Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Безкоштовні реферати

Фінансове вирівнюванняЗміст

Вступ…........3
1.Суть фінансового вирівнювання та його стан в Україні…….….......................4
2.Підходи до розробки і запровадження нової моделі фінансового вирівнювання в Україні………........................9
Висновки…..….......17
Список використаної літератури ………..........18

ВСТУП

У межах кожної, навіть незначної за розмірами країни, завжди спостерігаються об’єктивні розбіжності у фінансовому потенціалі окремих територій, особливості складу та обсягів дохідної бази бюджетів, а отже, й можливостей задоволення різноманітних загальнодержавних і місцевих потреб [8].
Перерозподіл фінансових ресурсів за умов бюджетного федералізму проводиться з метою вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів країни, який безпосередньо впливає на формування фінансового потенціалу територій. У зв'язку з цим доходи і видатки місцевих бюджетів окремих регіонів України мають досить значні відмінності. Внаслідок цього, в Україні виникає потреба щодо проведення фінансового вирівнювання, спрямованого на нівелювання таких відхилень, оскільки їх існування створює неоднакові умови для надання державними органами економічних, соціальних, адміністративних та інших послуг [10].
Під фінансовим вирівнюванням слід розуміти приведення витрат бюджетів у відповідність до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, усунення значних диспропорцій у здійсненні видатків окремих територій [11].
Таким чином, необхідність запровадження в Україні фінансового вирівнювання була зумовлена рядом об’єктивних причин:
1)це нерівномірність територіального розміщення продуктивних сил, а це в свою чергу, зумовлює диференціацію податкової бази регіонів і територій України;
2)це значна диференціація обсягів витрат у сфері надання державних і громадських послуг та цін на ці послуги;
3)гарантовані Конституцією України соціально-економічні права громадян України зумовлюють проведення центральною владою ефективних заходів з метою забезпечення єдиних стандартів державних та громадських послуг на всій території країни [9].

ВИСНОВКИ

Вы неравнодушны к миру цветов? А видели ли Вы когда-нибудь ирисы трошкина, как они прекрасно цветут? В часности, хакер трошкина имеет гранатово-фиолетовый, на концах ярко-желтых бородок бело-фиолетовый рог с уникальными лепестками. Но что описывать красоту цветов - лучше посмотрите сами.
Фінансове вирівнювання – це процес усунення вертикальних і горизонтальних дисбалансів. У процесі фінансового вирівнювання здійснюються заходи з перерозподілу фінансових ресурсів як між ланками системи бюджетів по вертикалі, так і між так званими бідними і багатими територіями по горизонталі.
Мета фінансового вирівнювання – перерозподіл фінансових ресурсів на користь тих владних рівнів, котрі мають вертикальні й горизонтальні фіскальні дисбаланси, з метою їх усунення.
Перерозподіл фінансових ресурсів у системі бюджетів держави здійснюється в рамках регулювання доходів бюджетів.
Найбільш прийнятною для нашої держави моделлю у сучасних політико-економічних умовах є модель №4, яка передбачає роздільне вирівнювання дохідного потенціалу та видаткових потреб. Перспективними для нашої держави є також модель №5 «Вирівнювання дохідного потенціалу та відмінностей у видаткових потребах» та модель №6 «Вирівнювання дохідного потенціалу та/без видаткових потреб, та автономні загальнодержавні програми». При цьому головною умовою щодо узгодження рішень центральних і регіональних органів державної влади і органів місцевого самоврядування у застосуванні такої моделі є її апробація в умовах різних регіонів і територій нашої держави задля врахування якомога повнішого переліку відмінностей, які мають найбільший вплив на рівень потреби місцевого населення у кількості і видах публічних послуг, і, відповідно, обумовлюють більші витрати.
Процес розвитку системи надання фінансових трансфертів для нашої країни становитиметься тим ясніше, чим більш динамічнішим та доступнішим для суспільства буде процес обробки необхідних даних і вироблення чітких кроків до її практичної реалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінаси. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
2. Британська Н.Н., Мазуренко Т.Ю. Нерівномірність фінансового розвитку регіонів та шляхи подолання дисбалансів // Фінанси України. — 2009. — № 5. — С.126—129.
3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2009 рік / [Щербина І.Ф., Рудик Ф.Ю.,Губенко В.В. ,Самчинська І.В.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., : 2009. – 136с.
4. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / [Щербина І. Ф., Рудик А. Ю.,Зубенко В. В. та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К.,2011. – 142 c.
5. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1149 // http://zakon.rada.gov.ua
6. Красуля Є.С. Фінансове вирівнювання в системі місцевих бюджетів http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Economics/3_89429.doc.htm
7. Мацюра С. І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин. Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – с. 223 – 229.
8. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
9. Романенко О.Р., Огородник С.Я. Фінанси: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.
10. Фінанси: підручник. / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін., за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.
11. Фінанси: курс для фінансистів: Навчальний посібник / За ред. В. І. Оспіщева. - К.: Знання, 2008. - 567 с.
12. Черняєв, Т. Ю. Фінансове вирівнювання розвитку регіонів в Україні// Економіка & держава. - 2009. - №4. - С.94-96.
13. Яценко Ю.О. Теоретичні основи державної політики фінансового вирівнювання // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С.57-61.
14. Яценко Ю.О. Світовий досвід основ організації фінансового вирівнювання: уроки для України // Економіка України. – 2011. - № 6. – С.66-77.
15. Boadway R. Evaluating the Equalization Program Notes for the Expert Panel on Equalization and Territorial Formula Financing /Department of Economics, Queen’s University. – June, 2005.- 43p.
Повна інформація про роботу

реферат "Фінансове вирівнювання" з предмету "Фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.07.2012 в 15:59. Автором даного матеріалу є Вадим. З моменту опублікування роботи її переглянуто 520 та скачано 29 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Вадим...

реферат про фінансове вирівнювання