15 додатками. Список використаних джерел включає 65 найменувань.

Висновки та пропозиції

Мале підприємництво є невід'ємною складовою частиною будь-якої економічної системи і вони заповнюють ті сфери, де великий бізнес неефективний. Розвиток СМП є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових перетворень. Мале підприємництво здатне забезпечити структурну перебудову економіки, створити нові робочі місця, сприяти процесам приватизації та демократизації.
Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай складним і вимагає негайного вирішення. Малі підприємства змушені діяти в реаліях кризової економіки: вони потерпають від надмірного оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків, та інших негативних явищ, які супроводжують процеси реформування в країні. Мале підприємництво, як найвразливіший сектор економіки, не отримує належного захисту та підтримки держави. Результатом цих труднощів є масовий відхід СМП у тіньовий сектор, посилення кримінальних тенденцій у бізнесі.
В першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП. Зокрема розкрита сутність і принципи діяльності малого підприємства. У кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів господарювання створює реальні умови для розвитку малого бізнесу. Бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.
Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку малого підприємництва. Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб’єктів малого підприємництва. У 2005—2008 рр. динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва в Україні в цілому характеризувалася позитивними тенденці¬ями (додаток А). У 2008 р., порівняно з попереднім роком, кількість СМП збільшилася на 10%, у 2007 р. - на 13%, у 2006 р. приріст становив близько 14%. Загальна чисельність СМП протягом зазначеного періоду зросла в 1,4 рази і перевищила 1,55 млн. При цьому кількість діючих МП зросла на 35% і становила понад 233,6 тис. одиниць. Чисельність діючих ФО-СПД збільшилася на 43% та становила близько 1,32 млн. осіб.
В цьому ж розділі показана особливість бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП. Особливості господарської діяльності, різноманітність її видів обумовлюють можливість застосування СМП бухгалтерських рахунків спрощеного Плану рахунків. Він передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких становить 25 замість 68 Плану рахунків, який застосовують решта підприємств і організацій України. А це значно спрощує облікову систему СМП. При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) витрати пов’язані із здійсненням торгівельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунку класу 8 «Витрати за елементами» спрощеного Плану рахунків. Це правило є загальним для всіх СМП. За рахунок цього зменшується обсяг аналітичної інформації, яка здебільшого для СМП є непотрібною.
Детально опрацьована законодавчо-нормативна база з обліку та аудиту фінансових результатів СМП. Законодавчі основи регулювання бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП визначені Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про податок на додану вартість» і «Про оподаткування прибутку підприємств», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», №2 «Баланс», № 3 «Звіт про фінансові результати», №25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та інші накази Мінфіну України та Держкомітету України.
В другому розділі було показано як організовано документообіг на даному підприємстві. Дана детальна характеристика типових форм документів з обліку основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, МШП, готової продукції які застосовуються на ТОВ «Софіт».
Охарактеризовано синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві.
В цьому ж розділі охарактеризована фінансова звітність підприємства, яку воно складає відповідно до вимог чинного законодавства України. А це фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва форми №1- М та Звіт про фінансові результати форми №2-М.
Всі недоліки в обліку фінансових результатів було виявлено під час проведення аудиту. При перевірці підприємства аудитори з'ясовували, чи не порушені встановленні законодавством критерії для визначення підприємства в категорію малого, а також чи обґрунтовано воно у зв'язку з цим користується перевагами та пільгами; правильність віднесення підприємства до відповідного профілю, який визначається по найбільшій частці продукції в обсязі її реалізації; чи не порушений порядок організації малого підприємства; чи у відповідному державному органі зареєстрований статут малого підприємства; чи проведено загальні збори працівників підприємства, на якому колектив ознайомлений з наказом, статутом та договором.
Обов'язковій перевірці підлягала квартальна та річна бухгалтерська звітність, дотримання положень про оплату праці, штатний розклад, порядок розподілу прибутку, первинні та зведенні бухгалтерські документи. Всі недоліки відображались у висновку.
В третьому розділі дипломної роботи було дано організаційно- економічну характеристику діяльності ТОВ «Софіт». Учасниками товариства є громадян України Кравчук Валерій В’ячеславович та громадянин Республіки Болгарія Цветанов Златко Маріанов. Знаходиться підприємство в селищі міського типу Народичі Віницької області.
Основним видом діяльності товариства є виробництво швейних виробів та товарів народного вжитку. Значну частину продукції підприємство експортує в Європейські країни.
В цьому ж розділі було проведено аналіз фінансового стану підприємства. Основними напрямками аналізу фінансово-економічного стану підприємства були:
- характеристика майна підприємства та джерел його формування;
- аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;
- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;
- аналіз ділової активності підприємства;
- аналіз фінансових результатів та прибутковості підприємства.
Для фінансової стабілізації підприємства необхідно вжити такі дії:
- здійснювати систематичний контроль за станом сплати покупцями реалізованої продукції;
- при виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшої реалізації продукції боржникам;
- не допускати фактів надходження і сплати неякісних, зайвих чи непотрібних матеріалів підприємству шляхом чіткого дотримання умов договорів та організації ефективної роботи між працівниками;
- стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, бо значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості та залучення додаткових джерел фінансування;
- глибоко проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;
- на основі статистичних даних розраховувати прогнозний попит на продукцію та виявляти фактори які сприятимуть стимулюванню попиту і відповідно до цього планувати шляхи мобілізації фінансових ресурсів, витрати та доходи;
- для стимулювання попиту на продукцію потрібно створити Інтернет сторінку, яка буде надавати рекламну інформацію про швейні вироби.
Все вище перелічене повинно сприяти поступовій стабілізації діяльності та підвищенню результативності діяльності СМП.

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-ІV
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-ХІІ
4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 р» від 28.12.2008 р. №107 VІ
5. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ
6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12. 94 р. № 334/94 ВР (в редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283/97- ВР)
7. Закон України «»Про податок на додану вартість»від 03.04.97 р. №168/97- ВР
8. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05. 2003 р. № 889-ІУ
9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ
10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. №889- ІУ
11. Закон України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами « від 212.12.200 р. № 2181-ІІІ
12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
13. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР
14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ
15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ
16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ
17. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10. 2000 р. N 2063-III
18. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.
19. Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15.07. 2000 р. № 906/2000
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобовязання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. № 20
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змінкурс валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.03 р. №601
32. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88
33. Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою КМУ від 03.11. 98 р. № 1740
34. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5, зареєстрованим у Мін’юсті України 27.01.2004 р. за № 114/8713
35. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59
36. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11. 99 р. № 291
37. Наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року №196 із змінами і доповненнями «Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва»
38. Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні. Дис. канд. екон.наук. – К.: КНЕУ, 2003.
39. Акімова І., Кузяків О. Промислові підприємства середнього розміру в Україні // Пріоритети. – 2004. - № 8 (14), січень. – с. 20-28.
40. Бухгалтерський фінансовий облік. / За редакцією професора Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута”, 2002 р.
41. Бухгалтерський облік: Лишиленко О.В.: навчальний посібник. 2 – ге вид., - Київ: Видавництво "Центр навчальної літератури”, 2003 р.
42. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Ткаченко Н.М. 6-те вид. – К.: А.С.К., 2005.
43. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник за ред. Н.В Чабанова, Ю.А. Василенко К.: "Академія”, 2003.
44. Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. – М.: Ось-89, 2004.
45. Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур’єр. – 2007. - № 62-63. – с. 4.
46. Державне регулювання економіки/ за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Р. Михасюка. – К.: Атіка, 2005.
47. Дідівська Л.І., Головко Л.С. – Державне регулювання економіки:навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. с. 209
48. Донець Л. П. «Державне регулювання підприємницької діяльності»// Фінанси підприємств, 2006, № 8, с.74-80.
49. Зінченко М.Ф. «Малий бізнес Донецьку»//Дзеркало тижня. – 2008. - № 40.–с.7.
50. Кузнєцова І.С. «Фінансова підтримка малого підприємництва»// Фінанси підприємств, 2007, № 6, с.72-78.
51. Купченко І.М. «Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва»// Фінанси підприємств, 2003, № 8, с.35-38.
52. Мазуренко О.К. «Пільги в оподаткуванні – статистичний аспект»// Статистика України, 2008, №3, с. 50– 52.
53. Масловська Л., Юр’єва Г. «Актуальні проблеми регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва»// Статистика України, 2008, №3, с. 31 – 33.
54. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Аналіз бар’єрів для малого і середнього бізнесу в Україні. - К.: Звіт на замовлення проекту Н΄ЮБІЗНЕТ,2005.
55. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Бар’єри на шляху розвитку малого підприємництва в Україні//Підприємництво в Україні, №5, 2008.
56. Павлюк К.В. «Ефективність надання податкових пільг»// Фінанси підприємств, 2007, № 5, с.63-69.
57. Повідомлення Державного комітету статистики України: Соціально-економічне становище України за 2008 р.// Статистика України, 2008, №1, с. 62-72.
58. Покропивний С.М., Колот М.В.- Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ. – 2008.
59. Розвиток підприємництва в Україні. – К: Норма – друк, 2003. с.248
60. Скрипник А.В.- Державне регулювання економіки (курс лекцій). – К.:ЦУЛ, 2000.
61. Фінансовий менеджмент./ навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г. Кірєйцева.- Київ: ЦУЛ, 2004.
62. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання./ Л.А. Лахтіонова: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.
63. Фінанси підприємства./ Підручник за ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2003.
64. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006.
65. Фінансовий менеджмент: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. О. І Клочко, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2003.Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік, аналіз і аудит фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.05.2011 в 12:04. Автором даного матеріалу є tanya. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3647 та скачано 225 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

tanya...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали