Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дисертації

Еколого-технологічні проблеми вдосконалення утилізації комунальних відходів (кваліфікаційна магістерська робота)Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 7
ВСТУП 8
1 КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ, КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 10
1.1 Принципи класифікації відходів 10
1.2 Структура ТПВ, великогабаритних, будівельних та рідких відходів 15
2 АНАЛІЗ ЗБОРУ І ПЕРЕРОБКИ КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 19
2.1 Аналіз збору, транспортування та розміщення комунальних відходів 19
2.2 Аналіз захоронення та переробки комунальних відходів 28
2.3 Закордонний досвід переробки відходів 42
3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 55
3.1 Вдосконалення збору комунальних відходів 55
3.2 Сучасні технології переробки відходів і їх організація 59
3.3 Економічна ефективність сміттєсортувального заводу, будівництво та розмічення сміттєсортувальних заводів на території міста. 69
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 90

Вступ

Відходи, при їх накопичені в місті є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги, створюють негативний імідж місту. Разом з цим накопичення значної кількості відходів свідчить про нехдатність держави використовувати в достатній мірі такий вид місцевої сировини, якою є вторинні матеріальні ресурси. В організації цієї роботи в Україна, і в Києві зокрема, ще є значні недоліки і невикористані можливості.
Проблема, яка розглядається в данній роботі, має велике значення для вдосконалення ситуації по утилізації і переробці комунальних відходів не тільки для Києва, а і для всієї України
Метою магістерської роботи є вибір оптимальних методів утилізації комунальних відходів для м.Києва, а також оцінка економічної ефективності сміттєсортувальних станцій.
Для реалізації даної мети були поставлені слідуючі задачі:
- провести класифікацію відходів по якісним принципам;
- проаналізувати стан збору і переробки комунальних відходів;
- проаналізувати закордонний досвід;
- виявити основні напрямки вдосконалення збору та утилізації комунальних відходів;
- дати рекомендації по сучасним технологіям переробки відходів;
- виявити економічну ефективність сміттєсортувального заводу.
При вирушенні вказаних вище задач були використані слідуючі методи аналізу: методи класифікації, методи порівняльного аналізу.
Об’єктом даної роботи є комунальні відходи, а його проедметом – вдосконалення методів утилізації відходів в межах міста.
В роботі використані – дослідження Українського науково гігієнічного центру Міністерства охорони здоров’я України, проєкт сміттєсортувальних ліній розроблений ВАТ „Київпроект” та інститутом „Київінжпроект”, статистичні збірники.
Ця робота складається з вступу, 3 розділів, висновків та пропозицій, вміщує 12 таблиць, 6 малюнків.

