Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Проект створення знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання меж земельної ділянкиПовна назва роботи

Проект створення знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання меж земельної ділянки, розташованої за адресою: Новодолинська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, 19 км автодороги “Одеса – Б.-Дністровський”, що відводиться ТОВ “Укрнафта” в оренду для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправочного комплексу.

Зміст

Завдання на розробку дипломного проекту
Реферат
Вступ
І Аналітичний огляд літератури
ІІ Загальні відомості про об’єкт
ІІ.1 Фізико-географічна характеристика району робіт
ІІ.2 Топографо-геодезична вивченість району робіт
ІІ.3 Нормативні документи щодо проведення робіт
ІІІ Розробка проекту знімальної мережі
ІІІ.1 Підготовчі роботи
ІІІ.2 Розбудова знімальної основи та вибір масштабу знімання
ІV Створення знімальної мережі та проведення знімальних робіт
ІV.1 Рекогносцирування та закладання центрів геодезичних пунктів та межових знаків
ІV.2 Прилади для польових вимірів
ІV.3 Методика виконання геодезичних вимірів
ІV.4 Тахеометричне знімання меж земельної ділянки
ІV.5 Обробка результатів геодезичних вимірів
V Кадастровий землеустрій та правові засади оренди землі
V.1 Кадастровий землеустрій
V.2 Укладання договору оренди земельної ділянки
VІ Організація, планування та економіка робіт
VІІ Охорона праці
Висновки і пропозиції
Література
Додатки
Графічні матеріали

Реферат

Тема дипломного проекту - “Проект створення знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання меж земельної ділянки, розташованої за адресою: Новодолинська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, 19 км автодороги “Одеса – Б.-Дністровський”, що відводиться ТОВ “Укрнафта” в оренду для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправочного комплексу”.
В даному дипломному проекті було розроблено комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт із створення знімальної геодезичної основи для кадастрового знімання об’єкту, який знаходиться за адресою: Новодолинська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, 19 км автодороги “Одеса – Б.-Дністровський”, для подальшої передачі цієї земельної ділянки в довгострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю „Укрнафта” для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправочного комплексу.
Дипломний проект містить сім розділів, які поділені, відповідно, на 15 підрозділів.
Виконання проекту було розпочато із вивчення фізико-географічної та топографо-геодезичної характеристики робіт, на підставі якого було визначено склад подальших робіт.
Аналіз топографо-геодезичних матеріалів щодо земельної ділянки, що намічена до відведення, показав, що об’єкт проектування досить забезпечений вихідними геодезичними пунктами державної геодезичної мережі згущення та вихідними планово-картографічними матеріалами.
Село Нова Долина Овідіопольського району Одеської області розташоване на півдні Одеської області, на відстані 18 км від обласного центру – м. Одеси. Об’єкт проектування – територія майбутнього автозаправочного комплексу розташований за межами села Нова Долина, на території Новодолинської сільської ради.
Знімальна геодезична мережа, необхідна для геодезичного забезпечення топографічного знімання земельної ділянки, яку передбачається передати ТОВ “Укрнафта” в оренду для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправочного комплексу, була розбудована за допомогою геодезичного GPS – приймача 4600 LS фірми “Trimble”.
Вихідними пунктами для створення GPS мережі є:
a) пункт тріангуляції 4 класу “Лиман”,
b) СС RP 750
Обробку планово-висотного обґрунтування виконано на персональному комп’ютері за допомогою програми СREDO_DAT 3.0.
Після розробки проекту знімальної геодезичної мережі нами було проведено рекогносцирування місць закладання межових знаків.
При рекогносцируванні уточнюється проект мережі, намічуються місця встановлення пунктів. Пункти мають розташовуватися на легкодоступних місцях, добре розпізнаватися і забезпечувати довгочасне збереження центрів і знаків. Між двома суміжними пунктами має бути забезпечена видимість із землі.
Вибрані в натурі місця для закладання пунктів Т1 та Т2 закріплені тимчасовими знаками – відрізками металевої арматури, та поруч кожного знаку встановлюємо сторожовий бетонний стовпчик висотою 50-60 см; на них складаються абриси з прив’язкою до постійних предметів місцевості не менше ніж трьома промірами.
Межові знаки, що встановлюються на поворотних точках межі земельної ділянки, що намічається до відведення, закладають з тим розрахунком, щоб вони збереглись на багато років та відповідали вимогам щодо виконання польових землевпорядних робіт.
Межові знаки виготовляють з бетону або металу глибиною на 1м в землю, виділяються на місцевості з метою тривалого їх зберігання, встановлюються на місцевості тільки в разі необхідності визначення поворотної точки, що не виражена в натурі. Межові знаки передаються на зберігання землевласнику (землекористувачу) земельної ділянки та оформляються відповідним актом, що підписується представником органу місцевого органу по земельних ресурсах, органу місцевого самоврядування та землевласником (землекористувачем), при необхідності – суміжними землевласниками (землекористувачами).
Після створення знімальної мережі за допомогою електронного тахеометра Trimble 3300 Total Station від створених пунктів нами було виконане тахеометричне знімання меж земельної ділянки, що намічена до відведення, складено каталоги координат зовнішніх меж та контурів земельної ділянки.
Електронний тахеометр Trimble 3600 Total Station обладнаний вологостійким та захищеним корпусом, який в той самий час є досить легкий та невеликий. Ці прилади здатні працювати на протязі багатьох годин з однією невеликою внутрішньою батареєю. Прилад спеціально був розроблений для портативності, тому все приладдя, окрім штативу, вміщується в одному зручному для перенесення контейнеру.
Прилад був розроблений таким чином, щоб навіть недосвідчений оператор був спроможний приступити до роботи через декілька хвилин після його увімкнення. За допомогою панелі керування з сьома клавішами та інтерфейсним меню з функціональними клавішами можна з легкістю отримувати доступ до всіх існуючих функцій.
Згідно Закону України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р, невід’ємною частиною договору оренди землі є: план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду, кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), акт приймання-передачі об’єкта оренди ( тобто акт приймання – передачі межових знаків на зберігання), а отримання даних матеріалів можливе лише за умови виконання знімальних робіт – проведення кадастрової зйомки, що і було виконано нами в процесі проектування.
При розробці проекту було вивчено відповідну літературу, а також нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності – як закони, так і підзаконні нормативні акти (відповідні інструкції, методики, збірники розцінок та ін.)
Значну увагу в проекті приділено питанням охорони праці під час виконання як польових, так і камеральних робіт, а також найбільш оптимальному та раціональному використанню трудового часу та матеріально-технічних ресурсів.
Виконання робіт передбачало використання сучасної геодезичної техніки та відповідного програмного забезпечення і персонального комп'ютера.
Я вважаю, що тематика дипломного проекту є досить актуальною на сьогоднішній день, адже повсюди йде розвиток об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури, торгівлі, сервісного обслуговування, і проект може бути прийнятий як приклад при будівництві не тільки автозаправочних комплексів, а й інших об'єктів соціально-побутового обслуговування населення.

Вступ

Згідно Закону України «Про землеустрій», землеустрій являє собою сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.
Стаття 25 Закону визначає види документації із землеустрою:
- а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;
- б) схеми землеустрою і техніко-економічні обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;
- в) проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
- г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- ґ) проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
- д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
- є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
- ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
- з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості грунтів (далі — робочі проекти землеустрою);
- и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- і) технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
ї) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.
Як можна побачити, для складання майже всіх видів документації із землеустрою в той чи іншій мірі необхідне виконання топографо-геодезичних вишукувань.
Для виконання робіт із землеустрою необхідна наявність топографічних карт, планів, профілів, на підставі яких визначається існуючий стан земельного фонду, потім шляхом економічних розрахунків встановлюється потреба у складі земель для тих чи інших цілей, після чого на планах та картах здійснюється проектування об’єктів землеустрою. Межі запроектованих об’єктів виносяться на місцевість. У цьому складному процесі землеустрою геодезичні дії виконуються паралельно із землевпорядними.
Виконання геодезичних робіт необхідне також при плануванні населених пунктів, інженерної інфраструктури, транспортних мереж, інших заходах, які пов’язані із землевпорядкуванням. Не будемо вже казати про роль геодезії у будівництві, проектуванні родовищ корисних копалин та ін. Як бачимо, геодезія відігрє дуже велику роль у багатьох галузях людської діяльності.
Завдвнням нашого дипломного проекту є створення проекту розбудови знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання меж земельної ділянки, розташованої за адресою: Новодолинська сільська рада Овідіопольського району Одеської області, 19 км автодороги “Одеса – Б.-Дністровський”, що відводиться ТОВ “Укрнафта” в оренду для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправочного комплексу”.
Даний проект передбачає комплекс як топографо-геодезичних, так і землевпорядних робіт, зміст яких детально буде висвітлений нижче.

Повна інформація про роботу

проект "Проект створення знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання меж земельної ділянки" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.02.2011 в 22:04. Автором даного матеріалу є Руснак Оксана. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2006 та скачано 96 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Руснак Оксана...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали