Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Капітальні вкладення підприємства: сутність, склад, джерела та порядок фінансування

Зміст

ВСТУП
1. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування і використання капітальних вкладень на підприємстві.
1.1. Сутність та склад капітальних вкладень на підприємстві.
1.2. Методика формування і використання капітальних вкладень на підприємстві.
1.3 Показники, що характеризують ефективність використання капітальних вкладень на підприємстві.
РОЗДІЛ 2. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.
2.1 Джерела формування і використання капітальних вкладень на підприємстві.
2.2 Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку
2.3 Фінансування ремонту основних фондів на підприємстві.
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Капітальні вкладення - це витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних засобів і на створення нових.
Досить часто термін "інвестиції" ототожнюєшся з терміном "капітальні вкладення". При цьому термін "інвестиції" розглядається як вкладення коштів у відтворення основних засобів (будівель, устаткування, транспортних засобів тощо). Але водночас інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні активи, і в різноманітні фінансові інструменти (акції, облігації, тощо), і в окремі види нематеріальних активів (придбання патентів, ліцензій, "ноу-хау" тощо). Отже, капітальні вкладення є вужчим поняттям і можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій, але не як їх аналог. Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що в сучасній літературі цей термін трактується неоднозначно – або широко, або вузько - залежно від мети дослідження.
Най типовішою є думка, згідно з якою інвестиції - це будь-яке вкладення коштів, що може і не призводите ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку. До них часто відносять так звані "споживчі інвестиції" (купівля телевізорів, автомобілів, квартир, дач), що за своїм економічним змістом до інвестицій не належать, - засоби на придбання цих товарів витрачаються в даному разі на безпосереднє довгострокове споживання (якщо їхнє придбання не передбачає наступного перепродажу).
Нерідко інвестиції визначають як вкладення коштів. У сучасних умовах інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, айв інших формах рухомого і нерухомого майна, різноманітних фінансових інструментів (насамперед цінних паперів), нематеріальних активів тощо.
Існує також думка, що інвестиції – це довгострокове вкладення коштів. Безумовно, окремі форми інвестицій (передусім, капітальні вкладення) мають довгостроковий характер, проте інвестиції можуть бути і короткостроковими (наприклад, короткострокові фінансові вкладення в акції, ощадні сертифіката тощо).
Вищерозглянуті положення враховані при визначенні терміну "інвестиції" в Законі України "Про інвестиційну діяльність":
"... Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Завданням даної курсової роботи є – провести аналіз формування і використання капітальних вкладень на прикладі вибраного підприємства.
Мета роботи – навчитися аналізувати процес формування та використання капітальних вкладень на підприємстві.
Об’єкт дослідження – капітальні вкладення на підприємстві.

Висновки і пропозиції

Високий рівень ефективності виробничих інвестицій значною мірою пояснюється прогресивністю елементно-технологічної та відтворювальної їхньої структури. Що вища за величиною частка витрат на створення чи оновлення активної частини основних фондів підприємств, то більшою є віддача капітальних вкладень. Це зумовлює необхідність ретельного економічного обгрунтування частки капітальних витрат на придбання виробничо-технологічного устаткування для кожного проекту (варіанта) інвестування діючого або споруджуваного підприємства. Особливо активними та цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних вкладень. Практичне здійснення таких дій зв'язане з вирішенням двох головних завдань:
1) збільшення відносного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) вартості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортизаційного (реноваційного) фонду;
2) встановлення раціональних пропорцій чистих капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробничих потужностей підприємств.
Підвищенню ефективності капітальних вкладень сприятиме:
• оптимізація відтворювальної структури капітальних вкладень, підвищення питомої ваги капітальних витрат на технічне переозброєння діючих підприємств, їх розширення, реконструкцію;
• широке використання найновітніших досягнень у галузі техніко-технологічних і організаційних рішень, будівельних матеріалів і конструкцій;
• удосконалення організації і технології будівельно-монтажних робіт;
• підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві; концентрація капітальних вкладень на пускових об'єктах з найвищим ступенем готовності;
• підвищення якості будівництва; визначення реальної кошторисної вартості всього обсягу робіт за відповідною формою відтворення основних фондів;
• істотне скорочення тривалості всіх стадій інвестиційного циклу — від проектування до освоєння введених в дію виробничих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури;
• підвищення дієвості економічних методів управління інвестиційними процесами (визначення необхідного обсягу та оцінки економічної доцільності капітальних вкладень, прогнозування реальної тривалості інвестиційного процесу, мотивації інтенсивного інвестування виробництва тощо).

Література

1. “Фінанси підприємств” / під ред. Г. Г. Кірейцева – К.: Либідь, 2001. – 322 с.
2. “Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації” / за ред. О. Г. Білої. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1999. – 520 с.
3. Бандурка О. М., Коробов М. Я. та ін. “Фінансова діяльність підприємства” – 2-ге вид., - К.: Либідь, 2003. – 384с.
4. Л. А. Лахтіонова “Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання” – К., 1996. – 345 с.
5. “Економіка підприємства” / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
6. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1998.
7. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1998.
8. Ефимов О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. – М., 1995.
9. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К., 1992.
10. Коваль В.В. Фінансовий аналіз. – К., 1996.
11. Ковалева А.М. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 1999.
12. Кондраков М.П. Основы финансового анализа. – М., 1998.
13. Кравченко М.И. Анализ финансового положения предприятия. – М., 1994.
14. Крейнина А.С. Анализ финансового состояния предприятия. – М., 1995.
15. Остаков В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры связаные с банкротством. – М., 1995.
16. Панков Д.А. Современная методика анализа финансового положения предприятия. – М., 1995.
17. Русак В.А. Фінансовий аналіз господарських суб’єктів. – М., 1997.
18. Сависько В.Г. Аналіз фінансового стану підприємства. – К., 1993.
19. Сугоняко О. А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення // Фінанси України. 1997, №9, стор. 73-76.
20. Хедервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. – М., 1996.

Список використаної літератури

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1997.
2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.
7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.
8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.
9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
12. Терщенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.
14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.
16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Капітальні вкладення підприємства: сутність, склад, джерела та порядок фінансування" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 19.04.2011 в 17:02 її автором (Galina, martini_mdx.ua@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 734 та скачано 35 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 1 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Galina...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?