Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівліЗміст

ВСТУП……………………………….5
РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні основи обліку, контролю і аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі…9
1.1 Економічна сутність та значення реалізації товарів у функціонуванні підприємств торгівлі………… 9
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури…………… 19
1.3 Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію та методологію обліку реалізації товарів…30
РОЗДІЛ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі .44
2.1 Фінансовий облік реалізації товарів…… .44
2.2 Методика податкового обліку реалізації товарів…… 50
2.3 Облік реалізації товарів у системі прийняття управлінських рішень….56
2.4 Організація обліку реалізації товарів у автоматизованих бухгалтерських системах…………….65
РОЗДІЛ 3. Контроль та економічний аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі……… 72
3.1 Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу…74
3.2 Методика контролю реалізації товарів…………………………………… 80
3.3 Організація і методика економічного аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі……….89
3.4 Методика факторного аналізу…………………………….95
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………106
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….110
ДОДАТКИ

ВСТУП

З початком переходу української економіки до ринкових відносин, почався швидкий розвиток роздрібної торгівлі як одного з ключових елементів ведення малого, середнього та великого бізнесу, а також потужного джерела наповнення державного бюджету. В сучасних умовах ринкових відносин економіка України потребує підвищення ефективності діяльності підприємств. Ринкова система вимагає принципово нових підходів до управління діяльністю підприємствами торгівлі, нових моделей господарювання, які ґрунтуються на саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності.

Важливою умовою ефективного функціонування економіки ринкового типу є розвинута інфраструктура товарних ринків, важливою компонентою якої є підприємства роздрібної торгівлі.

Найбільш вагому роль для підприємств роздрібної торгівлі відіграють товари, оскільки організація роздрібної реалізації товарів є основною функцією розподілу матеріальних благ в сфері споживання. В свою чергу методичну та інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо збільшення обсягів реалізації та доходів роздрібного підприємства складає бухгалтерський облік. Тому дослідження і удосконалення обліку на роздрібних підприємствах, необхідність переходу на систему обліку, яка найбільш наближена до організаційних та методологічних принципів міжнародних стандартів постає важливим завданням сьогодення.

Актуальність даної теми полягає в тому, що cфера торгівлі в Україні, на відміну від більшості інших галузей економіки, за останні часи зазнала кардинальних змін: якщо ще 8-10 років тому майже 90% роздрібної торгівлі припадало на універсами і гастрономи, то зараз їх частка складає тільки 25-30%.

Незважаючи на складні економічні умови, сьогодні роздрібна торгівля показує позитивні темпи росту і високу товарооборотність ( Додаток А, А.1) .

Крім того, відбуваються структурні зміни в роздрібній торгівлі - з'являються нові форми торговельних підприємств. Тому перед бухгалтерами постійно виникають різного роду питання обліку в даній сфері, особливо це стосується визначення та вірного відображення в бухгалтерському обліку всього обсягу роздрібного товарообороту як одного з основних показників господарської діяльності роздрібного торговельного підприємства, що має надзвичайно важливе значення та грає велику роль для одержання об’єктивної інформації необхідної для фінансової та податкової звітності, а також для проведення аналізу ефективності господарської діяльності підприємства.

Питання та проблеми обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі досліджувалися багатьма вченими, хоча звичайно вітчизняний досвід ще набагато менший ніж зарубіжний. Можна виділити праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців як: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г.,

Валевич Р.П., Давидової Г.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Бакун Ю.В.,

Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Солошенко Л.Ю.,

Томаса Р., Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін.

Визнаючи значний внесок цих учених, слід зазначити, що сучасні ринкові відносини постійно ставлять нові завдання щодо вирішення проблем обліку операцій із реалізації товарів, тоді як існуючим дослідженням характерний класичний підхід до розкриття цього питання. Аналіз інформаційних джерел засвідчив відсутність достатньо повного розкриття всіх аспектів обліку операцій із реалізації товарів у системі підприємств роздрібної торгівлі, що, в свою чергу, ускладнює процес глибокого та достатнього аналітичного дослідження прийняття управлінських рішень в даній сфері, його аналіз та контроль на всіх стадіях.

Актуальність обраної теми та необхідність удосконалення обліку, контролю та аналізу операцій із реалізації товарів відповідно до потреб сьогодення зумовили спрямованість дипломного дослідження даної теми та його завдання.

Для написання даної дипломної роботи і проведення дослідження по темі використовується широка інформаційна база, котра має як загальний використовуваний перелік інформаційних джерел по обліку, контролю і аналізу, так і ті, що мають пряме відношення до розкриття усіх елементів процесу обліку, контролю та аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі. Ця база включає в себе:

- первинні документи ( рахунок-фактура , податкові накладні, довіреності, чеки, акти виконаних робіт, послуг, замовлення і т.д. );

- облікові регістри, оборотно-сальдові відомості, аналітично-інформаційні дані з програм автоматизованого обліку (1С, Клієнт-Банк, Банкомзв’язок тощо);

- усі форми звітності підприємств ( в залежності від форми власності), включаючи внутрішньогосподарські анаталітичні звітні дані;

- чинні нормативно-правові акти законодавства України;

- дані органів статистики;

- аналітичні та оглядові матеріали публікацій, наукових досліджень ті інш.

Оскільки базовим підприємством для практичного огляду є ВАТ «Київський центральний універмаг», котре являється роздрібноторгівельним суб’єктом господарювання, то розгляд і дослідження по даній темі мають безпосереднє практичне значення, оскільки дозволяють відстежити і проаналізувати весь процес реалізації товару починаючи від моменту його потрапляння в продаж і до реалізації кінцевому споживачу.

Головною метою дипломної роботи є надання рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на базовому підприємстві.

Для реалізації поставленої мети пропонується вирішення наступних завдань:

Ø висвітлити економічну сутність та значення товарів та їх реалізації в діяльності підприємств роздрібної торгівлі;

Ø дослідити систему документального оформлення реалізації товарів;

Ø розкрити методику фінансового, податкового, управлінського обліку реалізації товарів та можливих шляхів автоматизації цих процесів;

Ø провести загальний та факторний аналіз реалізації товарів;

Ø дослідити основні концепції методики контролю операцій по реалізації товарів;

Ø запропонувати шляхи удосконалення обліку, контролю і аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Предметом дослідження по даній дипломній роботі є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань з обліку, контролю і аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі.

Об’єктом дослідження є господарські операції з реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Під час виконання дипломної роботи застосовуються ряд методів та прийомів дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо обліку, аналізу та контролю операцій із реалізації товарів, а також методи дослідження: групування, порівняння, балансовий метод, розрахунок відносних величин, методи елементарної математики та економічного аналізу, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.

Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «Київський центральний універмаг» за 2004-2008 роки та пояснювальну записку щодо аналізу наведено у додатку Б .

Згідно отриманих даних в цілому діяльність ВАТ «Київський ЦУМ» є достатньо ефективною, хоча в останні роки там спостерігається спад, а політику формування активів, товарних запасів та зобов’язань можна вважати виваженою, що підтверджують ряд аналітичних показники по активності діяльності підприємства та його фінансові результати.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.10.2010 в 23:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1351 та скачано 107 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали