Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

Зміст

Вступ………….......……..…4
1. Економічна сутність і значення оцінки фінансово-економічного стану підприємства…6
1.1. Необхідність,значення і завдання оцінювання фінансово-економічного стану підприємства………...6
1.2. Інформаційна база необхідна для оцінки фінансово-економічного стану підприємства....11
1.3 Характеристика показників оцінки фінансового стану підприємства...14
2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ВАТ «Точмаш»…21
2.1. Загальна та виробничо-економічна характеристика ВАТ «Точмаш»….21
2.2. Оцінка платоспроможності підприємства…….24
2.3. Оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості…….26
2.4 Оцінка показників «ділової активності»……...27
2.5 Оцінка показників рентабельності30
3. Шляхи підвищення ефективності виробництва32
3.1 Напрямок дій і використання окремих факторів підвищення ефективності діяльності підприємства 32
Висновки……..38
Список використаних джерел.......………….............41
Додатки

ВСТУП

За умови переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки використання їхнього майна та капіталу, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства. Виняткового значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити, тільки своєчасно й об’єктивно проаналізувавши фінансовий стан підприємств. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори й інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позичками та внесками, а також для обов’язкового диференціювання відсоткових ставок.
Важливо зазначити, що проблемам управління фінансів в умовах ринку та проведенню фінансового аналізу стійкості приділяють увагу такі відомі вчені, як Е.Стоянова, А.Подд'єрьогін, В.Ковальов, А.Ковальов, В.Родіонова, Н.Русак, А.Шеремет. та ін.
Метою курсової роботи є комплексна оцінка, аналіз фінансово – економічного стану підприємства та розробка пропозицій щодо покращення фінансово-економічного стану підприємства.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
• визначення теоретичних основ комплексної оцінки та аналізу фінансового стану підприємства;
• характеристика інформаційного забезпечення комплексної оцінки фінансового стану підприємства;
• аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Точмаш» м. Донецька;
• обґрунтування напрямків покращення фінансово-економічного стану даного підприємства.
Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ВАТ «Точмаш».
Предметом роботи є фінансовий стан підприємства ВАТ «Точмаш»
У ході дослідження були використані наступні методи: економіко-статистичні, порівняння, коефіцієнтів, аналізу та синтезу, частково-пошуковий та інші.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і двох додатків.

ВИСНОВКИ

Актуальним для підприємств України сьогодні є питання фінансово- економічного стану підприємства. В умовах ринкових відносин зростає самостійність підприємств, їх економічна і правова відповідальність. Кожне підприємство самостійно відповідає за свою роботу та ухвалює рішення щодо подальшого розвитку. Як наслідок, виживає той, хто найкраще використовує наявні ресурси з метою отримання максимальної суми прибутку за результатами здійснення господарської діяльності. При цьому різко зростає значення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.
Аналіз фінансово-економічного стану є важливим складником ефективного управління формуванням, розміщенням і використанням ресурсів підприємства. Фінансово-економічний стан визначається величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов'язань, певні співвідношення яких зумовлюють фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність суб'єктів господарювання.
Серед фінансових проблем чи не найважливішою є оцінка і аналіз фі -нансово - економічного стану підприємства, який формується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. З одного боку, він є результатом діяльності суб'єкта господарювання, свідчить про його досягнення та набутки, з іншого – виявляє передумови та резерви для розвитку підприємства.[6, с. 274]
В теперішній час більшість українських підприємств не можна характеризувати як стабільні та такі, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Проведений в роботі аналіз являє собою комплексну оцінку фінансово - економічного стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву балансу, аналізу показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності.
Аналіз фінансово-економічного стану за роки показав, що рентабельність активів занадто низька, що свідчить про неефективне використання наявного майна підприємства.
Покращились показники ділової активності: збільшився коефіцієнт оборотності запасів, значно виріс коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Цьому сприяло як зростання виручки від реалізації продукції, так скорочення дебіторської заборгованості. Знизилися тривалості обороту дебіторської заборгованості, тривалість обороту запасів, зменшився фінансовий цикл на 36, 6 і 51 день відповідно. Коефіцієнт оборотності оборотних активів зріс з 1,89 до 2,12, отже зменшилася тривалість обороту на 21 день і склала 169 днів.
Підприємство неплатоспроможне, знаходиться у важкому фінансовому положенні. Це говорить про те, що на підприємстві не досить добре організоване керування кредиторською заборгованістю, що її погашення відбувається занадто повільними темпами. Для рішення сформованої ситуації, підприємству необхідно чітко структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх у порядку черговості. Всі показники ліквідності значно нижче нормативних значень.
Показники фінансової стійкості постійно знижуються. Активи підприємства на 69% забезпечено власними коштами. Інша частина (31%) фінансується за рахунок боргових зобов'язань.
Для надання високоякісних і конкурентоспроможних послуг необхідно розширювати збутову мережу, підсилити рекламну та маркетингову діяльність. Звичайно, на всі ці цілі одночасно у підприємства буде недостатньо коштів, тому з метою одержання максимальної віддачі підприємству рекомендується в розумних межах, у разі наявності такої можливості, здійснити залучення кредитних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, офіційний інтернет-сайт Верховної Ради України
2. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
3. А.С. Пелих. Экономика предприятия и отрасли промышленности. Серия «Учебники, учебные пособия», 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д: «Феникс», 1999. — 602 с.
4. Андрійчук В. Г. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
5. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с
6. В.І. Куцик. Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємств в сучасних умовах // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. -Вип. 19.13
7. Величко В.В. – Харків: ХНАМГ, 2004. - 114 с. Економіка підприємства
8. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
9. Д.Г. Коноков, К.Л. Рожков Организационная структура предприятий 130 с.
10. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.В, Березін, Л.М. Березіна, Н.В, Бутенко. – К.: Знання, 2009. -- 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
11. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи / Л.М. Гаєвська, О.Л. Фурманюк, С.Я. Цимбалюк, Г.А. Булгакова. – Ірпінь, 2001. – 145 с
12. Закон Украины от 28 декабря 1994 года N334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий»
13. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. пос. – К.: МАУП, 2003. – 304
14. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2003. – 606 с.
15. Сидорова А., Курносова О.- Процеси розвитку підприємства//Економіст, 2008. - №1 – 28-32с.
16. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.,
17. Центр навчальної літератури: Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник -- Київ: 2005. -- 352с.
18. Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 414 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Оцінка фінансово-економічного стану підприємства" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 17.04.2011 в 20:28 її автором (Діана, diana-08.04.1991@ukr.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3438 та скачано 177 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 1 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Діана...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?