Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Драматургічність у творчості А. Ахматової

Зміст

Розділ I. Традиції і новаторство в ліриці А.Ахматової
Розділ II.Елементи драматургії в поезії А.Ахматової:
2.1. Драматургічне забарвлення змісту поезії А.Ахматової.
2.2. Діалогічність побудови поезії А. Ахматової.
2.3. Функція деталей та описів у творчості А. Ахматової
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Предметом уваги драматургії, як і інших літературних родів, є характер людини, її духовне життя. Драматургія у творі - це перш за все картина внутрішнього життя людини, його індивідуальних конкретних переживань. Вона звертається безпосередньо до почуттів людини, її духовного світу. Драматургічна поезія має велику силу впливу на розум і серця людей. Поетичні тексти А.Ахматової – це досконалі зразки емоційно-виразної, образної мови. Вивчаючи їх, можна пізнати виразні можливості мови, прямі і переносні значення слів, їх різноманітні семантичні відтінки і багатозначність в контексті. У цьому сенсі мову поетичних творів по праву можна вважати художньої промовою в її вищому втіленні.
Актуальність роботи полягає в тому, що за допомогою драматургії творів А.Ахматової ми можемо навчити бачити прекрасне в повсякденному, те, що не помічається. Практичне значення полягає в тому, що дані матеріали можна використати під час педагогічної практики у школі.
Але найголовніше те, що творчість А.Ахматової може навчити людей почуття ніжності, любові, співчуття, радості.
Мета даної роботи – зробити аналіз драматургічності у творчості А. Ахматової.
Для здійснення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
• Розглянути традиції і новаторство в творчості поетеси;
• Надати характеристику драматургічним елементам в творчості А.Ахматової.
• Охарактеризувати роль деталей та описів у творчості А. Ахматової.
Теоретична значимість заснована на системності підходу до вивчення
драматургічності. А. Ахматової.
Об’єкт дослідження: творчість А. Ахматової.
Предмет дослідження: драматургічість у творчості А. Ахматової.
Інформаційна база: твори А. Ахматової, підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання, що стосуються даної проблеми дослідження.
Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Робота складається з сторінок. Кількість використаних джерел:

Висновки

Драматургічність творчості А.Ахматової освоює внутрішній світ людини в особливому ракурсі: вона бере переважно сферу переживання, почуття, емоції і розкриває їх, як правило, в статиці, але зате більш глибоко і жваво.
Підвладна драматургічності і сфера мислення; багато ліричних творів побудовано на розгортанні не переживання а роздуму (Щоправда, воно завжди забарвлене тим чи іншим почуттям) .. Але в будь-якому випадку зображений світ ліричного твору - це перш за все психологічний світ. В драматургії ми не аналізуємо ні сюжету, ні персонажів, ні предметних деталей поза їх психологічної функції, - тобто, не звертаємо уваги на те, що принципово важливо в епосі. Зате принципову значимість здобуває аналіз героя.
Драматургічний герой - це образ людини в ліриці, носій переживання в ліричному творі.
Як всякий образ, ліричний герой несе в собі не тільки унікально-неповторні риси особистості, але і певне узагальнення, тому неприпустимо його ототожнення з реальним автором. Стильові домінанти драматургії в галузі художньої мови – це монологізм, риторичність і віршована форма.Драматургічна мова, як правило, - мова з підвищеною експресивністю окремих слів і мовних конструкцій. У ній спостерігається більша питома вага тропів і синтаксичних фігур.
В курсовому дослідженні на тему: «Драматургічність у творчості А. Ахматової» були вирішені наступні завдання:
• Надано характеристику класичним традиціям в творчості А.Ахматової.
• Було охарактеризувано функцію опису та деталі у творчості А. Ахматової.

Список використаної літератури

1. Найман А. Русская поэма: четыре опыта // Октябрь. 1996. № 8. С. 148.
2. Об этой, главнейшей для "Поэмы без героя", проблеме много написано, но в основном - в плане поиска прототипов ее героев; совершенно в иной плоскости рассматривает эту проблему Г. Р. Ахвердян (см. работу "И кто автор, и кто герой..." в настоящем сборнике).
3. Сильман Т. И. Синтактико-стилистические особенности местоимений // Вопросы языкознания. 1970. № 4. С. 81-91.
4. В. В. Короны о поэзии Ахматовой, имеющую выразительный подзаголовок: Корона В. В. Поэзия Анны Ахматовой: Поэтика автовариаций. Екатеринбург, 1999.
5. Кралин М. М. Примечания // Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. / Сост. подгот. текста, комм. М. М. Кралина. Т. I. М., 1990. С. 431.
6. Сближение "прозаического" и "чужого", характерное для Ахматовой, отмечает и А. Арьев. См.: Арьев А. "Великолепный мрак чужого сада": Царское Село в русской поэтической традиции и "Царскосельская ода" Ахматовой // Звезда. 1999. № 6. С. 220-238.
7. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 273.
8. Цит. по: Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1989. С. 365.
9. Ахматова А. Проза о Поэме // Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. I. С. 354.
10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Введение (Постановка проблемы) // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 332.
11. Деринг-Смирнова И. Р. Карнавальная игра с чужими текстами: (К интерпретации поэмы Б. Пастернака "Вакханалия") // Русские пиры (Альманах "Канун". Вып. 3). СПб., 1998.
12. Бобышев Д. Гости двенадцатого удара: (О сегодняшнем восприятии Блока, Кузмина и Ахматовой) // Звезда. 1998. № 12. С. 215.
13. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 297-298.
14. В. Жирмунский. Преодолевшие символизм. - Русская мысль, 1916, № 12, стр. 41 (далее цитируется это издание, страницы указаны в тексте); перепечатано в книге: Вопросы теории литературы. Л., изд. "Academia", 1928, стр. 301.
15. А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 6. М.-Л., 1962, стр. 177.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Драматургічність у творчості А. Ахматової" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 18.04.2011 в 22:48 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 343 та скачано 16 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?