Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Кредит як економічна категорія, її історичний розвитокЗміст

Вступ……….3
Розділ I : Теоретичні засади виникнення та розвитку кредиту
1.1. Походження та економічна природа кредиту………….5
1.2. Роль та функції кредиту …….10
1.3. Теорії банківського кредиту...15
Розділ II : Історичний розвиток кредиту як економічної категорії
2.1. Лихварський кредит як початкова форма кредиту24
2.2. Кредит в класичній економічній теорії……28
2.3. Сучасне розуміння кредиту як економічної категорії….33
Розділ III : Кредит в працях українських економістів……...36
Висновки….47
Список використаних джерел……...49
Додатки

Вступ

Актуальність теми. За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію - кредит.
Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей. Причини його виникнення слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники, як юридичне самостійні особи.
Різнобічні аспекти становлення і розвитку кредитних відносин розглядалися такими вченими як: Ф. Кене, Ф. Беконом, М. Бунге, М. Туган-Барановським, К. Марксом, А. Смітом та сучасними науковцями: Лютим І.О., Базилевичем В.Д., Васильченко З.М., Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. та іншими.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених у дослідженні даної проблематики, потрібно відмітити, що до цього часу деякі питання не знайшли свого вирішення або залишаються дискусійними. Зокрема, серед українських і закордонних науковців немає чіткої одноосібної думки щодо історії розвитку кредитування.
Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає у визначенні кредиту як економічної категорії та поглиблений розгляд закономірностей розвитку кредитування в різні історичні періоди.
Відповідно до мети визначено такі завдання курсової роботи:
- розглянути теоретичні засади походження та економічну природа кредиту;
- удосконалити знання про роль і функції кредиту та теорії банківського кредиту;
- визначити особливості лихварів, класиків та сучасне розуміння кредиту як економічної категорії;
- узагальнити поняття кредиту в працях українських вчених.
Об’єктом дослідження є кредитні відносини між суб’єктами господарювання в різних часових періодах.
Предметом дослідження є поглиблений розгляд закономірностей розвитку кредитування в різні історичні періоди.
Обсяг і структура курсової. Курсова складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг курсової – 46 сторінок друкованого тексту, в тому числі 3 таблиці, 7 рисунків, а також 1 додаток, розміщений на 4 сторінках. Список використаних літературних джерел з 21 найменування займає 2 сторінки.

Висновки

Провівши аналіз історичного розвитку кредиту, як економічної категорії, можна зробити наступні висновки:
1. Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця - купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи.
2. Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ.
3. Натуралістична теорія кредиту трактує сутність кредиту з позицій його ролі в забезпеченні руху реального капіталу в натурально-речовій формі, недооцінює відносної самостійності руху грошового капіталу і його впливу через кредит на розвиток суспільного виробництва. А Капіталотворча теорія кредиту трактує сутність кредиту як механізм творення капіталу, переоцінюючи самостійність руху грошового капіталу і можливості банків у його розширенні в інтересах розвитку виробництва.
4. Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту - грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту. Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати й інші вартісні явища.
5. У своїх проявах кредит різноманітний, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту. Їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі розвитку людства кредит відіграє досить важливу роль. У перші роки існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній розвивались суперечливо і поки що не відповідають суспільним потребам.
6. Праці М. Туган-Барановського, М. Бунге та В.Д. Базилевича та Н.І. Версаль є найяскравішими прикладами українських вчених-економістів, основою для розвитку вітчизняного сектору кредитування та розвитку економіки як науки в цілому.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Кредит як економічна категорія, її історичний розвиток" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.06.2011 в 12:43. Автором даного матеріалу є Olga (olagulko@bigmir.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1581 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Olga...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали