Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Виробництво продукції рослинництва у ДП НДГ "Сонячне"Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи виробництва продукції рослинництва 6
1.1 Поняття та суть виробництва продукції рослинництва 6
1.2 Методика дослідження виробництва продукції рослинництва 10
РОЗДІЛ 2 Природно - економічна характеристика ДП НДГ “Сонячне” 18
2.1 Аналіз розміру та спеціалізація 18
2.2 Забезпеченість ресурсами та рівень їх використання 22
2.3 Аналіз фінансового стану господарства 28
РОЗДІЛ 3 Аналіз виробництва продукції рослинництва у ДП НДГ “Сонячне” 32
3.1 Аналіз виробництва продукції рослинництва 32
3.2 Основні шляхи підвищення виробництва продукції рослинництва 36
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
ДОДАТКИ

ВСТУП

Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися. В 1999 році було отримано всього 24,6 млн. тонн зерна, тоді як критична межа виробництва складає 31,6 млн. тонн. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування.
Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків продукції рослинництва.
Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення.
Теоретична і практична значимість цієї проблеми обумовила вибір теми курсової роботи та її актуальність.
Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільського господарства та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення його ефективності.
Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань:
• уточнити сутність виробництва сільськогосподарської продукції;
• визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві;
• визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень виробництва сільськогосподарської продукції;
• обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення виробництва продукції рослинництва.
Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки.
Вивчення питань виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі дворічних фактичних даних України, Миколаївської області, а саме ДП НДГ “Сонячне”.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти з питань аграрної реформи, праці економістів-теоретиків і сучасні концепції підвищення економічної ефективності в нових умовах господарювання. Широко використовувалися праці українських, російських та інших вчених з економіки й організації сільськогосподарського виробництва, зокрема, роботи, присвячені аналізу підвищення виробництва продукції рослинництва.
Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності України, Миколаївської області, а саме ДП НДГ “Сонячне”.
У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний та метод порівнянь.
Під час виконання курсової роботи були використані форми державної звітності:
- ф.№ 50-СГ,
- Форми бухгалтерської звітності Ф-1; Ф-2
- Аналіз господарської діяльності за 2002 – 2004 роки,
- інші матеріали.
Курсова робота має 16 таблиць та виконана на 44 сторінках друкованого тексту. Під час написання курсового проекту було використано до 20 літературних джерел.

ВИСНОВКИ

На основі проведеного дослідження по ДП НДГ “Сонячне” можна зробити такі висновки.
Отже ДП НДГ “Сонячне” є середнім за розмірами господарством з широкою спеціалізацією, але найбільшу частину у виробництві сільськогосподарської продукції займає.
З таблиці 2.1 бачимо, що господарство збільшує вихід валової продукції не за рахунок збільшення посівних площ, а за рахунок збільшення чисельності худоби. Аналізуючи останні роки 2003 – 2004, можна побачити, що 2003 рік для господарства виявився досить складним. Це пов’язано з вимерзанням всіх озимих культур. Господарство вимушено було затрачати додаткові кошти на їх пересівання, що потягнуло за собою підвищення собівартості продукції.
Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва господарство повинно застосовувати оптимізацію сівозмін, що поліпшить використання земельних ресурсів, і дасть змогу уникнути виснаження земель.
На мою думку було б непогано налагодити систему зрошування. Відремонтувати фрегати та канали подачі води на поля значно поліпшить догляд за досить специфічним грунтом.
Дане господарство знаходиться у сприятливих кліматичних умовах для вирощування, як зернових, так і соняшнику. Дані культури є провідними у загальному обсязі виробництва продукції рослинництва.
Докорінне перетворення економічних відносин в агропромисловому секторі має узгоджуватися з комплексом заходів щодо застосування досягнень науково-технічного прогресу, соціальної перебудови села, поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників господарювання, який має встановити насамперед залежність оплати праці від розмірів госпрозрахункового доходу господарства.
Резервами збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва у ДП НДГ “Сонячне” є:
Зростання обсягів виробництва за рахунок:
а) перспективних сортів;
б) удосконалення структури посівів;
в) ліквідації втрат при збиранні врожаю;
г) посівів по кращих попередників.
Ці резерви не потребують додаткових вкладів.
До резервів, які потребують незначних вкладень:
а) застосування добрив;
б) застосування засобів захисту рослин;
в) застосування ефективних форм організації оплати праці;
г) підвищення якості продукції, що виробляється.
Резерви, що потребують значних фінансових вкладень:
а) поліпшення земельних угідь ;
б) комплексна механізація;
в) зміцнення матеріально-технічної бази;
Сучасна аграрна політика спрямована на підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі вдосконалення економічних відносин між галузями в системі агропромислового комплексу. Це передбачає насамперед створення системи цін на продукцію агропромислового комплексу, яка б орієнтувала всі його ланки на високі кінцеві результати і створювала умови для роботи сільськогосподарських та переробних підприємств на принципах господарського розрахунку і самофінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 574 с.
2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. – 624с.
3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
4. Гаркавий В.К. Економічний аналіз. – К.: Вища школа, 1995, 254с.
5. Дудник А. В., П.В. Хом’як Застосування біостимуляторів росту при вирощуванні соняшника // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2001, випуск 2, 20с.
6. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.–К.:Вища школа, 1999–164с.
7. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: знання Прес, 2000р., – 207 с.
8. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
9. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка,
10. М.М. Рудий, А.А. Чалий: за ред. П.П. Руснака. – Урожай, 1998. – 201 с.
11. Зінченко О.І. Рослинництво, К.: „Аграрна освіта”, 2001, 367с.
12. Коваленко Н.Я. Економіка сільського господарства.– М.: ЄКМОС, 1998р., 465с.
13. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа, 1991р. 648с.
14. Мертенс В.П. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа, 1991, 482с.
15. Писаренко В.М. Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи. – П.: „Інтеграфіка”, 2002р., – 354 с.
16. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: “Урожай”, 1995р., 323 с.
17. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навчальний посібник. К.: 2001, 486с.
18. Шпичак О.М. Економічні відносини виробників сільськогосподарської продукції із заготівельними та переробними підприємствами в умовах інфляції // Економічні АПК. – 1995. - № 8. – с. 47-50.
19. Щербакова Э. В. Объективная необходимость кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств // Экономика сельскохозяйственных предприятий, № 7. – 2003. – с. 47-49.
20. Юрчишин В.В. Соціально-економічні перетворення в аграрному секторі України // Вісник аграрної науки. – 1996. - № 10. – с. 69 -72.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Виробництво продукції рослинництва у ДП НДГ "Сонячне"" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 17:23. Автором даного матеріалу є Дмитро (fyntik1988@yandex.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 4146 та скачано 157 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Дмитро...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...