Висновки

Тверді побутові відходи (ТПВ), або побутове сміття , що накопичується в містах, давно стало проблемою цих міст. Навіть для невеликих населених пунктів в Україні характерна наявність сміттєзвалищ навколо них з різким неприємним запахом, мухами, бродячими тваринами і іншими розповсюджувачами інфекційних захворювань. Давно минув той час, коли природа сама могла переробити за допомогою грунтових бактерій, мікроорганізмів і інших мешканців грунту відходи діяльності людини.
В результаті аналізу виявлено структуру комунальних відходів, але з недоліками: класифікатор відходів не визначає загальноприйнятого терміну "Тверді побутові відходи", а до "відходів комунальних (міських) змішаних" не входить багато груп відходів, які, згідно з класифікацією, виділені окремо. Зокрема, "відходи роздрібної торгівлі", "прилади електропобутові, посуд, товари побутові…", "відходи установ громадського харчування", "макулатура паперова та картонна", "відходи кухонні органічні, придатні до компостування" та інші. То Але через те, що збирання відходів провадиться одним сміттєвозом від різних об'єктів, то фактично до комунальних змішаних відходів входять усі названі групи; найбільшу частину відходів складають ТПВ.
Аналіз існуючої схеми поводження з відходами на прикладі м. Києва показує наступні недоліки:
- значний вплив впроваджених методів поводження з відходами
(захоронення на полігонах та спалювання) на навколишнє середовище;
- зростання обсягів відходів як у промисловому, так і в побутовому
секторі, що негативно впливає на стан навколишнього середовища і здоров’я людини;
- не налагодженість обліку відходів та неповну статичну звітність;
- зростання проблеми розміщення побутових відходів, розміщення та
утилізація яких в призводить до негативного впливу на навколишнє середовище та на як наслідок на здоров’я людини;
- використання відходів як вторинної сировини значно нижче реальних
можливостей через не відпрацьованість організаційно-економічних засад залучення їх у виробництво;
- відсутність налагодженої системи роздільного збирання відходів, які є
вторинною сировиною;
- недосконалість схеми санітарно очищення міста;
- повільно впроваджуються в практику уже прийняті нормативно-
правові акти через не відпрацьованість відповідних механізмів
- відсутність державної екологічної стратегії в проблемі поводження з
відходами;
- та інше.
В результаті аналізу еколого-технологічного стану збору і переробки
комунальних відходів розроблено направлення вдосконалення утилізації комунальних відходів.
Запропоновано сучасні технології переробки відходів і схема розміщення сміттєсортувальних заводів на території міста. В результаті досвіду встановлено загальний об’єм комунальних відходів, який дорівнює 800 тис. тонн на рік, а потужність заводу складає 320 тис. тонн на рік. В зв’язку з цим було б доцільно для міста Києва збудувати три сміттєсортувальні заводи загальною потужністю 960 тис. тонн на рік, з урахуванням, що приріст населення весь час збільшується (за неофіційними даними).
Після впровадження запропонованої схеми поводження з відходами в місті передбачається поступове зменшення навантаження на існуючі полігони по захороненню ТПВ та сміттєспалювального заводу «Енергія», внаслідок чого потреба в них відпаде. А це суттєво покращить екологічну ситуацію міста.
Збереження НС і забезпечення сталого розвитку вимагає підвищення ефективності виробництва і зміни структури споживання з тим, щоб досягти оптимального використання ресурсів і максимального скорочення відходів. Політика і дострокові програми мають розроблятися з урахуванням концепції «більш чистого виробництва», в якій центральне місце відводитиметься розробці та застосуванню маловідходних технологій. Стабілізувати або скоротити обсяги утворення відходів рекомендують шляхом розроблення норм [ 15].
Впровадження в Києві комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях (сміттєсортувальних заводах), компостуванням органічної частини, брикетуванням залишку, що не утилізується, та складуванням його на спеціальному полігоні, має відбуватися поетапно. Ця система повинна органічно вписуватися в існуючу структуру санітарної очистки міста. поступово витісняючи об’єкти та структури, що не відповідають сучасним вимогам.
З метою підвищення відповідальності перед споживачами за виконання послуг з санітарної очистки і поліпшення екологічної ситуації необхідно розробити нормативні документи. Розробити і затвердити графік впровадження основних технологічних процесів та об’єктів санітарної очистки і дотримуватися його.
По- перше потрібно впровадити роздільне збирання відходів населенням. Потрібно широко розгорнути рекламну кампанію, розтавити контейнери для різних компонентів ТПВ, роздати населенню поліетиленові пакети для нарізного збирання харчових та інших побутових відходів. Розпочати будівництво троьх сміттєсортувальних заводів. Оновити контейнерний парк і парк сміттєвозів. Розпочати будівництво заводу для виробництва компосту та полігону для складування брикетів з неутилізованого залишку ТПВ.
Якщо цей графік робіт буде реалізовано, то через кілька років відпаде потреба в складуванні на полігоні №5 неспресованих відходів, а діючі потужності сміттєспалювального з-ду»Енергія» можуть бути знижені.
Таким чином, впровадиться комплексна система санітарної очистки міста, яка базується на організації роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на предмет вилучення вторинної сировини, компосту органічної частини та брикетування залишку, що не утилзується.
В подальшому особлива увага має приділятися розширенню та закріпленню роздільного збирання ТПВ, а також удосконаленню системи в уілому.
На полігоні №5 необхідно організувати ділянку з сортування великогабаритних відходів з вилученням чорного металу та деревини.
Для будівельних відходів на полігоні №6 необхідно здійснити такі заходи:
ввести в дію третю чергу полігона;
збудувати побутовий корпус для обслуговування персоналу;
організувати сортування і переробку відходів, в т.ч. залізобетонних.
В сфері поводження з рідкими відходами необхідно виконати такі заходи:
* реконструювати зливну станцію №1 по вул. Мамина - Сибіряка та №2 по
Наддніпрянському шосе ( орієнтовна вартість робіт 750 тис.грн.);
* автомобілі для вивезення рідких відходів ( 2 машини КО-510).
Санітарний стан міста і екологічне благополуччя населення повязані не тільки з проблемою відходів, а й з благоустроєм та прибиранням міських територій, парків, скверів, зелених зон тощо. Це також регулювання чисельності безпритульних тварин, організація збирання, транспортування і переробки вторинних матеріалів та інші питання.
Уявлення про те, що ми живемо окремо від Землі, означає, що ми не розуміємо того, як вписуємось у природний цикл, і не розуміємо природних процесів зміни, що мають вплив на нас, і на яке ми, в свою чергу, впливаємо. Це означає, що ми намагаємось накреслити курс нашої цивілізації з урахуванням лише наших інтересів. Недивно, що ми розгублені і збентежені. Недивно, що так багато людей відчувають, ніби їхнє життя змарноване. Наш вид процвітає серед складного і взаємозалежного плетива життя, але ми вирішили покинути сад. Якщо ми не знайдемо шляху до кардинальної зміни нашої цивілізації і нашого способу мислення про стосунки між людством і Землею, то наші діти успадкують ПУСТОТУ[11]

Пропозиції

Враховуючи глобальний для суспільства характер проблеми (поводження з відходами) не тільки місто Києві, але й вся країна, мусить сформувати соціально адекватну систему поводження з відходами, хоча знаходячись у стані економічної кризі, і не в змозі здійснити які б то не було значні первинні витрати державних коштів у цю сферу, а також відповідної техніко-технологічної бази. Акцент має робитись на розробленні впровадженні організаційних і економічних механізмів спрямування ділової активності суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з поводженням з відходами, на вирішення пріоритетних завдань.
Створення екоіндустрії поводження з відходами має включати:
- впровадження більш жорстких екологічних обмежень щодо
захоронення на полігонах та спалювання;
- проведення заходів щодо зменшення впливу на навколишнє середовище
уже існуючих полігонів та сміттєспалювальних заводів;
- організацію збирання та переробки відходів;
- здійснення конкретних проектів знешкодження чи утилізації відходів;
- визначення шляхів розвитку ринку вторинної сировини;
- обґрунтування конкретних напрямків економічної й інвестиційної
політики;
- підтримка приватного бізнесу, створення комп’ютерної інформаційної
системи управління даними про відходи;
- проведення фундаментальних досліджень відносно дії відходів на
довкілля та розробки заходів щодо попередження їх антропогенного впливу на здоров’я людини;
- запровадження заходів для підвищення рівня санітарної просвіти
населення з питань селективного збору, зберігання, знешкодження та використання побутових, промислових та сільськогосподарських, медичних і фармацевтичних відходів;
- вдосконалення, поповнення та оновлення існуючої законодавчої бази по
комплексу проблем, пов’язаних з відходами, видання монографій, брошур, довідників;
- та інше.
Крім того, не треба забувати й про те, що збереження довкілля в першу чергу залежить від кожного з нас. А кожний з нас, хто це розуміє, повинен пояснити оточуючим, будь-то то на роботі, чи в колі друзів, чи в іншому місці. Бо ми вкрай забули, а дехто і не задумувався і не знав, що всі найзначніші досягнення науки, техніки і технології використовуються, в першу чергу для створення найдосконалішої зброї, яка не тільки знищує людей, а й порушує середовище існування всього живого.
Давно відомо, знання випередили свідомість. А знання, освіта і наука випередили рівень вихованості на тисячоліття. А щоб виправити становище ми повинні поставити виховання попереду освіти, свідомість попереду знань. Якщо ж ми цього не зробимо, то за словами Ярослава Берегового* людство загине - «такий не підлягаючий сумніву і оскарженню вирок історичного розвитку».
А звідси і висновок, що врятування світу сьогодні в руках школи, вчителів, виховання, яке може принести всесвітня психолого-педагогічна революція.
Більше доброти, духовності, моральності і інтелектуальності – і ми врятуємо світ. Отже, виховуйте добрими і чуйними себе, своїх дітей і онуків. Своїх рідних і близьких.
В цілому розвиток екологічного і промислового потенціалу країни має внести суттєві зміни в систему санітарної очистки як у техніці, так і у технологіях.
У сфері вивезення та знешкодження ТПВ, раціонального використання цінних компонентів з них, а також великогабаритних і будівельних відходів передбачаються такі заходи :
для вивезення ТПВ використовувати сміттєвози трьох модифікацій: малої вантажопідйомності – до 2,5 т, середньої – до 5т, великої – до 10т (залежно від жилої забудови та типу контейнерів );
завершити впровадження роздільного збирання ТПВ з вилученням цінних компонентів від житлового сектору і мереж торгівельних центрів;
для роздільного збирання ТПВ використовувати контейнери різної місткості з полімерних матеріалів різних кольорів;
для збирання великогабаритних відходів поряд з контейнерами місткістю 8,12 та 16м3 застосовувати контейнери місткістю 20 м3 з компакторами;
перепрофілювати два сміттєсортівальних заводи на сортування цінних компонентів, зібраних при роздільному збирання ТПВ, для доведення їх якості до вимог споживача;
збудувати нову чергу полігона №5 (за рахунок відпрацьованої частини Креничанського карєру) для розміщення брикетованих відходів, шлаків піролізної переробки промислових та комунальних відходів, а також великогабаритних відходів;
збудувати перевантажувальну станцію для тієї частини твердих побутових відходів, яка не буде доставлятися на заводи, і дорожнього змету;
впровадити дільниці сортування великогабаритних відходів на полігоні №5;
збудувати піролізний завод для переробки некомпостованої частини ТПВ;
створити ремонтну базу для технічного обслуговування і ремонту спецав –
томобілів та контейнерів.
По технології переробки і розміщення будівельних відходів передбачаються такі заходи:
1. створити полігон для будівельних відходів у лівобережній частині міста;
1. обладнати діючі полігони високомеханізованим обладнанням для сортування і переробки всіх компонентів відходів, що звозяться на них;
2. організувати цехи по випуску будівельних матеріалів та конструкцій з вторинної сировини.
По технології збирання та транспортування рідких відходів передбачаються такі заходи:
провести реконструкцію зливної станув;
на базі зливної станції створити окреме підприємство, оснащене лабораторією контролю за складом рідких відходів та транспортними засобами для надання послуг та ліквідації аварійних ситуацій.
Дуже багато в збереженні оточуючого середовища залежить від державної екологічної стратегії, котра, як не прикро , у нас в Україні відсутня. Ми навіть не маємо жодного екологічного науково-популярного періодичного видання. Ми , як обивателі, не знаємо, які практичні задачі по покращенню довкілля вирішує сьогодні і планує на майбутнє вирішувати Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.
Разом з тим, не треба забувати й про те, що збереження довкілля в першу чергу залежить від кожного з нас. А кожний з нас, хто це розуміє, повинен пояснити оточуючим його, чи то на роботі , чи в колі друзів, чи в іншому місці. Бо ми вкрай забули, а дехто і не задумувався і не знав, що всі найзначніші досягнення науки, техніки і технології використовуються , в першу чергу для створення найдосконалішої зброї, яка не тільки знищує людей, а й порушує середовище існування всього живого.
Давно відомо, знання випередили свідомість. А знання, освіта і наука випередили рівень вихованості на тисячоліття. А щоб виправити становище ми повинні поставити виховання попереду освіти, свідомість попереду знань. Якщо ж ми цього не зробимо, то за словами Ярослава Берегового* людство загине -
«такий не підлягаючий сумніву і оскарженню вирок історичного розвитку».
А звідси і висновок, що врятування світу сьогодні в руках школи. вчителів , виховання, яке може принести всесвітня психолого-педагогічна революція.
Більше доброти. Духовності, моральності і інтелектуальності – і ми врятуємо світ. Отже, виховуйте добрими і чуйними себе, своїх дітей і онуків. Своїх рідних і близьких.

Перелік посилань

1. Закон України „Про відходи” від 5 березня 1998 року №187/98//Відомості Верховної Ради 1998,№36-37, с.242.
2. Державний класифікатор відходів ДК005-96 наказ №89 Держстандарту України від 29 лютого 1998р.
3. Проект „Схема санітарної очистки м.Києва” ВАТ „Київпроект”, Інститут „Київінжпроект”-2001., тт-4.ст.105
4. „Рекомендовані норми накопичення твердих побутових відходів для населених пунктів України”. Керівний технічний матеріал КТМ 204 України 012-95,Київ,1995.
5. Дані інститута генерального плану АТ „Київпроект”.-Київ-2001.
6. Річний звіт Державного управління екології та природних ресурсів в м.Києві за 2003 рік.- Києв. 2003.
7. Розпорядження КМДА від 20.06.2000р. №940 „Програма ремонту, реконструкції та розвитку водопровідно - каналізаційного господарства районів забудови в приватному секторі м.Києві на період 2000-2010 рр.”
8. „Прибирання міських територій.Забезпечення санітарно-епідеміологічного стану міста.”- Київська міська санітарно-епідеміологічна служба . Києв.- 2001.- с.80.
9. Постанова Держплану УРСР від 20 серпня 1976р. №65 „О схеме санитарной очистки и уборки г.Киева”
10. Розрахунки Харківського інституту УкрНДПІІНТІЗ. -2001
11. Дослідження Українського науково гігієнічного центру МОЗ України. Київ. 2001.
12. „Санитарные правмла по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья” затверджений МОЗ СРСР 22.01.1982.№2525-82, п.6
13. Рішення Київського міськвиконкому від 10.06.1985р.,№483/3 та 30.10.1986р., №1055 „Розроблення проекту полігону будівельних відходів по віл. Червонопрапорній,94-96.”
14. РОзпорядження представника Президента України в м.Києві від 07.04.1993р.,№421 „Первоочередные мероприятия по обеспечению откосов свалки в п. Пирогово Московского района г.Киева».
15. Сборник научных статей „Проблемы сбора , переработки и утилизации отходов”.- Одесса.- „ЦНТЭПИ ОНЮА”, 2004 с.
16. ДарулисП.В. Отходы обласного города.Сбор и утилизация.-2000- С.
17. Глен Д. „ Проблема побутових відходів в Америці” „ Біоцикл”- 1998.
с
18. Розрахунки НД Економічного інституту Мінекономіки України.- 2001
19. Проект ф.”Секміс” „Збирання та знешкодження відходів.Комунальні відходи” Київ-2001- с.100
20. Гор А.Зземля у рівновазі.Екологія і людський дух.,К.,”Інтерсфера”-2001.-с.560
21. Мирный А.Н. Современные методы обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов/Жилищно-коммунальное хоз-во, Москва, 1994 - №3, стр. 15-17
22. Санитарная очистка и уборка населеннях мест. Справ очник под ред. Мирного А.Н. – Москва, Стройиздат, 1990.
23. Вайсман Я.И., Коротаев В.Н., Петров В.Ю. Управление отходами. Захоронение твердых бытовых отходов: учебное пособие, ЛГТУ, Пермь, 2001, 133 стр.
24. Юрит С.С. Мусоросжигательные заводы – помойка на небе. Москва, 1998.

Повна інформація про роботу

реферат "Еколого-технологічні проблеми вдосконалення утилізації комунальних відходів (кваліфікаційна магістерська робота)" з предмету "Дисертації". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.02.2011 в 22:57. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1655 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали