Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Методичні вказівки для контрольних робіт з фінансового менеджменту (тести та задачі)Питання для контрольних робіт

1. Завдання фінансового менеджменту.
2. Інформаційна база фінансового менеджменту.
3. Сутність фінансового менеджменту, його функції та їх значення. Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту.
4. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.
5. Поняття грошового потоку. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками.
6. Вхідні грошові потоки та їх характеристика.. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями.
7. Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками.
8. Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.
9. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей.
10. Хочеш стати фінансово незалежним та займатися улюбленою справою? Якщо ти вважаєш, що це неможливо, то відвідай сайт МММ 2011 Рівне. Негативні відгуки щодо МММ 2011 - просто пусті балачки, які будуть постійно на слуху, в той час як ті, хто довірили вклад в МММ, вже отримують реальні гроші і живуть на пасивному доході.
10. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей.
11. Нарахування простих і складних процентів.
12. Майбутня вартість грошей та її зміст.
13. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.
14. Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу.
15. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.
16. Врахування фактора часу у розрахунках вартості облігацій та акцій.
17. Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.
18. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Зовнішні і внутрішні фактори.
19. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості.
20. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств.
21. Операційний ліверидж.
22. Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності.
23. Формування прибутку від фінансових операцій.
24. Аналіз “Витрати – Обсяг - Прибуток”
25. Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. Створення резервного фонду.
26. Політика розвитку підприємства за використанням прибутку. Дивідендна політика.
27. Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів.
28. Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Методи інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості.
29. Управління грошовими коштами. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.
30. Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.
31. Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.
32. Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток.
33. Управління формуванням власного капіталу.
34. Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання, Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.
35. Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу.
36. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.
37. Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу.
38. Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.
39. Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики.
40. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.
41. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.
42. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.
43. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств.
44. Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок її визначення.
45. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.
46. Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
47. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.
48. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.
49. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства.
50. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
51. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного потенціалу підприємства.
52. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства.
53. Оцінка ліквідності балансу підприємства.
54. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства та їх оцінка.
55. Показники ринкової ділової активності підприємства.
56. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
57. Баланс підприємства.
58. Звіт про фінансові результати.
59. Звіт про рух грошових коштів.
60. Оцінка фінансового стану підприємства за даними аналізу фінансової звітності.
61. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.
62. Оцінка ймовірності стійкого розвитку підприємства.
63. Завдання та види аналізу фінансового стану підприємства.
64. Управління ліквідністю підприємства.
65. Визначення «порогу рентабельності», «запасу» фінансової міцності та сили впливу операційного важеля.
66. Контроль за ефективним функціонуванням підприємства (аналіз коефіцієнтів прибутковості).
67. Ефект фінансового лівериджу (важеля).
68. Бізнес-планування.
69. Використання поділу витрат на перемінні та постійні в управлінні фінансами.
70. Контроль за ефективним використанням ресурсів підприємства (аналіз коефіцієнтів управління активами).
71. Контроль за ефективним використанням кредитного фінансування (аналіз коефіцієнтів управління кредитами).
72. Шляхи підвищення рентабельності власного капіталу підприємства.
73. Формування дивідендного фонду, форми виплати дивідендів.
74. Комбінований ефект операційного та фінансового важелів.
75. Вартість капіталу, який залучається підприємством із різних джерел.
76. Визначення середньовиваженої вартості капіталу і застосування цього показника у фінансовому менеджменті.
77. Планування структури капіталу фірми, критерії оптимізації структури капіталу.
78. Взаємозв’язок показників, які характеризують фінансовий стан підприємства; формула Дюпона.
79. Методи страхування фінансових ризиків.
80. Метод терміну окупності капіталовкладень, сфера його застосування при виборі інвестиційних проектів.
81. Застосування методу чистої теперішньої вартості при експертизі інвестицій.
82. Визначення внутрішньої норми рентабельності інвестиційного проекту і використання цього показника при експертизі інвестицій.
83. Статутний фонд як джерело фінансування підприємства.
84. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємства.
85. Комерційні банки як джерело кредитного фінансування.
86. Лізинг і переваги його використання.
87. Комерційний кредит (відкритий кредит, вексель).
88. Спеціальні фонди та програми фінансування підприємств.
89. Фінансування через емісію та розміщення цінних паперів.
90. Планування структури капіталу.
91. Дивідендна політика.
92. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності.
93. Визначення точки беззбитковості методом маржинального доходу.
94. Визначення точки беззбитковості методом рівняння.
95. Основні методи виплати дивідендів.
96. Способи оброблення фінансової інформації.
97. Методи аналізу фінансової звітності.
98. Методи оцінки фінансового стану підприємства.
99. Операційний важіль.
100. Контроль за ефективним використанням кредитного фінансування (аналіз коефіцієнтів управління кредитами).

  

Повна інформація про роботу

методичка "Методичні вказівки для контрольних робіт з фінансового менеджменту (тести та задачі)" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.09.2010 в 16:21. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2187 та скачано 99 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали