Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Методичні основи вибору методів навчання на уроках математики в початковій школіЗміст

Вступ……… 3
Розділ 1. Навчання математики в початковій школі…… 4
1.1. Предмет і завдання методики початкового навчання математики 4
1.2. Методика початкового навчання математики та інші науки……. 7
1.3. Організаційні форми, що використовуються вчителями молодших класів загальноосвітньої школи ... 10
Розділ 2. Дидаткитична гра як метод навчання математики в початкових класах.. 22
2.1. Методичні вимоги до застосування дидактичних ігор на уроках математики………... 22
2.2. Організація експериментального дослідження та його результати…………. 42
Висновки.. 52
Список використаних джерел…. 54
Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Важливою складовою частиною цього завдання є боротьба за високу якість знань і вмінь учнів, формування в них навичок самостійної розумової праці.
Тому надзвичайно важливо створити такі умови, які сприяли б навчанню відповідно до рівня розвитку, забезпечували б у процесі навчання розвиток здібностей та інтересів молодших школярів.
Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний і соціальний розвиток.
Як відомо, у молодших класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для дальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків.
У навчальному процесі вчитель постає, насамперед, як організатор і керівник пізнавальної діяльності учнів. Він створює такі умови, за яких школярі можуть найбільш раціонально і продуктивно розвивати мислення. Це необхідно робити на основі початкового курсу математики, де навчання тісно пов’язане з грою.
Сучасний курс математики має великі розвиваючі можливості. Тому для того, щоб учні початкових класів краще усвідомили важливі математичні ідеї, добираються такі методи і форми навчання, у яких матеріал подається на доступному для дітей рівні.
Об’єктом дослідження є процес навчання учнів на уроках математики в початкових класів.
Предметом дослідження – використання різних методів викладу навчального матеріалу під час вивчення математики в 1 – 4-х класах.
Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці впливу різних методів викладу матеріалу з математики на ефективність та швидкість засвоєння знань учнями початкових класів.

ВИСНОВКИ

Давненько ли Вы бывали в игровом клубе? Чудеса современных технологий теперь позволяют нам использовать игровые автоматы играть на деньги и при этом зарабатывать прямо у себя дома. Выбери себе игровой автомат онлайн прямо сейчас и получи 100% бонус.
Мета сучасної освіти полягає не стільки в передачі конкретної інформації знань, скільки в сприянні саморозвитку дітей, підготовці їх до майбутнього самостійного життя, активної участі в праці, реалізації своїх можливостей. Для цього кожна дитина повинна отримати якісну освіту. Здобуття знань, умінь і навичок починається ще із дошкільного періоду, проте у молодшому шкільному віці закладається та основа, від якої залежить подальше успішне навчання.
Вивчення математики у початковій школі розвиває уяву, спостережливість, образне й логічне мислення, формуються також особисті якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко і правильно приймати рішення, відстоювати свою думку.
Формування учня самостійною, ініціативною, вдумливою особистістю може бути успішним, якщо потурбуватися про це з першого проведеного уроку. Ефективне засвоєння знань передбачає таку організацію пізнавальної діяльності учнів, за якої навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичний дій кожної дитини. Тому для цього необхідно на уроках використовувати відповідні методи навчання..
Дидактичні ігри або ігрові ситуації під час вивчення математики в початкових класах можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Завдяки ігровому методу до систематичної розумової праці вдається залучити всіх учнів (навіть пасивних), дати їм змогу відчути успіх, повірити в свої сили.
Проте завжди потрібно пам’ятати, що будь-яка дидактична гра ефективною буде лише за певних умов: якщо у ній поєднано два елементи – пізнавальний та ігровий; якщо вирішує певне конкретне завдання, яке під силу її учасникам; дидактичні ігри повинні утворювати систему, яка передбачає їх певну послідовність і поступове ускладнення.
Формами ігрової діяльності учнів на уроці математики можуть бути ігри-вправи, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри та ігри-конструювання.
Для того, щоб дидактична гра ефективно впливала на навчальну діяльність учнів, необхідно дотримуватись відповідних методичних вимог: - ігри мають відповідати навчальній програмі; - ігрові завдання повинні бути не надто легкими, але й не дуже складними; - добирати ігри відповідно до вікових особливостей учнів; - використовувати різноманітні ігри; - до гри залучати всіх учнів класу; - підсумок гри має бути чітким і справедливим.
Проведення експериментального дослідження показало, що дидактична гра має ефективний вплив на засвоєння учнями навчального матеріалу з математики. На початку дослідження рівень знань учнів в експериментальному і контрольному класах становив приблизно однаковий відсоток (72%). Проте в експериментальному класі після тривалого використання в навчальному процесі дидактичної гри, знання учнів покращились на 17 %. В контрольному класі проводились традиційні уроки, тому тут рівень навченості зріс лише на 2-3%.
З цього ми зробили висновок, що навчальний матеріал з математики, викладений із використанням ігрових ситуацій, з наступним проведенням практичної роботи чи бесіди (у формі дидактичної гри, або з використанням окремих її елементів) дають набагато кращі результати, ніж традиційна форма викладення матеріалу.
Використовувати дидактичні ігри у навчальному процесі радимо усім педагогам, тому що метою такої гри є ніщо інше, як допомогти малим школярам навчитись планувати свою роботу; організовано працювати; учитись запитувати і відповідати; пізнавати не лише себе, але й інших; аналізуючи, знаходити головне; правильно доводити свою думку; доповнювати, продовжувати, завершувати; учитись порівнювати; іти від причини до наслідку; навчитись контролювати й оцінювати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Харламов І.Ф. Педагогіка, 2-ге вид., М. 1998, С.231-232.
2. Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна, 2-ге вид. М., 1999, С.223.
3. Махмутов М.І. Сучансий урок. М., 1999, С.49.
4. Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: Рад. Шк., 1998. - т.1.
5. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М., 1999. - с.42.
6. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педогогіка: теорія та історія. - К., 1995. - с.163-179.
7. Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, ІІ т., 1995.
8. Махмутов М.І. Сучасний урок: 2-ге вид. М., 2005, с.44.
9. Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, ІІ т, 1965.
10. Зотово Ю.Б. Організація сучасного уроку. - М., 2004.
11. Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1999.
12. Дидактика середньої школи: 2-ге вид. - М., 1998. - с.230.
13. Махмутов М.І. Сучасний урок. - М 1999. - С.94.
14. Педагогіка: 2-ге вид. - М., 1990. - с.245-266.
15. Педагогика / Под ред. ЮК.Бабанского. - М., 1999. - С.188.
16. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанскього. - М., 1999. - с.35-36.
17. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - Вища шкл., К., 1989
18. Сліпкань Г.А. Методика викладання математики.
19. Нечволод Л. Засоби навчання в психолого-педагогічній літературі та практиці // Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи: Зб. наукових праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип.12. – С. 140-145.
20. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри в 1 – 3 класах. – Київ: Радянська школа, 1980. – 128 с.
21. Система рейтингових ігор у школі // Завуч. – 2005. – № 5 (227).- С. 5-6. Кукушин В.
22. Ігрові технології на уроках // Відкритий урок. – 2006. – № 6.– С. 3 – 10.
23. Мартиненко С., Хоружа Л. Методи навчання та їх класифікація // Відкритий урок. – січень 2006. – С. 3 – 4, 9.
24. Масловская Т.А. Дидактические игры на уроках математики // Начальная школа. – 1997. – № 2.
25. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Ігрова діяльність учнів на уроках математики // Початкова школа. – 1980. – № 9. – С. 46 -53.
26. Мовчан Л. Розвиток мислення // Початкова школа. – 2003. – № 11. – С.22.
27. Мороз М.Г., Пишккало А.М. методика навчання математики в 1- 3 класах. – Київ: Радянська школа, 1979. – С. 71 – 87.
28. Навчання у грі. Збірник статей. – Київ: Вища школа, 1996. – 315 с.
29. Пироженко Л., Пометун О. Гра і не тільки // Завуч.– 2006. – № 7. (265)- Наша вкладка. – С.8 -11.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Методичні основи вибору методів навчання на уроках математики в початковій школі" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.06.2011 в 02:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2860 та скачано 47 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали