Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Облік поточної дебіторської заборгованості на підприємстві (фінансовий облік)Зміст

ВСТУП
1. Методологічні аспекти обліку поточної дебіторської заборгованості на підприємстві.
1.1. Визначення та класифікація поточної дебіторської заборгованості.
1.2. Оцінка поточної дебіторської заборгованості.
1.3 Інвентаризація поточнї дебіторської заборгованості.
2. Облік поточної дебіторської заборгованості на підприємстві.
2.1. Облік поточної дебіторської заборгованості.
2.2. Облік резерву сумнівних боргів.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відгружаючи вироблену продукцію чи оказуючи деякі послуги, підприємство, як правило, не отримує гроші в оплату одразу, т.ч. воно кредитує покупців. Тому протягом періода від момента відрузки продукції до того момента, коли надійдуть гроші, кошти підприємства замирають у вигляді дебіторської заборгованності, рівень якої визначається багатьма факторами: вид продукції, ємність ринку, умови договору, прийнята на підприємстві система розрахунків та ін. Останній фактор особливо важливий для фінансового менеджера.
Основними видами розрахунків за поставлену продукцію є продаж за готівку та у вигляді безготівкових платежів. У стабільній економіці домінують безготівкові розрахунки, які реалізуються за допомогою чеків, векселей, безготівкових перерахунків по розрахунковим і поточним рахункам, системи корреспондентських рахунків між різними банками, а також клірингових заліків взаємних вимог через розрахункові палаты. В умовах нестабільної економіки переважною формою розрахунків стає предоплата [16].
Найбільш актуальним питанням, яке напряму пов’язане з розрахунково-платіжними операціями і, як наслідок цього - безсумнівно, координуючого роботу господарського суб’єкта уцілому, є дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість - це дійсно одна із найактуальніших тем господарюючих суб’єктів ринкової економіки, що розвивається.
Здійснюючи підприємницьку діяльність, учасники майнового обороту припускають, що по мірі проведення господарських операцій вони не тільки повернуть вкладені кошти, але й отримають доходи.
Однак у реальній практиці, особливо з переходом на ринкові відносини й в умовах спаду виробництва, нерідко, а точніше постійно, виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам підприємство не може стягнути борги з контрагентів. Дебіторская заборгованість «зависає» на довгі місяці, а іноді навіть і роки. Рост дебіторської заборгованності погіршує фінансовий стан підприємств, а іноді призводить й до банкрутства.
Являючись частиною оборотных засобів, дебіторська заборгованість, а особливо невиправдана «зависша», різко скорочує оборотність оборотних засобів й тим самим зменщує дохід підприємства.
Саме тому на сьогодні найважливішими проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового стану господарюючих суб’єктов, є:
- правильна організація обліку дебіторськой заборгованості у зв’язку з переходом на новий план рахунків и нову систему бухгалтерського обліку.
- аналіз дебіторської заборгованості, який повинен бути направлений на виявлення факторів, що впливають на ріст дебіторської заборгованості й визначення резервів направлених на ліквідацію невиправданої «зависаючої» заборгованості й зниження її росту [18].
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що запровадження в економічне життя України ринкових відносин, провокує до розвитку окремих фірм не державного характеру, що в свою чергу вимагає грамотної політики в галузях управління цими фірмами, це стосується і обліку результатів діяльності підприємств. Так як попередня вітчизняна наука розглядала вищезазначені проблеми з точки зору планової економіки, то й відповідно управлінські питання розглядались під призмою класового підходу, а, отже, створення нового підходу – актуалізація та модернізація управлінських питань стоять відкритими [17].
Метa курсової роботи – дослідити облік поточної дебіторської заборгованості на підприємстві.
Завдання курсової роботи – розглянути шляхи удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості в суспільстві з ринковою економікою, використовуючи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.
Об’єкт курсової роботи – поточна дебіторська заборгованість на підприємстві.

ВИСНОВКИ

Отже, найбільш актуальним питанням, яке напряму пов’язане з розрахунково-платіжними операціями і, як наслідок цього - безсумнівно, координуючого роботу господарського суб’єкта уцілому, є дебіторська заборгованість.
Низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості. На сьогодні найважливішими проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового стану господарюючих суб’єктов, є:
- правильна організація обліку дебіторськой заборгованості у зв’язку з переходом на новий план рахунків и нову систему бухгалтерського обліку;
- аналіз дебіторської заборгованості, який повинен бути направлений на виявлення факторів, що впливають на ріст дебіторської заборгованості й визначення резервів направлених на ліквідацію невиправданої «зависаючої» заборгованості й зниження її росту.
У I розділі курсової роботи ми озглянули визначення та класифікацію поточної дебіторської заборгованості. Таким чином, поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Для обліку сум дебіторської заборгованості застосовується декілька видів оцінок. Оцінка поточної дебіторської заборгованості залежить від причини її виникнення та її вигляду.
Інвентаризація дебіторської заборгованості полягає у виявленні за відповідними документами її залишків і ретельній перевірці обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках.
Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.
До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.
У II розділі був розглянутий облік окремих видів поточної дебіторської заборгованості. А саме: облік розрахунків з покупцями (замовниками), облік векселів отриманих, облік розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами, а також облік резерву сумнівних боргів. Отже, для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на активно пасивному субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". На дебеті відображають основні суми, видані під звіт з каси, а одержані за чеками – з рахунків в банках або грошовим переказом через органи зв'язку. На кредиті відображають суми, що підтверджуються відповідними звітами і документами, а також внесені до каси готівкою для погашення невикористаних авансів.
Також був розглянутий облік розрахунків за виданими авансами, нарахованими доходами, розрахунки за претензіями. У цьму розділі був приведений облік формування, погашення поточної дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргі, а також проводки, які характеризують дані господарські оперіції.
Отже, для зменшення розміру дебіторської заборгованності необхідно:
1) визначити степінь ризику невиплати рахунків покупцями;
2) контролювати відношення дебіторської й кредиторської заборгованностей;
3) своєчасно виявляти сумнівний борг;
4) своєчасно предоставляти платіжні документи та кредитний договір;
5) реализовувати товари оптовим покупацям переважно на умовах предоплати;
6) предоставляти скидки покупям у випадку своєчасної оплати рахунків;
7) припиняти дію договорів з покупцями, які постійно порушують платіжну дисципліну;
8) формувати системи штрафних санкцій за просрочку виконання обо’язків контрагентами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р.
2. Положеняя (стандарти) бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом Міністерства фінансів України.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств й організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291, зі змінами.
5. Бабіч В. В., Сагова С. В.Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 282 с.
6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2003. – 524 с.
7. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики. – К.: Лібра, 2000. – 458 с.
8. Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 453 с.
9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
10. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 672 с.
11. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
12. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.
13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. 2-е вид. – Житомир: ПП "Рута", 2000. – 608 с.
14. Школа бухгалтера № 6 (28.3.2005).Бухгалтерський облік. Порядок обліку дебіторської заборгованості.
15. Пантелійчук Л. Витрати на відрядження: бухгалтерський облік, оподаткування документальне оформлення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 11. – С. 10-18.
16. Городянська, Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − № 6. – С. 9-17.
17. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.
18. Кузнецова С.А. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств: Монографія. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства. – 2004. – 256 с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік поточної дебіторської заборгованості на підприємстві (фінансовий облік)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.05.2011 в 14:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3316 та скачано 119 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали