Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Економічні системи: поняття, структура, типи (економічна теорія)

Зміст

Вступ….3
1. Поняття економічної системи……4
2. Структура економічної системи….6
3. Функціонально-історичні типи економічних систем…...13
3.1. Класифікація економічних систем суспільства…….13
3.1.1. Ринкова система..15
3.1.2. Адміністративно-командна система…..……...18
3.1.3. Змішана економічна система.....20
3.1.4. Традиційна економічна система……...…….…22
Висновок……...24
Список використаної літератури.......26

Вступ

В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему. Соціальна система – це складноорганізована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільноти які. об’єднані різноманітними зв’язками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою.
Важливою підсистемою суспільства, основою соціальної системи є економічна система. В ході виробництва, розподілу, обміну та споживання благ між учасниками цих процесів складаються і постійно вдосконалюються різноманітні за своїм змістом економічні відносини. Останнє виявляється через економічну поведінку суб’єктів господарювання.
Економічна система є сукупність взаємопов’язаних та впорядкованих елементів економіки, що в цілому складають економічну структуру суспільства.
Без системного характеру економіки не могли б відтворюватися ( постійно відновлюватись) економічні відносини та інститути, не могли б існувати економічні закономірності, не могло б скластися теоретичне осмислення економічних явищ та процесів, не могла б бути сформована ефективна та скоординована економічна політика.
Конкретна історична сукупність економічних відносин, що відповідає системі продуктивних сил і взаємодіє з нею, розвивається на основі дії як об’єктивних економічних законів, так і суб’єктивних факторів, визначає сутність економічної системи суспільства.
Основна мета даної курсової роботи – розкрити поняття економічної системи, її структуру та навести приклади функціонально-історичних типів. Курсова робота складається з трьох частин, в яких послідовно аналізується дані питання.

Висновок

Виконавши курсову роботу можна зробити наступні висновки: економіка – це сфера людської життєдіяльності, де реалізуються виробничі відносини з приводу привласнення, виробництва, обміну, розподілу, споживання та регулювання. В такому виді її можна ототожнити з виробничими і техніко-економічними відносинами та сукупністю форм і методів регулювання їх взаємодії і розглядати як певну організовану сукупність. А сукупність певних елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні такі ознаки цілісності як організованість, наявність інтегративних властивостей і функцій, саморегуляція, загальна (кінцева) мета, є, власне, системою.
Таким чином, національну економіку слід розглядати як багатопрофільну систему, яка має складну функціональну структуру. Економічна система – це сукупність всіх видів економічної діяльності людей (механізмів, інститутів функціонування, регулювання національної економіки) у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг, а також у процесі регулювання такої діяльності.
Функціональна структура економічних систем передбачає виділення в їх структурі таких функціональних елементів, як виробничої (в т.ч. соціально-економічної, виробничо-технологічної, власне економічної системи виробництва), ринкової, цінової, фінансової, грошової підсистем, підсистеми формування і розподілу доходів, підсистем споживання і регулювання.
Специфіка економічної системи суспільства визначається соціально-економічними виробничими відносинами, які мають складну і багатогранну структуру, що ґрунтується на відносинах власності. Власність визначає суспільний спосіб поєднання робочої сили з засобами виробництва та відповідні стосунки між людьми з приводу привласнення матеріально-речових елементів і результатів виробничого процесу. Одночасно відносини власності зумовлюють історичну специфіку суспільства, його соціальну структуру, пануючу систему політичної та економічної влади.
Економічна система має три основні ланки, підсистеми: економічну структуру продуктивних сил суспільства, систему економічних відносин і механізм господарювання.
Економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв’язків між господарюючими суб’єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів.
Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище, і соціально-економічний процес характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю.
Розроблена модель ринку повинна поєднувати: умови для розвитку конкурентної економіки й елементи досить жорсткого економічного регулювання ринку; сильну державну політику й безумовний пріоритет економічної ефективності; недоторканність й підтримку приватної власності, а також відносно тривале співіснування заснованих на ній господарських форм з могутнім державним сектором. Між ступенем розвитку ринку та його інфраструктурою існує пряма залежність – чим більше розвинута інфраструктура, тим більш розвинутий ринок.

Список використаної літератури

1. Башнянин Г.І., Копич І.М., Шевчик Б.М. “Економічні системи : проблеми структури”. Л.: “Коопосвіта”, 1999 – 220 с.
2. Бойко Є. “Про становлення загальної теорії економічних систем” // “Економіка України”, 2001, №6 – 88-89 с.
3. Бєляєв О.О., Бебело А.С., Диба М.І. та ін. За загальною редакцією Бєляєва О.О., Кириленко В.І. Навч. посіб.: “Сучасні економічні системи.” К.: “КНЕУ”, 2003 – 204 с.
4. Гаврилишин О. “Основні елементи теорії ринкової системи”. К.: “Наукова думка”. 1992 – 204-210 с.
5. Курс экономики : Учебник / По ред. Райзберга Б.А. 4-е изд., перераб. и доп. М.: “Инфра”, 2004 – 672 с.
6. Ліщук Н.П. “Трансформація економічної системи як закономірний процес розвитку суспільства” / Н.П Ліщук // “Економіка та підприємництво”, 2005, №14 – 10-15 с.
7. Мочерный С.В., Симоненко В.К., Секретарюк В.В., Устенко А.А. “Основы экономической теории”. К.: “Знания”, 2000 – 210 с.
8. “Основи економічної теорії” / За ред. Предборського В.А. К.: “Кондор”, 2002 – 621 с.
9. Паларчук В. “Адміністративно-командна система в світлі історичного досвіду” // “Економіка. Фінанси”. “Право”, 2002, №10 – 6-7с.
10. Руденко Ю.М. “Змішана економіка розвинутих країн як орієнтир трансформаційних перетворень в Україні” // “Економіка та підприємництво” Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів. К.: “КНЕУ”, В.1 – 56с.
11. Савельев Е., Куриляк В., “Новая экономика: мода или умственный шанс для новой страны” // “Зеркало недели”, 2002, №12 – 29 марта – 150 с.
12. Ушаков Н.Г., Помінова І.І., “Соціально – економічні типии країн”: Навчальний посібник. К.: ВД “Професіонал”, 2004 – 304 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Економічні системи: поняття, структура, типи (економічна теорія)" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 17.04.2011 в 14:22 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3596 та скачано 115 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?