Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Кошторис та калькуляція, принципи їх розробки та використання їх на підприємстві (економіка підприємства)Зміст

Вступ........................................................................................................3
Розділ перший. Прибуток підприємств та поняття собівартості......... 6
1.1. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки…. 6
1.2. Витрати на собівартість продукції................................................... 12
1.3. Класифікація витрат на виробництво............................................. 15
1.4. Собівартість продукції, її склад та структура................................ 22
Розділ другий. Кошторис та калькуляція............................................... 27
2.1. Кошторис............................................................................................ 27
2.2. Сутність і методи калькулювуння................................................... 31
2.3. Методика обчислення основних статей калькуляції..................... 35
Висновки………………………………………………………………... 39
Список використаної літератури……………………………………… 41
Додатки..................................................................................................... 42

Вступ

Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною і яка може перерости в колапс. Підприємства належним чином не поновили розірвані територіальні і галузеві зв’язки.
Сьогодні відсутні мета й орієнтири трансформування суспільства, по суті немає прогнозів щодо соціально-економічного розвитку країни. Сучасний етап розвитку в Україні свідчить, що формуванню соціально-орієнтованого ринкового середовища не сприяє існуюча система управління, яка є громіздкою і неефективною.
Основою господарського комплексу нашої країни є мікроекономічний рівень, а саме рівень підприємств. На рівні підприємства найповніше проявляються усі економічні відносини. Підприємство є проміжною ланкою в системі економічних інтересів, які виникають у взаємозв’язках між певним підприємством та іншими підприємствами, між адміністрацією підприємства і трудовим колективом, між державними органами управління і підприємством.
Характерною ознакою роботи підприємства в ринкових умовах господарювання є його економічна відособленість, організація фінансово-господарської діяльності на госпрозрахункових засадах.
У зв’язку з цим визначення прибутку має особливе значення. Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором удосконалення відносин власності. Під час проведення роздержавлення і приватизації більшість громадян України стали власниками-акціонерами підприємств. Однак власники, які не отримують відчутної винагороди за свій капітал, є такими лише номінально.
Ведучи мову про визначення прибутку підприємства, не можна обійти такі поняття, як собівартість продукції (чи послуг, що надаються), кошторису та калькуляції.
Отже, метою даної курсової роботи є розкриття суті та змісту таких понять, як кошторис, калькуляція та собівартість продукції (послуг), їх взаємозв’язок та вплив на прибуток підприємства.
Підприємствам на сьогодні надані досить широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.
Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у декількох значеннях:
- по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва;
- по-друге, як господарство окремого району, країни;
- по-третє, як наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т.п.).
У першому значенні економіка є об'єктом вивчення політекономії, у другому - територіального розміщення продуктивних сил. Нас цікавить третє значення цього терміну, а точніше, економіка окремо взятого підприємства.
Економіка підприємств - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.
Предметом вивчення економіки підприємств є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства. При цьому економічні і організаційні питання розглядаються в тісному зв'язку з технікою і технологією.
Діяльність підприємства будь-якого виду нерозривно пов’язана з підприємництвом. Підприємництво – це самостійне організаційно-господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових та старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо для отримання прибутків та самореалізації власної мети.
Поняття “підприємництво” не слід ототожнювати з поняттям “бізнес”. Друге – більш містке, до бізнесу зараховують будь-який вид діяльності (навіть афери), що приносить дохід або особисту вигоду.
Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань, працюючих в нових умовах господорювання, здійснюється системою показників, серед яких важливе значення має показник зниження собівартості. Цей показник стає одним з найважливіших критеріїв ефективності використання виробничих ресурсів кожним підприємством.
В основу класифікації витрат по статтям калькуляції покладено ознаку цільового позначення витрат, яка є специфічною для окремих галузей народного господарства. Вияв призначення витрат потрібен для визначення економічної цілеспрямованості здійснення тих чи інших витрат, а також обчислення калькуляції собівартості послуг.
Для точного обчислення собівартості послуг і продукції важливе значення має вірний вибір об`єкту калькулювання і калькуляційної одиниці.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Кошторис та калькуляція, принципи їх розробки та використання їх на підприємстві (економіка підприємства)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.12.2010 в 00:25. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 710 та скачано 35 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали